👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Fritidsaktiviteter och turista i ett europeiskt land där franska talas åk 7

Skapad 2019-09-25 12:45 i Fågelskolan Lunds för- och grundskolor
Fritidsaktiviteter, verbet faire, realiaarbete om länder i Europa där franska är modersmål. kapitel 4 i Chez nous 1
Grundskola 7 Moderna språk - språkval
Vad gör franska ungdomar på fritiden? Vad gör du? Vi undersöker vad franska ungdomar gör och vi funderar själva på våra vanor. Kanske åker man på en resa ibland när man är ledig och därför hör det också till detta arbetsområde att undersöka ett land i Europa där franska talas som modersmål.

Innehåll

Arbetsområde och bedömning

Innehåll 

Vi jobbar med kapitel 4 i Chez nous 1 och i detta kapitel ger vi oss i kast med olika fritidsaktiviteter, i synnerhet sportaktiviteter. Vi lär oss två aktivitetsverb: Faire = Göra och Jouer = Spela. Till kapilet hör också veckodagar, olika tidsuttryck och att bekanta sig lite med franska verb.

Vi arbetar varierat, både individuellt, i par och alla tillsammans. 

Ordfält:

- Fritidsaktiviteter
- Veckodagar
- Tidsuttryck, speciellt delar av dagen

Grammatik:

- Verbet Faire i nutid
- Verben Être och Avoir i nutid

 

Realia:

1. De franska Alperna s.86-87
2. Skriftlig & muntlig redovisning i grupp av ett land i Europa där franska talas som modersmål. Ni ska skriva en "turistbroschyr" om ert land. Texten ska alltså locka läsaren att vilja besöka landet. Texten ska vara informativ, lustfylld och ha ett språk som passar unga läsare. En karta med de omnämnda platserna markerade måste ingå och likaså tjusiga illustrationer.

Ni skriver på svenska och minst 400 ord. Arbetet ska lämnas in för en skriftlig bedömning men sedan ska ni redovisa muntligt för klassen och då tillämpa de tillvägagångssätt och metoder som resulterar i att den muntliga redovisningen blir bra (såsom t ex ögonkontakt med publiken, intresseväckande inledning och tydlig röst)

Bedömning

Jag bedömer:

- lektionsaktivitet (flit, fokus, språklig korrekthet och att du ställer frågor eller ger kommentarer som visar att du reflekterar över och får insikter om det vi arbetar med)

- muntlig aktivitet (vid muntliga förhör, vid textbearbetning, kommunikationsövningar,)

- resultat på skriftliga förhör och prov

- din insats i grupparbetet och er redovisning bedöms både som grupp och individuellt

- slutligen enligt matrisen nedan

 

Matriser

M2
Matris för Chez nous 1 kapitel 4 + muntlig redovisning

F-nivå
E-nivå
D-nivå
C-nivå
B-nivå
A-nivå
Ordförråd - nya ord och uttryck
F innebär att kunskapskraven för betyget E inte är till fullo uppfyllda.
Du har tagit till dig ungefär hälften orden och uttrycken i kapitel 4. Du kan använda dem i några egna meningar så att innehållet blir begripligt.
D innebär att kunskapskraven för betyget E och till övervägande del för C är uppfyllda.
Du har tagit till dig en klar majoritet av orden och uttrycken i i kapitel 4 och kan använda dem med ett tillfredsställande resultat i egna meningar
B innebär att kunskapskraven för betyget C och till övervägande del för A är uppfyllda.
Du har tagit till dig nästan alla orden och uttrycken i kapitel 4 och kan använda dem för att forma egna meningar med gott resultat och förstå dem i berättande text.
Räkneord 0-100
Du kan räkneorden, men behöver ibland mycket tid för att komma på dem
Du kan räkneorden och kommer på dem ganska snabbt.
Du kan räkneorden och kan snabbt komma fram till vilken siffra du hör eller ska säga.
Oreg.verben avoir, être, faire i presens
Du kan några av verb-formerna och kan skilja dem åt.
Du kan verb-formerna och vet hur man använder dem men det blir fel ibland.
Du kan verb-formerna och kan använda dem korrekt.
Realia muntl.redov.
Din redovisning av ett fransk-talande land innehöll en del fakta och fram-förandet var godtagbart enligt be-dömnings- protokollet
Din redovisning av ett fransk-talande land innehöll bra fakta och fram-förandet var på C-nivå enligt be-dömnings- protokollet
Din redovisning av ett fransk-talande land innehöll mkt relevanta fakta och fram-förandet var på A-nivå enligt be-dömnings- protokollet
Uttal och flyt
Du kan läsa långsamt men med en del uttalsfel. I dialoger kan du säga några ofta förekommande fraser med viss säkerhet.
Du kan läsa med visst flyt med bara några uttalsfel. I dialoger kan du säga flera ofta förekommande fraser med ganska stor säkerhet.
Du kan läsa med bra flyt, nästan utan uttalsfel. I dialoger kan du säga flera ofta förekommande fraser med stor säkerhet.