👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Grundplanering Näckrosen HT 2019 och VT 2020

Skapad 2019-09-25 12:53 i Regnbågen Dibber Sverige AB
I grundplaneringen beskriver vi hur vår verksamhet ska läggas upp under ht 2019 och vt 2020.
Förskola
På Näckrosen har vi 22 st barn i åldrarna 3-5 år samt fyra pedagoger som har lång erfarenhet inom pedagogik och barnomsorg.Vår avdelning består av 3 rum med olika lärmiljöer där barnen fritt kan välja aktivitet så som rollek, pussel, spel, rita, måla, läsa, bygg och konstruktion med mera. I området finns det 3 olika lekplatser där vi kan leka, spela fotboll eller åka pulka på vintern. De intentioner som finns för gruppens arbete har sin grund i våra samsyn inom Dibber att vi får världens viktigaste värden att växa samt våra läroplansmål från Lpfö18.

Innehåll

Normer och värden

Grundverksamhet 

På Näckrosen strävar vi efter att arbeta utifrån en gemensam barnsyn och ett förhållningssätt som sätter barns perspektiv i fokus. Detta gör vi genom att:

- vi sätter barnet och dess lärande i centrum

- vi stimulerar barnen till lärande i en rolig, inspirerande och lekfull miljö

- vi anpassar oss efter barnets behov

- vi ger alla barn lika möjlighet till utveckling

- alla barn är lika mycket värda och äger alla olika styrkor som skall lyftas fram lika mycket

- vi uppmärksammar alla barn varje dag

- vi ger tid och möjlighet för barnen att utvecklas och lära sig nya saker

- vi vill att alla barn ska känna sig trygga hos oss

Rutiner

Den här terminen ska vi ägna mycket tid till att skaffa bra rutiner, både för de barnen som har gått hos oss tidigare men även för de som började hos oss efter sommaren. För att vår planering ska fungera så är det viktigt att barnen finns på plats till klockan 09.00 och är färdiga för att börja de aktiviteter som vi har planerat för.
Vi vill på ett lugnt sätt introducera barnen i våra aktiviteter och rutiner för att skapa en trygghet för barnen och för oss pedagoger, både på kort och lång sikt. Till hjälp tar vi lärvännerna Hjärtrud, Alfa-Beta, Räkne-Reza, Krea-Tiva, Lek-Levi, Rör- Else, Ute-Ugo och deras vänner Kanin och Igelkott från Tio Kompis Böcker samt boken Barnets Planet  som samtliga är baserade på barnkonventionen.

I Tio Kompis Böcker ingår följande böcker: Dela med dig, Lugna ner dig, Lyssna och kom överens, Prata om det, Samarbeta, Sprid glädje, Säg förlåt, Säg stopp, Visa dina känslor, Vänta på din tur. Böckerna vidrör ämnen som hjälper barnen i sin vardag och för att bygga omtänksamma och självständiga individer med empati för andra.

Vi går ut en stund varje dag för att ge barnen möjlighet att träna sina grov- och finmotoriska kunskaper i naturen. Vi anpassar oss i hur länge vi är ute och vad vi gör efter temperatur och barnens intressen. Detta innebär att kläder för olika väderlek är ett måste så att vi inte behöver begränsa oss i vår filosofi.

 

En dag på Näckrosen:

06:30 Förskolan öppnar på avdelningen Anemonen
07:30 Äldre barn går över till Röda huset
08:00 Frukost
09:00 - 10:30 Planerade aktiviteter med samling och fruktstund
10:45 Samling som leds av pedagog
11:00 Lunch
11:30 Hygien - barnen går på toaletten och tvättar sig efter maten
11:45 Vila för alla barn som behöver och vill
(12:30 Lugna aktiviteter för de barn som är vakna - barnens egna val)
14:00 Mellanmål
14:30 - 16:00 Barnens egna val
16:00/16:30 Vi samlar ihop oss på avdelningen Anemonen
17:30 Förskolan stänger

Regler

Vi arbetar för att barnen ska känna sig trygga och tycka det är roligt att komma till förskolan.
Vi anser att det är viktigt att barnen plockar undan efter sig och städar när de är klara med en aktivitet och ska gå vidare till nästa eller när det är dags att gå ut. Vi anser även att barnen ska hänga upp sina saker på sina hyllor och lära sig att hålla ordning på sina saker.
Det är trevligt att vänta på varandra vid matbordet och det motverkar eventuell stress som kan uppkomma. Varje barn tar sin egna tallrik samt bestick för att sedan skrapa av och ställa tallrik, bestick och glas på vagnen. Vi hjälps åt att plocka av resterande på matbordet tillsammans.
Som vuxen föregår man med gott exempel. I vissa lekar/situationer behöver den vuxne finnas som stöd, te x vid spel, styrda lekar eller pyssel men i övrigt anser vi att pedagogen bör finnas i bakgrunden och observera. På barnens inbjudan är vi pedagoger med, men då på barnens villkor och som stöd.
Ute får man springa och hoppa och väsnas. Inne finns det utrymme för mer stillsamma aktiviteter. Inomhus kan man inte prata lika högt som man kan göra utomhus.
Vi har tillgång till spel, pyssel, böcker, papper, målarfärg, leksaker cyklar, spadar, hinkar, håvar med mera. Tillsammans är vi rädda om våra saker och vi har som mål att lära barnen att var sak har sin plats och att vi samsas om dem.
Vi har delat in barnen i tre grupper. En del aktiviteter gör vi tillsammans och i andra delar vi upp oss. Våra aktiviteter är anpassade efter den barngrupp vi har och i takt med barnens mognad och intresse ändrar vi aktiviteter.

Barns inflytande

För att barnen ska kunna vara delaktiga i den dagliga samvaron så krävs det att vi pedagoger lyssnar på det enskilda barnet. Detta skall vi uppnå genom att:


- lyssna på barnens åsikter, tankar, behov och intressen samt utforma verksamheten och miljön efter det,
- ge barnen möjlighet att påverka sin situation och förskolans verksamhet,
- barnen uppmuntras att på olika sätt bli mer självständiga i sina val av aktiviteter, material och lek,
- vi låter barnen få se konsekvenserna av sitt handlande i olika situationer.

Utveckling och lärande

Vi erbjuder barnen aktiviteter som stimulerar till utveckling och lärande utifrån Lpfö 18. Detta ska vi uppnå genom att:
- vi har ett förhållningssätt som grundar sig på en respekt för barnet, dess behov och förmåga, så att barnen utvecklar sin nyfiket och tolerans,
- vi uppmuntrar barnen att utforska världen runt omkring dem,
- vi skapar en lekfull och lärorik miljö,
- vi tror på barnens förmåga

Den här terminerna ska vi arbeta med våra lärvänner, Tio Kompis Böcker och Drömmen om det goda för att skapa rutiner och trygghet på avdelningen. Vi lyssnar till vad som berättas i leken och utifrån det kommer vi att planera vår verksamhet. Den fria leken är en viktig del i barnens utveckling som främjar bland annat samarbete, turtagande och självständighet. Vi pedagoger försöker vägleda barnen till deras trivsel och självständighet.

Inre och yttre miljön

Inre miljö

På Näckrosen vill vi stimulera barnens fantasi och ge utrymme för lek. Vår målsättning är att ha en inspirerade och utvecklande miljö som stimulerar barnens nyfikenhet och därför har vi allt material tillgängligt för barnen. Det lekmaterial som finns är anpassat efter barnens ålder och intresse. Vi har tre rum med olika lärmiljöer uppbyggda utifrån de läroplansmål som tillhör respektive lärvän.

Yttre Miljön

Vi har tillgång till den stora gården och olika parker som utmanar barnen med att klättra, balansera, springa, cykla och sandlek och utvecklar kunskap till matte och språk. Utemiljön i Masmo är vacker med närhet till både grönområden och vatten. Vi använder oss av vårt närområde för att promenera, gå till olika parker, stranden samt skogen med mera.

Förskola och hem

Föräldrasamverkan:


 Vi vill ha bra kontakt med våra föräldrar och göra de delaktiga i allt vi gör. Detta skall vi uppnå genom att:
- ha nära samarbete med hemmet viket ger föräldrarna möjlighet till insyn och inflytande i vårt arbete
- pedagogerna ansvarar för att den daglig kontakten vid hämtning och lämning blir bra
- vi ska visa respekt för varandra
- ha utvecklingssamtal och föräldramöte en gång per termin eller vid behov.

Uppföljning, utvärdering och utveckling

Vi använder oss av pedagogisk dokumentation för att tydliggöra barnens lärandeprocess. Verksamheten dokumenteras bland annat med hjälp av digitala verktyg. Dokumentation gör att föräldrarna blir delaktiga och ger dem möjlighet att följa barnens utveckling på förskolan.

I vårt arbete med pedagogisk dokumentation arbetar vi med:
Unikum (webbverktyg för samarbete kring lärandet i förskolan)
Projekt (ett verktyg för dokumentation, reflektion och utvärdering)
Väggdokumentation (som gör vår verksamhet synlig för föräldrar och barn)
Bilder (som visar på hur barnen lär, leker och utvecklas)
Anteckningar (för att tydliggöra barnens arbete och tankar utifrån observationer och barnens egna redovisningar) 

En viktig del i hela verksamheten är utvärdering av arbetet på förskolan. Vi reflekterar och analyserar i arbetslaget och tillsammans med barnen efter avslutad aktivitet och innan nästa träff. Vi samtalar, tittar på bilder för att göra barn delaktiga och få en uppfattning om och hur barnen lär sig av aktiviteten. Genom en gemensam utvärdering av den pedagogiska dokumentationen går vi tillbaka och tittar på vad vi har gjort tidigare.

 

Kopplingar till läroplanen

 • öppenhet, respekt, solidaritet och ansvarstagande,
  Lpfö 18
 • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
  Lpfö 18
 • förmåga att upptäcka, reflektera över och ta ställning till olika etiska dilemman och livsfrågor i vardagen,
  Lpfö 18
 • respekt och förståelse för alla människors lika värde och de mänskliga rättigheterna, och
  Lpfö 18
 • ett växande ansvar och intresse för hållbar utveckling och att aktivt delta i samhället.
  Lpfö 18
 • barnen får sina behov respekterade och tillgodosedda och får uppleva sitt eget värde,
  Lpfö 18
 • tillämpa ett demokratiskt arbetssätt där barnen aktivt deltar,
  Lpfö 18
 • utveckla normer och förhållningssätt för arbetet och samvaron i barngruppen
  Lpfö 18
 • visa respekt för individen och medverka till att skapa ett demokratiskt klimat, där barnen får möjlighet att känna samhörighet och utveckla ansvar och solidaritet
  Lpfö 18
 • stimulera barnens samspel samt hjälpa och stödja dem att bearbeta konflikter, reda ut missförstånd, kompromissa och respektera varandra,
  Lpfö 18
 • uppmärksamma och problematisera etiska dilemman och livsfrågor i vardagen,
  Lpfö 18
 • uppmärksamma barnen på att människor kan ha olika värderingar som styr deras uppfattningar och handlingar och samtidigt förankra de grundläggandena värdena, och
  Lpfö 18
 • samarbeta med vårdnadshavare, samt diskutera regler och förhållningssätt i förskolan med vårdnadshavare, för att främja barnets utveckling till en ansvarskännande människa och samhällsmedlem
  Lpfö 18
 • aktivt inkludera ett jämställdhetsperspektiv så att alla barn får likvärdiga möjligheter till utvidgade perspektiv och val oavsett könstillhörighet, och
  Lpfö 18
 • samverka i arbetet med aktiva åtgärder för att förebygga diskriminering och kränkande behandling,
  Lpfö 18
 • medvetet och aktivt arbeta med jämställdhet,
  Lpfö 18