👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Gymnasiearbete - Samhällsprogrammet

Skapad 2019-09-25 13:46 i Staffangymnasiet Hälsinglands utbildningsförbund, GY
Gymnasieskola Gymnasiearbete
Gymnasiearbetet är en uppgift om 100 gymnasiepoäng. I den här kursen får du öva dig i att undersöka en frågeställning, att skriva rapport, muntlig redovisning, källkritik och att ge och ta emot respons. Med gymnasiearbetet knyter du ihop dina studier på samhällsprogrammet och visar att du är förberedd för högre studier.

Innehåll

Gymnasiearbete, 100 poäng (Kurskod: GYARSA)

Gymnasiearbetet ska visa att eleven är förberedd för högskolestudier inom i första hand inom det samhällsvetenskapliga området.

Gymnasiearbetet ska utföras på ett sådant sätt att eleven formulerar en frågeställning samt planerar, genomför och utvärderar ett större arbete som utgår från centrala kunskapsområden inom programmet.

Gymnasiearbetet ska redovisas antingen i en skriftlig rapport, eller i relevanta fall i en medieproduktion eller på annat lämpligt sätt utifrån arbetets innehåll kompletterat med en kortare skriftlig redogörelse. Rapporten eller den skriftliga redogörelsen ska innehålla en kort sammanfattning på engelska. Eleven ska presentera och diskutera sitt arbete samt ge respons på andra gymnasiearbeten.

Gymnasiearbetet ska utgå från de centrala kunskapsområden som beskrivs i examensmålen för samhällsvetenskapsprogrammet. Dessa är: samhällsfrågor och samhällsförhållanden, samhällens strukturer, verksamheter och funktioner, samspelet mellan individ och samhälle, människors livsvillkor samt mediernas och informationsteknikens förutsättningar och möjligheter.

Examensmål för samhällsprogrammet:

https://www.skolverket.se/undervisning/gymnasieskolan/laroplan-program-och-amnen-i-gymnasieskolan/gymnasieprogrammen/program?url=1530314731%2Fsyllabuscw%2Fjsp%2Fprogram.htm%3FprogramCode%3DSA001%26lang%3Dsv%26p%3Dp&sv.url=12.5dfee44715d35a5cdfa9295#anchor_1

I genomförandet behöver eleven visa att hon eller han kan följa planeringen och vid behov revidera den. Dessutom ingår i genomförandet att eleven i diskussion med läraren utvecklar sitt arbete. Att vara förberedd för högskolestudier innebär bland annat att kunna ta initiativ i och ansvar för planering och genomförande. Gymnasiearbetet förutsätter att eleven arbetar självständigt samtidigt som arbetet måste ske i dialog med den ansvariga läraren.

Redovisning och utvärdering

I utvärderingen ingår att eleven återkopplar till sin frågeställning eller sin formulerade idé samt att resultatet värderas med avseende på styrkor, svagheter, betydelse och begränsningar. Här ingår också att eleven kritiskt värderar valda källor.

Betyg och bedömning

En elev som har nått målen för gymnasiearbetet ska få betyget E. För gymnasiearbetet används alltså en tvågradig betygsskala i stället för den sexgradiga som används för kurser.

Uppgifter

  • Ideskiss

  • Presentation och opponering

  • Slutlig inlämning