👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Evolution och genetik HT år 9

Skapad 2019-09-25 13:52 i Annerstaskolan Huddinge
Planering och matris med kunskapskrav för Genetik
Grundskola 9 Biologi

Innehåll

SYFTE

Genom undervisningen i ämnet biologi ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att:

 • använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,
 • genomföra systematiska undersökningar i biologi
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället

CENTRALT INNEHÅLL

1.      CENTRALT INNEHÅLL vi arbetar med  

Natur och samhälle

·        Aktuella samhällsfrågor som rör biologi.

 

Kropp och hälsa​

·        Evolutionens mekanismer och uttryck, samt ärftlighet och förhållandet mellan arv och miljö.

·        Genteknikens möjligheter och risker och etiska frågor som tekniken väcker.

·        Evolutionära jämförelser mellan människan och andra organismer.

·        Människans sexualitet och reproduktion samt frågor om identitet, jämställdhet, relationer, kärlek och ansvar. Metoder för att förebygga sexuellt överförbara sjukdomar och oönskade graviditeter på individnivå, på global nivå och i ett historiskt perspektiv.

 

​Biologin och världsbilden

·        Naturvetenskapliga teorier om livets uppkomst. Livets utveckling och mångfald utifrån evolutionsteorin.

 

Biologins metoder och arbetssätt

·        Sambandet mellan biologiska undersökningar och utvecklingen av begrepp, modeller och teorier.​

·        Fältstudier och experiment. Formulering av enkla frågeställningar, planering, utförande och utvärdering.

·        Dokumentation av undersökningar med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.

·        Källkritisk granskning av information och argument som eleven möter i olika källor och samhällsdiskussioner med koppling till biologi, såväl i digitala som i andra medier.

 

 

 

 

1.      ÖVERGRIPANDE LÄROPLANSMÅL i Lgr 11 som vi fokuserar i detta arbetsområde:

 

·        kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,

·        tar ett personligt ansvar för sina studier och sin arbetsmiljö,

·        utvecklar ett allt större ansvar för sina studier, och

·        utvecklar förmågan att själv bedöma sina resultat och ställa egen och andras bedöm­ning i relation till de egna arbetsprestationerna och förutsättningarna.

 

·        kan använda sig av ett kritiskt tänkande och självständigt formulera ståndpunkter grundade på kunskaper och etiska överväganden

 

 

2.      KUNSKAPSKRAV som arbetsområdet riktas mot

·        Ha kunskaper om biologiska sammanhang och visa det genom att använda biologins begrepp, modeller och teorier.

 

·        Resonera om hälsa, sjukdom, sexualitet och ärftlighet och då visa på samband som rör människokroppens byggnad och funktion.

 

·        Genomföra undersökningar utifrån givna planeringar och även formulera frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.

 

·        Beskriva några centrala naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.

·        Använda informationen i diskussioner och för att skapa texter och andra framställningar med anpassning till syfte och målgrupp.

 

 

3.      KONKRETISERING AV MÅL för arbetsområdet

·        Du kan förklara hur evolutionen har skapat nya arter.

·        Du kan förklara hur naturligt urval fungerar.

·        Du kan förklara hur den naturliga variationen säkrar en arts överlevnad.

·        Du kan förklara hur det kan finnas en naturlig variation inom en enskild art.

 • Du kan beskriva varför vissa arter är mer framgångsrika än andra.

·        Du kan beskriva livets utveckling.

·        Du kan förklara vad arvslära och gener är.

·        Du kan förklara skillnaden mellan dominanta och recessiva gener.

·        Du kan redogöra för hur vi ärver den ena kromosomen från mamman och den andra från pappan.

·        Du kan diskutera betydelsen av Dna-molekylens struktur för människors levnadsvillkor.

·        Du kan beskriva fostrets utveckling från befruktning till födelse.

 

4.      METOD: Så här kommer vi arbeta med arbetsområdet

 • Du kommer att få träna på att skapa och underbygga hypoteser. Vi kommer att arbeta både i mindre grupper och tillsammans i helklass.
 • Laborationer/ systematiska undersökningar
 • Formulering av enkla frågeställningar, planering, utförande och utvärdering.
 • Vi kommer att gå igenom centrala begrepp
 • Läsa texter, titta på videoklipp

·        Vi följer Clio och tar med det viktigaste och väsentligaste.

·        En del sidomaterial i form av stenciler.

 

 

5.      BEDÖMNING: Det här blir jag som elev bedömd på

Bedömningen sker genom skriftliga förhör.

Hur väl du använder dina kunskaper i diskussioner och din aktivitet under lektionstid.

Hur du genomför undersökningar på ett säkert sätt utifrån en färdig planering med hänsyn till syfte samt att dra slutsatser utifrån undersökningens resultat med koppling till biologiska modeller och teorier.

Se matris nedan

 

6.     BEGREPP

Mutation, naturligt urval, meios, mitos, hybrid, anlag, avkomma, dominant anlag, recessivt anlag, kromosom, DNA, allel, insemination, fossil, evolution, variation, art, egenskap, genteknik, förädling, genbank

Matriser

Bi
Övergripande matris för biologi

Granska information, kommunicera och ta ställning

 • Bi   använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,
------------------------------->
---------------------------------------->
------------------------------------------->
-------------------------------------->
Samtala
Eleven behöver stöd för att samtala om och diskutera frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet.
Eleven kan samtala om och diskutera frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet.
Eleven behöver stöd för att skilja fakta från värderingar.
Eleven kan skilja fakta från värderingar.
Motivera
Eleven kan formulera ställningstaganden men behöver stöd för att motivera och beskriva några tänkbara konsekvenser.
Eleven kan formulera ställningstaganden med enkla motiveringar samt beskriver några tänkbara konsekvenser.
Eleven kan formulera ställningstaganden med utvecklade motiveringar samt beskriver några tänkbara konsekvenser.
Eleven kan formulera ställningstaganden med välutvecklade motiveringar samt beskriver några tänkbara konsekvenser.
Argumentera
I diskussionerna redogör eleven endast för sina egna åsikter.
I diskussionerna ställer eleven frågor och framför och bemöter åsikter och argument på ett sätt som till viss del för diskussionerna framåt.
I diskussionerna ställer eleven frågor och framför och bemöter åsikter och argument på ett sätt som för diskussionerna framåt.
I diskussionerna ställer eleven frågor och framför och bemöter åsikter och argument på ett sätt som för diskussionerna framåt och fördjupar eller breddar dem.
Kritiskt granska
Eleven kan söka naturvetenskaplig information men behöver stöd för att bedöma källornas trovärdighet och relevans.
Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för enkla och till viss del underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Använda information
Eleven behöver stöd för att använda informationen på ett fungerande sätt i diskussioner.
Eleven kan använda informationen på ett i huvudsak fungerande sätt i diskussioner.
Eleven kan använda informationen på ett relativt väl fungerande sätt i diskussioner.
Eleven kan använda informationen på ett väl fungerande sätt i diskussioner.
Skapa text
Eleven kan använda informationen men behöver stöd för att skapa enkla texter och andra framställningar.
Eleven kan använda informationen för att skapa enkla texter och andra framställningar med viss anpassning till syfte och målgrupp.
Eleven kan använda informationen för att skapa utvecklade texter och andra framställningar med relativt god anpassning till syfte och målgrupp.
Eleven kan använda informationen för att skapa välutvecklade texter och andra framställningar med god anpassning till syfte och målgrupp.

Undersökningar

 • Bi   genomföra systematiska undersökningar i biologi, och
------------------------------->
---------------------------------------->
------------------------------------------->
-------------------------------------->
Genomföra
Eleven behöver stöd för att genomföra fältstudier och andra undersökningar utifrån givna planeringar.
Eleven kan genomföra fältstudier och andra undersökningar utifrån givna planeringar.
Planera
Eleven behöver stöd för att formulera enkla frågeställningar och planeringar för att det ska gå att arbeta systematiskt utifrån dem.
Eleven bidrar till att formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
Eleven kan formulera enkla frågeställningar och planeringar som det efter någon bearbetning går att arbeta systematiskt utifrån.
Eleven kan formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
Använda utrustning
I undersökningarna använder eleven inte utrustning på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
I undersökningarna använder eleven utrustning på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
I undersökningarna använder eleven utrustning på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
I undersökningarna använder eleven utrustning på ett säkert, ändamålsenligt och effektivt sätt.
Dra slutsatser
Eleven behöver stöd för att jämföra resultaten med frågeställningarna och för att dra enkla slutsatser.
Eleven kan jämföra resultaten med frågeställningarna och drar då enkla slutsatser.
Eleven kan jämföra resultaten med frågeställningarna och drar då utvecklade slutsatser.
Eleven kan jämföra resultaten med frågeställningarna och drar då välutvecklade slutsatser.
Eleven kan med stöd koppla slutsatserna till biologiska modeller och teorier.
Slutsatserna har viss koppling till biologiska modeller och teorier.
Slutsatserna har relativt god koppling till biologiska modeller och teorier.
Slutsatserna har god koppling till biologiska modeller och teorier.
Resonera
Felkällor
Eleven kan med stöd föra resonemang kring resultatens rimlighet.
Eleven för enkla resonemang kring resultatens rimlighet.
Eleven för utvecklade resonemang kring resultatens rimlighet.
Eleven för välutvecklade resonemang kring resultatens rimlighet i relation till möjliga felkällor.
Förbättringar
Eleven kan med stöd ge förslag på hur undersökningar kan förbättras.
Eleven bidrar till att ge förslag på hur undersökningar kan förbättras.
Eleven ger förslag på hur undersökningar kan utvecklas.
Eleven ger förslag på hur undersökningar kan förbättras och visar på nya tänkbara frågeställningar att undersöka.
Dokumentera
Eleven behöver stöd för att göra enkla dokumentationer av undersökningarna med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.
Eleven gör enkla dokumentationer av undersökningarna med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.
Eleven gör utvecklade dokumentationer av undersökningarna med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.
Eleven gör välutvecklade dokumentationer av undersökningarna med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.

Begrepp

 • Bi   använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
------------------------------->
---------------------------------------->
------------------------------------------->
-------------------------------------->
Begrepp
Eleven har några grundläggande kunskaper om evolutionsteorin och andra biologiska sammanhang.
Eleven har grundläggande kunskaper om evolutionsteorin och andra biologiska sammanhang.
Eleven har goda kunskaper om evolutionsteorin och andra biologiska sammanhang.
Eleven har mycket goda kunskaper om evolutionsteorin och andra biologiska sammanhang.
Förklara
Eleven visar sina kunskaper och kan med stöd ge exempel och beskriva dessa.
Eleven visar sina kunskaper genom att ge exempel och beskriva dessa med viss användning av biologins begrepp, modeller och teorier.
Eleven visar sina kunskaper genom att förklara och visa på samband inom dessa med relativt god användning av biologins begrepp, modeller och teorier.
Eleven visar sina kunskaper genom att förklara och visa på samband inom dessa och något generellt drag med god användning av biologins begrepp, modeller och teorier.
Resonera
Människan
Eleven kan med stöd föra enkla resonemang om hälsa, sjukdom, sexualitet och ärftlighet.
Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om hälsa, sjukdom, sexualitet och ärftlighet.
Eleven kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om hälsa, sjukdom, sexualitet och ärftlighet.
Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om hälsa, sjukdom, sexualitet och ärftlighet.
Människokroppens byggnad och funktion
Eleven kan med stöd visa på samband som rör människokroppens byggnad och funktion.
Eleven visar på enkelt identifierbara samband som rör människokroppens byggnad och funktion.
Eleven visar på förhållandevis komplexa samband som rör människokroppens byggnad och funktion.
Eleven visar på komplexa samband som rör människokroppens byggnad och funktion.
Beskriva och undersöka
Ekosystem
Eleven kan med stöd undersöka olika faktorers inverkan på ekosystem och populationer. Eleven kan med stöd ge exempel på energiflöden och kretslopp.
Eleven undersöker olika faktorers inverkan på ekosystem och populationer och beskriver då enkelt identifierbara ekologiska samband. Eleven ger exempel på energiflöden och kretslopp.
Eleven undersöker olika faktorers inverkan på ekosystem och populationer och beskriver då förhållandevis komplexa ekologiska samband. Eleven förklarar och visar på samband kring energiflöden och kretslopp.
Eleven undersöker olika faktorers inverkan på ekosystem och populationer och beskriver då komplexa ekologiska samband. Eleven förklarar och generaliserar kring energiflöden och kretslopp.
Resonera
Påverkan på naturen
Eleven kan med stöd föra resonemang kring hur människan påverkar naturen.
Eleven för enkla och till viss del underbyggda resonemang kring hur människan påverkar naturen.
Eleven för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang kring hur människan påverkar naturen.
Eleven för välutvecklade och väl underbyggda resonemang kring hur människan påverkar naturen.
Hållbar utveckling
Eleven kan med stöd visa på någon åtgärd som kan bidra till en ekologiskt hållbar utveckling.
Eleven visar på några åtgärder som kan bidra till en ekologiskt hållbar utveckling.
Eleven visar på fördelar och begränsningar hos några åtgärder som kan bidra till en ekologiskt hållbar utveckling.
Eleven visar ur olika perspektiv på fördelar och begränsningar hos några åtgärder som kan bidra till en ekologiskt hållbar utveckling.
Beskriva och förklara
Naturvetenskapliga upptäckters betydelse
Eleven kan med stöd ge exempel på några centrala naturvetenskapliga upptäckter.
Eleven kan ge exempel på och beskriva några centrala naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
Eleven kan förklar och visa på samband mellan några centrala naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
Eleven kan förklara och generalisera kring några centrala naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.