Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Inkluderande undervisning

Skapad 2019-09-26 11:50 i Hertingsskolan Falkenberg
Ny planeringsmall för fritidshem/FRIPP i Falkenbergs kommun ht-2018
Grundskola F – 6

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Undervisningen ska ge eleverna möjlighet att utveckla goda kamratrelationer samt känna tillhörighet och trygghet i elevgruppen. Eleverna ska också ges möjlighet att utveckla och pröva identiteter och uppfattningar i möte och samspel med andra. Undervisningen ska ta tillvara olikheter och mångfald och på så sätt ge eleverna möjlighet att fördjupa sin förståelse för olika sätt att tänka och vara. I undervisningen ska eleverna också ges möjlighet att utveckla förtrogenhet med demokratiska principer, arbetssätt och processer genom att de får vara delaktiga, utöva inflytande och ta ansvar i verksamheten. Därigenom ska eleverna ges förutsättningar att utveckla tilltro till sig själva samt sin förmåga att samarbeta och att hantera konflikter på ett konstruktivt sätt.

Mål i styrdokumenten (se nedan).

Elevernas intressen, initiativ och behov 

Vi följer upp elevernas intressen och behov genom deras egna tycken, tankar och ”målsättningar”. T ex...

 • Skapande
 • Rörelse
 • Spel
 • Utevistelse

Utvärderingen 

Utvärderingen genomförs så här:

Utvärdering av aktiviteter sker regelbundet med eleverna genom samtal. Arbetslaget fortsätter utvärderar och utvecklar aktiviteten utifrån barnens tankar och egna reflektioner. 

Undervisning, arbetsformer, aktiviteter och lärmiljö

Arbetslaget låter eleverna vara delaktiga i undervisningen genom fritidsråd, förslagslåda samt spontana idéer och tankar. Vi anser det vara viktigt att möta eleverna i ögonblicket och försöka möjliggöra deras idéer och tankar i vår verksamhet. 

Vi erbjuder även bestämda och styrda aktiviteter som pedagogerna leder, som t ex ”Nalleverkstad”, FBK-hallen mm. 

Följande aktiviteter genomförs:

Se ovan. Men vi har även en pågående ÄDK-process (nuvarande ämne: ”lek”)

Lärmiljön används på följande sätt:

Vi anpassar miljön efter aktivitet. 

Kopplingar till läroplanen

 • kan göra och uttrycka medvetna etiska ställningstaganden grundade på kunskaper om mänskliga rättigheter och grundläggande demokratiska värderingar samt personliga erfarenheter,
  Gr lgr11
 • respekterar andra människors egenvärde,
  Gr lgr11
 • tar avstånd från att människor utsätts för diskriminering, förtryck och kränkande behandling, samt medverkar till att hjälpa andra människor,
  Gr lgr11
 • kan leva sig in i och förstå andra människors situation och utvecklar en vilja att handla också med deras bästa för ögonen, och
  Gr lgr11
 • visar respekt för och omsorg om såväl närmiljön som miljön i ett vidare perspektiv.
  Gr lgr11
 • Centralt innehåll
 • Samtala, lyssna, ställa frågor samt framföra egna tankar, åsikter och argument om olika områden, till exempel etiska frågor och vardagliga händelser.
  Gr lgr11  -
 • Ord och begrepp som uttrycker behov, känslor, kunskaper och åsikter. Hur ord och yttranden kan uppfattas av och påverka en själv och andra.
  Gr lgr11  -
 • Skapande genom olika estetiska uttrycksformer, till exempel lek, bild, musik, dans och drama.
  Gr lgr11  -
 • Normer och regler i elevernas vardag, till exempel i lekar och spel, och varför regler kan behövas.
  Gr lgr11  -
 • Demokratiska värderingar och principer, i sammanhang som är bekanta för eleverna. Hur gemensamma beslut kan fattas och hur konflikter kan hanteras på ett konstruktivt sätt.
  Gr lgr11  -
 • Initiera, organisera och delta i lekar av olika slag.
  Gr lgr11  -
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: