👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik åk 5 2019/2020

Skapad 2019-09-26 13:26 i Mörarps skola Helsingborg
Grundskola 5 Matematik
Detta kommer vi arbeta med i matematik under årskurs 5.

Innehåll

Syfte

Syftet med undervisningen i matematik är att du ska få möjlighet att utveckla förmågan att...

Undervisning

Vi kommer att arbeta med följande arbetsområden:

 • taluppfattning - stora tal
 • de fyra räknesätten
 • geometri - längd, omkrets och area, skala
 • tal i decimalform
 • vikt och volym
 • temperatur
 • statistik
 • bråk
 • procent
 • kombinatorik
 • vinklar
 • mönster

Du kommer att få träna din förmåga att...

Begrepp

 • använda olika begrepp.
 • beskriva olika begrepp.
 • använda olika uttrycksformer för att beskriva begrepp.
 • beskriva likheter och skillnader mellan begrepp.
 • visa samband mellan begrepp.

Problemlösning

 • förstå frågan i en textuppgift. 
 • använda olika strategier när du löser ett problem.
 • tolka dina resultat och dra en slutsats. 
 • avgöra om ett svar är rimligt. 
 • lösa enkla problem själv. 
 • lösa enkla problem i par/grupp. 

Metod

 • använda en skriftlig räknemetod som passar till uppgiften.
 • välja och använda den metod som passar bäst för uppgiften.
 • använda en huvudräkningsmetod som är snabb och enkel. 
 • välja och använda passande räknesätt i en problemlösningsuppgift. 
 • använda miniräknare. 

Resonemang

 • ställa och besvara frågor i grupp.
 • motivera din lösning i grupp.

Kommunikation

 • förklara vad som menas med…
 • förklara varför…
 • berätta/förklara för en kamrat…
 • berätta och förklara din lösning för en kamrat. 
 • lyssna på kamrater när de förklarar en lösning. 
 • visa din lösning med en bild, med material eller med symboler. 

Följande centrala innehåll ur kursplanen för matematik kommer vi att beröra:

Arbetssätt

Undervisningen kommer att bestå av

 • genomgångar.
 • aktiviteter med praktiskt och laborativt material, inomhus och utomhus, enskilt, i par, i grupp och i helklass. 
 • problemlösning, enskilt och i grupp.
 • begreppsträning på olika sätt. 
 • färdighetsträning med hjälp av digitala verktyg (nomp, bingel) arbetsblad och MatteBorgen 5A och 5B.
 • diagnos och självbedömning. 

Bedömning

Inom varje arbetsområde bedöms delmoment. Se matris nedan. 

Jag bedömer även din begreppsförmåga, metodförmåga, problemlösningsförmåga, resonemangsförmåga och kommunikationsförmåga utifrån kunskapskraven för årskurs 6. 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Rationella tal och deras egenskaper.
  Ma  4-6
 • Positionssystemet för tal i decimalform.
  Ma  4-6
 • Tal i bråk- och decimalform och deras användning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Tal i procentform och deras samband med tal i bråk- och decimalform.
  Ma  4-6
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  4-6
 • Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Hur mönster i talföljder och geometriska mönster kan konstrueras, beskrivas och uttryckas.
  Ma  4-6
 • Konstruktion av geometriska objekt, såväl med som utan digitala verktyg. Skala och dess användning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Metoder för hur omkrets och area hos olika tvådimensionella geometriska figurer kan bestämmas och uppskattas.
  Ma  4-6
 • Jämförelse, uppskattning och mätning av längd, area, volym, massa, tid och vinkel med vanliga måttenheter. Mätningar med användning av nutida och äldre metoder.
  Ma  4-6
 • Enkel kombinatorik i konkreta situationer.
  Ma  4-6
 • Tabeller och diagram för att beskriva resultat från undersökningar, såväl med som utan digitala verktyg. Tolkning av data i tabeller och diagram.
  Ma  4-6
 • Lägesmåtten medelvärde, typvärde och median samt hur de kan användas i statistiska undersökningar.
  Ma  4-6
 • Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer på ett i huvudsak fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med viss anpassning till problemets karaktär.
  Ma  E 6
 • Eleven beskriver tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och för enkla och till viss del underbyggda resonemang om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen samt kan bidra till att ge något förslag på alternativt tillvägagångssätt.
  Ma  E 6
 • Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i välkända sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ma  E 6
 • Eleven kan även beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ma  E 6
 • I beskrivningarna kan eleven växla mellan olika uttrycksformer samt föra enkla resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra.
  Ma  E 6
 • Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar och lösa enkla rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med tillfredställande resultat.
  Ma  E 6
 • Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och använder då bilder, symboler, tabeller, grafer och andra matematiska uttrycksformer med viss anpassning till sammanhanget.
  Ma  E 6
 • I redovisningar och samtal kan eleven föra och följa matematiska resonemang genom att ställa frågor och framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som till viss del för resonemangen framåt.
  Ma  E 6

Matriser

Ma
Visad kunskap av delmoment i matematik åk 5

STORA TAL - TALUPPFATTNING OCH DE FYRA RÄKNESÄTTEN

På god väg
Kan
Du kan läsa och skriva tal inom talområdet 0-1 000 000.
Läsa tal som t ex 543736. Skriva tal t ex skriv talet etthundratusen sextio.
Du kan ordna stora tal efter storlek.
T ex 10091, 9998, 100011
Siffrans värde
Veta hur mycket en siffra i ett tal är värd, t ex hur mycket siffran 9 är värd i talet 892456.
Du kan addera inom talområdet.
Du kan med säkerhet använda additionsalgoritmen med och utan minnessiffror.
Du kan subtrahera inom talområdet.
Du kan med säkerhet använda subtraktionsalgoritmen med och utan växling/minnessiffror.
Du kan multiplicera inom talområdet.
Du kan med säkerhet använda multiplikationsalgoritmen med och utan minnessiffror.
Du kan dividera inom talområdet.
Du kan med säkerhet använda metoden kort division med och utan minnessiffror.
Multiplicera och dividera med 10, 100 och 1000 med huvudräkning.
5 * 400 = 24000/600=
Kunna räkna med "ungefär", avrunda
Ungefär hur många tusen är 356 891?
Du vet att multiplikation och division går före addition och subtraktion.
14+8*4=
Du förstår vad som menas med negativa tal.
Du kan jämföra och storleksordna negativa tal och positiva tal.
Du kan byta ut frågetecknet mot rätt tal i en likhet.
Enkla ekvationer 10-5=?+2

GEOMETRI - LÄNGD, OMKRETS, AREA och SKALA

På god väg
Kan
Du kan räkna ut omkrets av olika månghörningar.
Du kan räkna ut en rektangels area.
Du kan använda enheterna cm2 och m2 för area.
Du kan omvandla mellan enheterna mil, kilometer och meter.
Du förstår och kan använda skala - förstora
Du förstår och kan använda skala - förminska

DECIMALTAL

På god väg
Kan
Du vet vad decimaltal och "en hel" innebär.
Du kan skriva decimeter som tiondelar och centimeter som hundradelar av en meter.
Du kan skriva tal som heltal med tiondelar och hundradelar.
Du kan storleksordna decimaltal.
Du kan addera enkla decimaltal.
Du kan subtrahera enkla decimaltal.
Du kan avrunda decimaltal som 3,42 och 3,5 till närmaste heltal.
Du kan multiplicera decimaltal.
Du kan dividera decimaltal.

VIKT OCH VOLYM

På god väg
Kan
Du kan jämföra och använda enheterna liter, deciliter och centiliter.
Du kan växla mellan olika volymenheter.
Du kan jämföra och använda enheterna kilogram, hektogram och gram.
Du kan växla mellan olika viktenheter.
Du känner till betydelsen av deci, centi, kilo, hekto

TEMPERATUR

På god väg
Kan
Du kan läsa av en termometer.
Du kan räkna ut temperaturskillnader.
Du kan räkna med begreppen sjunker och stiger.

STATISTIK

På god väg
Kan
Du kan läsa av och förstå linjedigram.
Du kan rita linjediagram.
Du kan räkna ut medelvärde.
Du kan läsa av och förstå cirkeldiagram.

BRÅK

På god väg
Kan
Du kan skriva en halv med olika bråk.
Du kan jämföra och storleksordna bråk .
Du kan räkna ut en viss del av ett antal, t ex 2/3 av 18.
Du kan skriva bråk som ett decimaltal med tiondelar eller hundradelar.

PROCENT

På god väg
Kan
Du kan att en hel är 100%, en halv är 50% och att en fjärdedel är 25%.
Du kan avläsa cirkeldiagram och avgöra hur många procent de olika delarna är.
Du kan dela upp det hela, 100%, i olika procentsatser.

KOMBINATORIK

På god väg
Kan
Du vet på hur många olika sätt du kan kombinera t ex två halsdukar och tre mössor.

GEOMETRI - vinklar, symmetri

På god väg
Kan
Du vet att en rät vinkel är 90°, en spetsig vinkel mindre än 90° och en trubbig vinkel är större än 90°.
Du vet hur många grader ett halvt varv och ett helt varv är.
Du kan mäta vinklar med gradskiva.
Du kan rita vinklar med gradskiva.
Du kan räkna med vinkelsumman i en triangel.
Du kan rita symmetriaxlar och symmetriska bilder.

KOORDINATSYSTEM

På god väg
Kan
Du känner till hur ett rätvinkligt koordinatsystem är uppbyggt och vad origo är.
Du kan rita koordinatsystem och gradera axlarna.
Du kan rita och ange punkter i ett koordinatsystem.