👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vikingatiden

Skapad 2019-09-26 15:02 i Nolbyskolan Alingsås
Arbete om Vikingatiden
Grundskola 4 Historia Religionskunskap SO (år 1-3) Svenska

Vi kommer att arbeta med vikingatiden. Under arbetets gång kommer ni att få kunskap om vikingarnas liv och deras religion genom muntliga genomgångar, litteratur, filmer samt praktiskt arbete. Ni kommer att få lära er om hur det var att leva på vikingatiden, hur samhället var uppbyggt, hur de bodde, om vikingafärder, handel, asatro och runskrift.

Innehåll

Syfte

 • Undervisningen i ämnet historia ska syfta till att eleverna utvecklar såväl kunskaper om olika historiska sammanhang, som sin historiska bildning och sitt historiemedvetande. Detta innebär en insikt om att det förflutna präglar vår syn på nutiden och därmed uppfattningen om framtiden.
 • Genom undervisningen i ämnet historia (Vikingatiden) ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att:
 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer.
 • kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap
 • reflektera över sin egen och andras användning av historia i olika sammanhang och utifrån olika perspektiv
 • använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.

 

 

Centralt innehåll

null

Konkretisering av arbetsområdet

Du ska få kunskaper om hur det var att leva på vikingatiden:

 • hur människor bodde och levde
 • hur barn, kvinnor och män levde och vad de gjorde
 • asatron
 • resor i västerled och österled
 • runstenar
 • vikingaskepp
 • viktiga begrepp
 • spår av vikingatiden i vårt samhälle idag
 • kristendomens införande 

 

 

Arbetssätt

 • se filmer och samtala, svara på frågor
 • läsa faktatexter och berättande texter
 • skriva fakta och berättande texter om vikingatiden 
 • muntliga och skriftliga frågor
 • arbeta enskilt, parvis och i grupp
 • diskussion i helklass och grupp
 • lärare berättar
 • använda olika källor för att inhämta information, t ex läroböcker, faktaböcker, ungafakta.se

 

 

Bedömning

 • sker löpande under arbetet
 • hur du tar ansvar för och deltar i enskilt arbete, parvis och i grupp
 • hur du deltar i diskussioner och samtal
 • texter du producerar enskilt, parvis och i grupp
 • kunskaper om fakta och begrepp

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Norden befolkas. De utmärkande dragen för stenåldern,bronsåldern och järnåldern.
  Hi  4-6
 • Nordens kulturmöten med övriga Europa och andra delar av världen genom ökad handel och migration, till exempel genom vikingatidens resor och medeltidens handelssystem.
  Hi  4-6
 • Exempel på hur forntiden, medeltiden, 1500-talet, 1600-talet och 1700-talet kan avläsas i våra dagar genom traditioner, namn, språkliga uttryck, byggnader, städer och gränser.
  Hi  4-6
 • Tidsbegreppen vikingatiden, medeltiden, stormaktstiden och frihetstiden samt olika syn på deras betydelser.
  Hi  4-6
 • Hur spår av fornskandinavisk religion kan iakttas i dagens samhälle.
  Re  4-6
 • Informationssökning i några olika medier och källor, till exempel i uppslagsböcker, genom intervjuer och via sökmotorer på internet.
  Sv  4-6

Matriser

Hi Re Sv SO

Till vänster i matrisen finns de olika förmågorna i historia samt två i svenska. De olika nivåerna betecknar hur långt du har kommit i din utveckling.
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Historia
Förmågan att använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer.
Du har viss kunskap om viktiga händelser och personer på vikingatiden.
Du har goda kunskaper om viktiga händelser och personer på vikingatiden.
Du har mycket goda kunskaper om viktiga händelser och personer på vikingatiden
Du har viss kunskap om hur händelser förändrade levnadsvillkoren för människorna på vikingatiden.
Du har kunskap om hur händelser förändrade levnadsvillkoren för människorna på vikingatiden.
Du har goda kunskaper om hur händelser förändrade levnadsvillkoren för människorna på vikingatiden.
Du kan visa på något spår från vikingatiden i samtiden.
Du kan visa på spår från vikingatiden i samtiden.
Du kan visa på flera spår från vikingatiden i samtiden.
Förmågan att kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap.
Du har lite kunskap om historiskt källmaterial och hur man kan använda det.
Du har viss kunskap om historiskt källmaterial och hur man kan använda det.
Du har kunskap om historiskt källmaterial och hur man kan använda det.
Förmågan att använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.
Du har viss kunskap om historiska begrepp.
Du har kunskap om historiska begrepp.
Du har god kunskap om historiska begrepp.
Förmågan att reflektera över sin egen och andras användning av historia i olika sammanhang och utifrån olika perspektiv.
Du kan berätta något om migrationen och handeln under vikingatiden. Du kan berätta något om vikingarnas möten med folk från andra kulturer.
Du kan berätta om migrationen och handeln under vikingatiden. Du kan berätta om vikingarnas möten med folk från andra kulturer.
Du kan berätta om migrationen och handeln under vikingatiden och jämföra den med nutiden. Du kan berätta om vikingarnas möten med folk från andra kulturer och se hur det påverkat vår samtid.
Svenska
Läsa faktatexter
Du kan till viss del förstå det lästa i faktatexterna om vikingatiden
Du förstår stora delar av det lästa i faktatexterna om vikingatiden.
Du har god förståelse för det lästa i faktatexterna om vikingatiden.
Skriva faktatexter och skönlitterära texter
Du har beöver stöd med strategier för hur du ska skriva olika texter.
Du har vissa strategier för att skriva olika texter. kan ibland behöva ett visst stöd.
Du har goda strategier för att skriva olika texter.