Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Snick och Snack i kungaskogen

Skapad 2019-09-26 15:47 i Gullbrandstorps förskola Halmstad
Förskola
Projektet utgår från boken "Snick och Snack, Vännerna i Kungaskogen bygger koja". I boken möts vi av kompisproblem, teknik, matematik och hållbar utveckling mm.

Innehåll

Verksamhetsplaneringsmall för läsåret 2019-2020

1.   Vad

 

Bakgrund

 


Vad tar vi med oss från föregående läsår?

 

 • Framgångsfaktorer:

  Vi tar med oss vikten av att låta uppstarten ta tid och att den är tydlig för barnen, låta barngruppen lära känna varandra och få tid att arbeta ihop oss. Samt att sätta rutiner innan verksamheten drar igång och att hålla vid det även när vi tror att alla ”kan” rutinerna. Fortsätta att skapa miljöer utifrån barnens intressen, behov och LPFÖ. Vi vill även fortsätta att vara kreativa tillsammans med barnen och låta dem prova olika skapande tekniker.  

   

 • Utvecklingsområden:

 

Utifrån lotusdiagrammet har vi inget specifikt utvecklingsområde att fokusera på inför kommande läsår. Vi är dock öppna för ny inspiration och ett nytt arbetssätt till hösten där vi lägger fokus på utvalda mål istället för ett projekt där vi tvingar in målen.  

 

Syfte och mål

 

 • Vilka läroplansmål från Lpfö18 ska ni arbeta mot?

  • förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra

  • förmåga att upptäcka, reflektera över och ta ställning till etiska dilemman och livsfrågor

  • förståelse för rum, tid och form, och grundläggande egenskaper hos mängder, mönster, antal, ordning, tal, mätning och förändring, samt att resonera matematiskt om detta

  • förmåga att upptäcka och utforska teknik i vardagen

    

 • Vilka av barnens intressen, initiativ och behov kan integreras i verksamheten?

  • Språkligt behov i gruppen

  • Behålla den sinnesstämning som gruppen har

  • Barngruppen är väldigt positiva till skapande och pyssel

    

 • Förväntade effekter: Vilka förväntade effekter vill vi se? Vilka förmågor och vilken förståelse strävar vi mot att barngruppen ska utveckla?

  • Teknik:

   • Förmåga att upptäcka teknik i vardagen

   • Förmåga att utforska teknik i vardagen

  • Värdegrund:

   • Utveckla sin förmåga att upptäcka etiska dilemman i vardagen

   • Utveckla sin förmåga att upptäcka etiska livsfrågor i vardagen

   • Utveckla sin förmåga att reflektera över etiska dilemman i vardagen

   • Utveckla sin förmåga att ta ställning till etiska dilemman i vardagen

  • Matematik:

   • Att utveckla sin förståelse för tid

   • Att utveckla sin förståelse för grundläggande egenskaper antal

   • Att utveckla sin förståelse för grundläggande egenskaper tal

   • Att utveckla sin förståelse för grundläggande egenskaper i mätning

   • Att utveckla sin förståelse för grundläggande egenskaper i förändring

   • samt att resonera matematiskt om detta

  • Hållbar utveckling

   • förståelse för samband i naturen

   • förståelse för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra

     

 • Pedagogens förhållningssätt: vilka förhållningssätt behöver pedagogen ha i verksamheten för att undervisning ska ske?

  • Vi ska se vad barnen visar intresse för

  • Göra aktiviteter flera gånger och ompröva om någon aktivitet inte går som vi vill

  • Ha roligt tillsammans, pedagoger och barn

  • Planera miljöer som möjliggör lärande under hela dagen

  • Skapa trygghet, självförtroende och självkänsla hos barnen

 

2.   Hur

 

Projektet

 

 • Hur ska vi arbeta för att ge barnen möjlighet att uppnå de förväntade effekterna?

  • Att målen och projektet syns i våra lärmiljöer

  • Att vi har material som fångar barnen och gör det möjligt för barnen att utveckla förmågor och förståelser

  • Presentera för att intressera och inspirera

 • Hur ska vi dokumentera och reflektera för att kunna följa upp barnens idéer, hypoteser, tankar och teorier för att påverka fortsatt undervisning/projekt?

  • Vi väljer att hålla oss till Unikum, för att kunna nå det från olika platser

  • Vi använder frågorna som står nedan för att följa samma varje vecka

 • Hur dokumenterar vi projektet för att göra det synligt för barnen?

  • Bilder på väggar

  • Uppsatta dokumentationer från PicCollage

  • Kreativt skapande framme på avdelningen

 • Hur ska vi utforma våra miljöer utifrån läroplansmålen så att vi erbjuder barnen undervisning över hela dagen?

  • Tillgängligt material

  • Tydliga miljöer

  • Vi använder oss av vår närmiljö för att förstärka det vi arbetar med inomhus

 • Hur får barnen inflytande och delaktighet i projektet?

  • Genom samtal under hela dagen

  • När vi har samling så berättar barnen och ger oss möjlighet att höra deras tankar,  funderingar och följdfrågor

 • Hur inkluderar vi vårdnadshavarna i projektet? Hur kan vi få vårdnadshavarna intresserade av barnens lärande? (Ex. presentera projekt i unikum och vad mer?)

  • Genom föräldramöte, infobrev, dokumentationer på väggar samt information på whiteboard.

  • Samtal med enskilda föräldrar vid hämtning/lämning

 

Vardagssituationer

 

 • Hur dokumenteter vi våra vardagssituationer?

  • I GPP från Ann

 • Hur dokumenterar vi för att göra vardagssituationer synligt för barnen? (ex. pic collage)

  • Sätter upp dokumentationer som visar vad vi erbjuder barnen i vår verksamhet

 • Hur får barnen inflytande och delaktighet i vardagssituationer?

  • Vi utgår från barnens behov i vardagssituationer och ändrar utifrån deras behov och intresse

  • Barnens efterfrågan till aktiviteter och tillåtande att prova och bestämma själva

 

 

3.   Uppstart (projektbeskrivning)

 

 • Vad har ni valt för projekt och varför har ni valt detta?

  • Vi valde Snick och Snack för vi tyckte att vi kunde få in alla våra fyra fokusmål på ett roligt och inspirerande sätt. Grannavdelningen valde att arbeta med samma projekt, vilket gör att vi kan delge och inspirera varandra.

 • Hur introduceras projektet för barnen? (uppstarten av projektet)

  • Vi läste en berättelse för barnen som berättade om Snick och Snack, som beskrev djuren men utan att nämna deras namn. För att väcka nyfikenhet. Barnen fick gissa på vilka djur det kunde handla om. Dagen efter fick de en karta och skulle leta upp djuren i skogen.

4.   Uppföljning

 

Följande frågor besvaras på arbetslagsplaneringen som reflektionsprotokoll, frågorna klistras in i unikum, word eller power point

 

Reflektera och följ upp det dagliga arbetet utifrån följande frågor:

 

·         Vad har hänt? (ex undervisning, vardag, lärmiljöer)

 

·         Syfte med aktiviteten (ex. mål, effekter, förmågor, förståelse, nya begrepp)

 

·         Barnens tankar (ex. hypoteser, kommentarer, reflektioner)

 

·         Pedagogernas tankar/reflektioner/lärande (ex kopplat till syftet)

 

·         Hur går vi vidare? (ex är det något vi behöver förändra, utveckla eller upprepa i undervisningen)

 

 

 

·         Finns det någon litteratur vi kan ta stöd i?

 

5.   Utvärdering

 

Avdelningen gör avstamp utifrån ett underlag från utvecklingsgruppen, två gånger per läsår. Den slutliga utvärderingen görs i utvecklingsgruppen.

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: