👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Gustav Vasa

Skapad 2019-09-26 19:11 i Gylle skola Borlänge
Vasatiden
Grundskola 5 Historia
Medeltiden avslutas med Stockholms blodbad. Nu kommer en ny tid. Den varar mellan åren 1523-1611 och kallas för Vasatiden. Under denna period styrs Sverige av Gustav Vasa och sedan han hans söner och barnbarn. Vi kommer att arbeta med hur Gustav Vasa tar makten, hur han och hans söner styr Sverige. Hur ser det ut i Sverige under Vasatiden? Vilka förändringar sker i Sverige och varför sker det förändringar? Hur har folket det under Vasatiden? Hur förändras kyrkans ställning i samhället? Vilka spår kan vi se av Vasatiden idag? Vi arbetar med Vasatiden under vecka 40-47.

Innehåll

Syfte

Genom undervisningen ska eleven ges förutsättningar att utveckla kunskaper om vad som hände under Vasatiden och hur det har påverkade samhället då och idag. Vi ska läsa om vilka det var som regerade och vad de gjorde för utvecklingen av landet Sverige. Undervisningen kommer även bidra till att du utvecklar kunskaper om olika historiska sammanhang, historiska händelser och gestalter. Eleverna kommer att få reflektera samt föra resonemang kring konsekvenser och samband av samhällsförändringar, människors levnadsvillkor och handlingar. Vi kommer att prata om hur människorna levde, hur kyrkan utvecklades och varför detta skedde.   Kommer att lära oss historiska begrepp som är typiska för Vasatiden samt vad som skedde i världen under samma tidsperiod. 

Mål:

Efter avslutat område ska eleven kunna:

 • Känna till Gustav Vasa och hans liv, ska även kunna förklara betydelsen han hade för det svenska samhället.
 • Känna till viktiga personer och händelser under Vasatiden.
 • Förstå bakgrunden till och sambanden mellan några viktiga händelser under Vasatiden.
 • Kunna berätta om hur det var att leva under Vasatiden, samt jämför med dagens samhälle.
 • Kunna vara källkritisk.
 • Förstå samband mellan Vasatiden och någon annan tid.
 • Förmåga att använda centrala ord och historiska begrepp.

 

Hur vi kommer att arbeta:

 • Genomgångar
 • Läsning och granskning av faktatexter
 • Läsning och instuderingsfrågor
 • Diskussioner i grupp samt helklass
 • Enskilt arbete
 • Faktafilmer 
 • Läxförhör
 • Projekt med en tidning 
 • Prov

Bedömning:

Jag kommer bedöma följande: 

- din förmåga att kunna använda historiska begrepp på ett fungerande sätt, 
- din förmåga att kunna berätta om Gustav Vasas liv och om hans betydelse för för det svenska samhället under hans levnadstid.
- din förmåga att kunna berätta hur hans beslut har påverkat det nutida svenska samhället.
- din förmåga att kunna berätta vilken betydelse hans söners livsverk hade för det svenska samhället.
 
- din förmåga att kunna berätta om hur det var att leva i Sverige under Vasatiden och göra jämförelser med andra tider och länder.
- din förmåga att vara källkritisk.
 

Eleven kommer att få möjlighet att visa dina muntliga kunskaper och historiska förmågor under gruppdiskussioner, muntliga redovisningar och praktiska dramaövningar. Eleven kommer även få möjlighet att visa sina skriftliga kunskaper och förmågor vid läsning, frågor och faktatexter. Arbetsområdet avslutas med ett grupparbete/enskilt arbete om Vasatiden.

Bedömning sker löpande i under lektionstid, målen kommer att presenteras i början av undervisningen. Bedömning görs även av det skriftliga provet. Hur du arbetar i grupp bedöms i de olika övningarna på lektionstid och redovisning. 

 

Ord och begrepp

 • Makt, handel, utbyte, staten, förändring, reformationen, levnadsvillkor, historiebruk, uppror, statskyrka, påven, protestanter, arvrike, katoliker, katolska kyrkan, statskassa, flotta, Dackefejden, krönika, boktryckarkonst, gods, ära, ärelysten, astrologi, hertig, trolös, tröska, gärdsgårdar, inbördeskrig, likheter och skillnader, kronologi, orsak och konsekvens, källor, tolkning.

   

Uppgifter

 • Artiklar

 • Artiklar

 • Artiklar

 • Prov

 • Prov

 • Prov

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
  Hi
 • kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap,
  Hi
 • använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.
  Hi
 • Centralt innehåll
 • Den svenska statens framväxt och organisation.
  Hi  4-6
 • Vad historiska källor, till exempel brev och andra dokument, kan berätta om likheter och skillnader i levnadsvillkor för barn, kvinnor och män jämfört med i dag.
  Hi  4-6
 • Exempel på hur forntiden, medeltiden, 1500-talet, 1600-talet och 1700-talet kan avläsas i våra dagar genom traditioner, namn, språkliga uttryck, byggnader, städer och gränser.
  Hi  4-6
 • Vad begreppen förändring, likheter och skillnader, kronologi, orsak och konsekvens, källor och tolkning betyder och hur de används i historiska sammanhang.
  Hi  4-6

Matriser

Hi
Vasatiden åk 6

Vasatiden

På väg- Träna mer!
Grundläggande
(Enkla formuleringar, med begränsad säkerhet).
Mer än grundläggande
(Enkla formuleringar, till viss del välgrundade, med viss säkerhet).
Avancerad
(Utförligt och nyanserat, välgrundat, noggrant och omfattande, med säkerhet).
Historiska förhållanden
Mat Bostad Kläder Makt Döden
Du behöver vuxenstöd för att kunna berätta det viktigaste om hur det var att leva på Vasatiden.
Om Vasatiden kan du berätta något om hur man bodde, vad man åt, hur man skaffade mat, vad man hade för kläder, hur man begravde sina döda, vem som hade makten och hur saker bestämdes.
Om Vasatiden kan du berätta om hur man bodde, vad man åt, hur man skaffade mat, vad man hade för kläder, hur man begravde sina döda, vem som hade makten och hur saker bestämdes.
Om Vasatiden kan du berätta utförligt om hur man bodde, vad man åt, hur man skaffade mat, vad man hade för kläder, hur man begravde sina döda, vem som hade makten och hur saker bestämdes.
Skeenden
Olika händelseförlopp
Du behöver vuxenstöd för att kunna berätta något om olika händelseförlopp på Vasatiden som t.ex. Stockholms blodbad eller hur det gick till när Sverige blev protestantiskt.
Du kan berätta något om olika händelseförlopp på Vasatiden som t.ex. Stockholms blodbad, svenskt styre, reformationen (att Sverige blev protestantiskt) eller olika slag/krig/uppror.
Du kan berätta flera saker om olika händelseförlopp på Vasatiden som t.ex. Stockholms blodbad eller olika slag/krig/uppror.
Du kan berätta utförligt om olika händelseförlopp på Vasatiden som t.ex. Stockholms blodbad eller olika slag/krig/uppror.
Gestalter
Personer som levde på vasatiden
Du behöver vuxenstöd för att kunna berätta om någon person som levde under Vasatiden.
Du känner till någon person som levde under vasatiden, t ex Gustav Vasa, Erik XIV, Johan III, Karl IX Martin Luther, Olaus Petri, Kristian II, Nils Dacke,
Du kan berätta några fakta om minst tre personer som levde under Vasatiden.
Du kan utförligt berätta en hel del om mer än tre personer som levde under Vasatiden.
Samhällsförändringar, levnadsvillkor och handlingar
Orsaker och konsekvenser av hur man levde och vad man gjorde
Du behöver vuxenstöd för att kunna berätta om vilka förändringar som skedde i samhället under Vasatiden.
Du kan berätta kortfattat om vilka förändringar som skedde i samhället t ex hur Gustav Vasa byggde upp Sveriges ekonomi och armé, att kyrkan fick mindre makt och kungar mer makt,
Du kan berätta och resonera om vilka förändringar som skedde i samhället t ex hur Gustav Vasa byggde upp Sveriges ekonomi och armé, att kyrkan fick mindre makt och kungar mer makt,
Du kan berätta och resonera utförligt om vilka förändringar som skedde i samhället t ex hur Gustav Vasa byggde upp Sveriges ekonomi och armé, att kyrkan fick mindre makt och kungar mer makt,
Samband mellan olika tidsperioder
Likheter och skillnader mellan dåtid och nutid
Du behöver vuxenstöd för att kunna berätta om några enkla samband (likheter och skillnader) mellan hur man hade det på Vasatiden och hur man har det nu.
Du kan beskriva några enkla samband (likheter och skillnader) mellan hur man hade det på Vasatiden och hur man har det nu.
Du kan beskriva lite svårare samband (likheter och skillnader) mellan hur man hade det på Vasatidenoch hur man har det nu.
Du kan beskriva svårare samband (likheter och skillnader) mellan hur man hade det på Vasatiden och hur man har det nu.
Hänvisningar till det förflutna
Vad har vi Vasatiden att tacka för?
Du behöver vuxenstöd för att kunna berätta om hur saker som hände på Vasatiden har påverkat oss i dagens samhälle.
Du kan resonera något om hur saker som hände på Vasatiden har påverkat oss i dagens samhälle t.ex. nationaldagen, ärftlig tronföljd och protestantismen.
Du kan resonera om hur saker som hände på Vasatiden har påverkat oss i dagens samhälle t.ex. nationaldagen, ärftlig tronföljd och protestantismen.
Du kan resonera utförligt om hur saker som hände på Vasatiden har påverkat oss i dagens samhälle t.ex. nationaldagen, ärftlig tronföljd och protestantismen.
Använda källmaterial
Att vara källkritisk - hur vet man att det som man läser är sant?
När du letar fakta om Vasatiden behöver du vuxenstöd för att kunna resonera om huruvida en källa är trovärdig.
När du letar fakta om Vasatiden kan du enkelt resonera om huruvida en källa är trovärdig.
När du letar fakta om Vasatiden kan du resonera om huruvida en källa är trovärdig.
När du letar fakta om Vastiden kan du resonera utförligt om huruvida en källa är trovärdig.
Spår av historien
Vilka spår från Vasatiden finns kvar idag?
Du behöver vuxenstöd för att kunna ge exempel på vilka spår från Vasatiden vi kan hitta i samhället idag.
Du kan ge exempel på vilka spår från Vasatiden vi kan hitta i samhället idag.
Du kan resonera om vad olika spår från Vasatiden kan berätta.
Du kan resonera utförligt om vad olika spår från Vasatiden kan berätta.
Historiska begrepp
Ord som hör till Vasatiden
Du behöver vuxenstöd för att kunna använda och förstå olika ord som hör till Vasatiden.
Du kan till viss del använda och förstå olika ord som hör till Vasatiden.
Du kan för det mesta använda och förstå olika ord som hör till Vasatiden
Du kan med säkerhet använda och förstå olika ord som hör till Vasatiden.