👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

ämnesområdesplan för Individ och Samhälle, INI

Skapad 2019-09-27 14:44 i Norrtälje gymnasiesärskola Norrtälje
Gymnasiesärskola Individ och samhälle, INI
Ämnesområdet individ och samhälle på individuellt program på Norrtälje gymnasiesärskola år 1- 4.

Innehåll

Ämnesområdet individ och samhälle behandlar människan i samhället. I ämnesområdet ingår kunskaper för att kunna orientera sig och agera i samhället och omvärlden. I ämnesområdet ingår samhällskunskap, geografi, historia och religion.
 
Ämnesområdet pågår under 4 år och kommer ingå i olika skolaktiviteter under veckans schema alla 4 år.
 
Undervisningen i ämnesområdet individ och samhälle ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om samhället, olika samhällsfunktioner och om människors villkor i samhället. Undervisningen ska leda till att eleverna utvecklar förmåga till ett aktivt deltagande i samhällslivet.
 
Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar kunskaper om demokrati, jämställdhet och mänskliga rättigheter samt om människors livsvillkor i Sverige och andra delar av världen. Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla kunskaper om samhällsfrågor samt förståelse för hur samhället och individens villkor förändras över tid.
 
Eleverna ska också ges möjlighet att utveckla kunskaper om olika traditioner och livsåskådningar och om hur dessa påverkar våra liv och samspelet i samhället. Vidare ska undervisningen utveckla elevernas förmåga att samtala om och reflektera över etiska och existentiella frågor.
 
Undervisningen ska ge eleverna möjlighet att utveckla förmåga att söka och tolka information som har betydelse för vardagen.
Studiebesök, fältstudier och ett undersökande arbetssätt ska ingå i undervisningen.
 
Undervisningen i ämnesområdet individ och samhälle ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande:
 1. Kunskaper om samhället och människors livsvillkor under olika tidsperioder och på olika håll i världen.
 2. Förmåga att kommunicera om aktuella samhällsfrågor.
 3. Förmåga att reflektera över livsfrågor.

Centralt innehåll

Undervisningen i ämnesområdet ska behandla följande centrala innehåll:

Samhälle

 • Sveriges politiska system med partier och val.
 • Samhällsfunktioner, till exempel Försäkringskassan, polisen samt hälso- och sjukvården.
 • Metoder för att söka information om och få kontakt med olika verksamheter i samhället.
 • Aktuella samhällsfrågor, till exempel frågor som rör hälsa, miljö och globala händelser.
 • Normer, regler och lagar med betydelse för eleven och samhället samt hur de kan följas.
 • Olika yrkesområden och vad de bidrar med.
 • Mediekommunikation, till exempel tidningar och sociala medier. Reklamens påverkan på människors levnadsvanor och köpbeslut.
 • Värdegrund, jämställdhet och demokrati samt alla människors lika värde.
 • Konflikter och konfliktlösning. Hur man kan hantera olika intressen och åsikter.
 • Olika boendeformer i vuxenlivet.

Geografi och historia

 • Hemorten eller närområdet, Sverige, ursprungslandet och världen. Geografiska platser som har betydelse för eleven eller är aktuella i medierna.
 • Olika bostadsmiljöer, till exempel landsbygd, förort och stad.
 • Orientering i närmiljön med hjälp av kännetecken i omgivningen och enkla vägbeskrivningar.
 • Hemortens eller närområdets historia. Vad platser, byggnader och vardagliga föremål kan berätta.
 • Skildringar av Sveriges och andra länders historia och kultur, till exempel genom litteratur och muntliga berättelser.

Religion och livsfrågor

 • Kristendomens påverkan på kulturen i det svenska samhället, till exempel helgdagar och ritualer.
 • Olika religioner och andra livsåskådningar samt några av deras traditioner och levnadsregler.
 • Etiska frågor och livsfrågor med betydelse för eleven, till exempel droger och jämställdhet. Livsfrågor i samband med födelse, liv och död.
 • Relationer, kärlek, sexualitet och integritet. Hur man gör egna val samt tar ansvar för sig själv och andra.
 

Kopplingar till läroplanen

 • Kunskapskrav
 • Eleven reagerar igenkännande på beskrivningar av samhället. I samtida och historiska skildringar av världen urskiljer eleven människors livsvillkor och reagerar på dem.
  INI  E
 • Eleven deltar i kommunikation om aktuella samhällsfrågor och nyheter. Dessutom deltar eleven i kommunikation om livsfrågor och elevnära etiska frågor.
  INI  E
 • Eleven berättar om samhället. Utifrån samtida och historiska skildringar av världen beskriver eleven människors livsvillkor.
  INI  C
 • Eleven kommunicerar om aktuella samhällsfrågor och nyheter. Dessutom kommunicerar eleven om livsfrågor och elevnära etiska frågor.
  INI  C