👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik åk 9 funktion och algebra vecka 39-43 HT19

Skapad 2019-09-27 16:11 i Sundbyskolan Stockholm Grundskolor
Grundskola 7 – 9 Matematik
Matematiken har en flertusenårig historia med bidrag från många kulturer. Den utvecklas såväl ur praktiska behov som ur människans nyfikenhet och lust att utforska matematiken som sådan. Matematisk verksamhet är till sin art en kreativ, reflekterande och problemlösande aktivitet som är nära kopplad till den samhälleliga, sociala och tekniska utvecklingen. Kunskaper i matematik ger människor förutsättningar att fatta välgrundade beslut i vardagslivets många valsituationer och ökar möjligheterna att delta i samhällets beslutsprocesser.

Innehåll

 

Matematiken har en flertusenårig historia med bidrag från många kulturer. Den utvecklas såväl ur praktiska behov som ur människans nyfikenhet och lust att utforska matematiken som sådan. Matematisk verksamhet är till sin art en kreativ, reflekterande och problemlösande aktivitet som är nära kopplad till den samhälleliga, sociala och tekniska utvecklingen. Kunskaper i matematik ger människor förutsättningar att fatta välgrundade beslut i vardagslivets många valsituationer och ökar möjligheterna att delta i samhällets beslutsprocesser.

 

Vecka

Sidor

Arbete

39

s.42–48 gamla

s.102-105 nya

·              Introduktion till begreppet funktion

·              Linjära funktioner

·              Proportionalitet

40

s.49–53 gamla

s106-110 nya

Diagnos S.54 gamla

Diagnos s.114

·              Rita grafer i koordinatsystem

·              Räta linjens ekvation (y = kx +m),

·              Talföljder och Mönster 

 

41

 

s.206-207 gamla +

Röd eller Blå kurs.

s130-135 Nya+

Röd eller Blå kurs.

 

·              Algebraisk och geometrisk lösning för att hitta skärningspunkter för två st. linjer.

·              Ekvationssystemet

                     

 

42

Röd eller Blå kurs på båda (gamla och nya boken)

 studieuppgifter

svarta sidor

43

Repetition

prov: torsdagen

 

 

 

Bedömningen avser

 

Kvalitativa nivåer

 

 
 
 

 


Nybörjare                                                                                       Expert                                                                       

Problemlösning

I vilken grad eleven kan tolka problemsituationer, lösa olika problem samt resonera om och värdera lösningarnas rimlighet.

 

Kvaliteten på de strategier, metoder och modeller som används samt förmågan att finna alternativa tillvägagångssätt.

Eleven löser delar av problemen med strategier och metoder som delvis fungerar.

 

Av svårighetsgraden:

 

Du skall hyra en bil i fyra timmar. Du kollar på två olika biluthyrningsfirmor för att jämföra priser. Firmorna tar betalt enligt följande:

Billig Bil

Y = 200 + 200X

Bättre bilar

Y = 50 + 250X

 

Y står för total kostnad

X står för antalet timmar du hyr bilen

 

Vilken firma väljer du och varför? Motivera ditt svar!

 

Eleven löser problemen nästan helt med strategier och metoder som fungerar.

 Av svårighetsgraden:

En rät linje går genom punkterna (0,5) och (3,2). Bestäm den räta linjens ekvation

Eleven löser alla delar av problemen med lämpliga strategier och metoder .

 

Av svårighetsgraden:

EX 1)

Man kan omvandla grader i Celsius till grader i Farenheit (F) genom att dividera temperaturen i grader Celsius med 5, multiplicera med 9 och därefter lägga till 32. Skriv en formel för omvandling av grader Farenheit till Celsiusgrader.

EX2)

I vilken koordinat skär följande funktioner varandra:

Y1=3X+3

Y2= -0,5X+1

Lös problemet algebraiskt!

Begrepp

I vilken grad eleven använder och visar förståelse och förtrogenhet med innebörden av definition för de matematiska begreppen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eleven visar förståelse för begrepp och visar det genom att använda dem i välkända sammanhang.

Tex:

Eleven:

Kan rita ett koordinatsystem och sätta ut punkter vid olika koordinater och därigenom konstruera en rät linje.

Eleven visar god förståelse för begrepp och kan använda dem i bekanta sammanhang.

 

Tex:

Eleven:

Eleven har sådan kunskap om den räta linjens ekvation att hen kan tillämpa den vid problemlösning i rutinuppgifter.

Eleven visar mycket god förståelse för begrepp och visar det genom att använda dem i nya sammanhang.

 

Tex:

Eleven:

Har mycket god kunskap om den räta linjens ekvation och kan skapa räta linjer med specifika egenskaper och relationer till varandra.

Metod

I vilken grad eleven kan välja och använda ändamålsenliga matematiska metoder

för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter

Eleven kan välja och använda en delvis fungerande metod för att göra enkla beräkningar med tillfredsställande resultat.

Tex:

Eleven:

Kan förenkla enkla uttryck

Kan med hjälp av en tabell rita upp en rät linje i ett koordinatsystem

Eleven kan välja och använda en fungerande metod och göra beräkningar med gott resultat.

Tex:

Eleven:

Kan förenkla mer komplexa uttryck

Kan med hjälp av en tabell med koordinater beräkna ekvationen för den räta linje som beskrivs.

Eleven kan välja och använda en mycket väl fungerande metod med mycket gott resultat.

Tex:

Eleven:

Kan beräkna koordinaten där två specifika räta linjer skär varandra

 

Kommunikationsförmåga

I vilken grad eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt genom att använda lämpliga uttrycksformer

I vilken grad eleven för och följer matematiska resonemang

Redovisningen är möjlig att förstå och går delvis att följa även om det matematiska språket har brister och felaktigheter.

Redovisningen är lätt att förstå och följa men kan vara knapphändig. Det matematiska språket används på ett acceptabelt sätt.

 

 

Redovisningen är strukturerad och tydlig med ett korrekt och lämpligt matematiskt språk.