👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik åk 4, cirklar hösten 2019

Skapad 2019-09-29 11:07 i Wieselgrensskolan Helsingborg
Grundskola 4 Matematik
.•Tal och mönster •Längd och räknesätt •Tal och enheter •Schack •Algebra •Vektor

Innehåll

Undervisning

Vi kommer att ha gemensamma genomgångar där vi tränar på olika matematiska strategier samt hur man formulerar lösningar muntligt och skriftligt.

Vi kommer också att träna på att bedöma rimligheten i olika svar.

Du kommer att arbeta enskilt och ibland tillsammans med andra i Formula 4 för att befästa dina kunskaper.

Du kommer att arbeta med praktisk matematik för att få en mer konkret bild av olika uppgifter.

Du kommer att göra diagnoser under arbetets gång, som kommer att visa om du behöver träna mer på grundläggande begrepp eller om du behöver extra utmaning.

För arbetsminne och att träna algebra har vi lektioner även med Vektor och Nomp.

För problemlösningsförmågan har vi lektioner i schack.

I teknik arbetar vi med plus och minustecken.

De tre första kapitlen i Formula 4 handlar om dessa områden :

 • Tal och mönster
 • Längd och räknesätt
 • Tal och enheter

 Mål och bedömning

Du ska kunna:

 • upptäcka mönster i figurer och talföljder
 • jämföra och ordna tal efter storlek
 • läsa av och sätta ut tal på tallinjer
 • visa hur du gör när du försöker lösa problem
 • jämföra och mäta längd
 • välja och byta längdenheter
 • addera och subtrahera på olika sätt
 • känna igen händelser som leder till addition och subtraktion
 • välja lämplig metod när du löser problem
 • jämföra föremåls volymer och välja lämpliga enheter
 • jämföra föremåls vikter och välja lämpliga enheter
 • använda tal i decimalform
 • avrunda tal samt göra överslag i additioner och subtraktioner
 • visa olika sätt att lösa problem och bedöma svarens rimlighet

Läraren bedömer dina förmågor inom dessa områden genom diagnoser och skriftliga prov. Du blir också bedömd under lektionstid när du för ett matematiskt resonemang tillsammans med lärare eller med någon kamrat.                                                 

 

Mer om matematikboken

Vi arbetar utifrån boken Prima Formula 4. Den är uppdelad i sex kapitel. I början av varje kapitel finns en grundkurs, där lär vi oss grunderna för arbetsområdet. I slutet av grundkursen finns en diagnos som testar vad eleven kommer ihåg från kapitlet. Efter diagnosen följer två spår. I spår 1 har eleven möjlighet att repetera sådant som han/hon tyckte var svårt eller behöver träna mer på. I spår 2 har eleven möjlighet att utveckla och fördjupa sina kunskaper

Uppgifter

 • Diagnos kap 1 och sedan starta på spår 1 eller 2

 • Diagnos sidan 23

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma

Matriser

Ma
Tal och mönster

Ej godtagbara kunskaper
Det här behöver du träna mer på och få hjälp med för att nå målen
Godtagbara kunskaper
Det här kan du med lite hjälp från lärare och/eller klasskompisar
Mer än godtagbara kunskaper
Det här klarar du till största del på egen hand
Upptäcka mönster i figurer och talföljder
T.ex. Vilket är nästa tal i talföljden? 100 125 150 175 ?
Jämföra och ordna tal efter storlek
T.ex. Vilket är det minsta tresiffriga talet du kan bilda av siffrorna 720?
Läsa av och sätta ut tal på tallinjer
Visa hur du gör när du löser problem
Begrepp
Siffra Tal Positionssystem Jämna och udda tal Mönster Talföljd Tallinje

Ma
Längd och räknesätt

Ej godtagbara kunskaper
Det här behöver du träna mer på och få hjälp med för att nå målen.
Godtagbara kunskaper
Det här kan du med lite hjälp från lärare och/eller klasskompisar.
Mer än godtagbara kunskaper
Det här klarar du till största del på egen hand.
Jämföra och mäta längder
Välja och byta enhet
T.ex. En penna är ca 10 ____ lång. 1 m = 10 dm, 100 cm, 1000 mm
Se samband mellan addition och subtraktion
T.ex. 95+50=145 145-50=95
Visa hur du gör när du löser problem
Begrepp
Längd (avstånd) Linje Sträcka Enhet Addition (summa) Subtraktion (differens) Algoritm (uppställning)

Ma
Tal och enheter

Ej godtagbara kunskaper
Det här behöver du träna mer på och/eller få mer hjälp med
Godtagbara kunskaper
Det här kan du om du med lite hjälp från lärare eller klasskompis
Mer än godtagbara kunskaper
Det här klarar du till störst del på egen hand
Jämföra och ordna föremål efter volym och vikt
Välja lämpliga enheter och göra enhetsbyten för volym
Välja lämpliga enheter och göra enhetsbyten för vikt
Använda större längdenheter än meter
Avrunda tal till tusental, hundratal och tiotal
Olika sätt att lösa problem och kontrollera svarens rimlighet
Begrepp
Volym (rymmer) Vikt Avrunda