👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik Åk 1- 2

Skapad 2019-09-29 19:35 i Okome skola Falkenberg
Grundskola 2 Matematik
Syfte (Ur Lgr 11) ”Undervisningen i ämnet matematik ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om matematik och matematikens användning i vardagen.” ”Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar kunskaper för att kunna formulera och lösa problem.” ”Genom undervisningen ska eleverna ges förutsättningar att utveckla förtrogenhet med grundläggande matematiska begrepp och metoder.”

Innehåll

Det centrala innehållet i undervisningen är:

Det centrala innehållet i undervisningen är:

 • Naturliga tal och deras egenskaper samt hur talen kan delas upp och de kan användas för att ange antal och ordning.

 • Matematiska likheter och likhetstecknets betydelse.

 • Hur enkla mönster kan konstrueras, beskrivas och uttryckas.

 • Grundläggande geometriska objekt.

 • Vanliga lägesord för att beskriva föremålets och objekt läge i rummet.

 • Jämförelser och uppskattningar av längd och tid.

 • De vanliga matematiska begreppen som; Dubbelt och hälften, udda och jämt, fler och färre.

 • Addition och subtraktions egenskaper och samband.

”Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar intresse för matematik och tilltro till sin förmåga att använda matematik i olika sammanhang”

Konkretisering av mål

Konkretisering av mål

 • Talområdet 0-100 utan tiotalsövergång

 • Positionssystemets uppbyggnad för ental, tiotal och hundratal.

 • Den analoga klockan

 • Begrepp: hälften, dubbelt, udda och jämt, yngre och äld

 • Enkel problemlösning

 • Rita två-dimensionella former

 • mönster

 • Pengars värde

 • Känna igen enheter för längd, volym och vikt

Arbetssätt Undervisning – Genomförande

Lektionerna  består av genomgång, diskussion, pararbete samt eget arbete

Vi använder läromedlet  ”Singma.  Du får räkna uppgifter både enskilt och tillsammans. och får möjlighet att använda laborativt material. Vi kommer också att använda Ipad där du får träna på olika matematiska uppgifter. Vidare spelar vi spel, sjunger, ritar/målar, laborerar och tränar problemlösning. 

Bedömning:

Jag kommer att bedöma dina kunskaper utifrån din aktivitet på lektionerna, hur du kan samarbeta och resonera dig fram till svaret både muntligt och skriftligt. Efter ett avslutat område får du möjlighet att på olika sätt visa vad du har lärt dig. T ex genom KL arbete , diagnoser, laborativt arbete mm. Bedömning sker enligt Skoverkets bedömningsunderlag.

  

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 •  MaSyfte formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
 •  MaSyfte välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
 •  MaSyfte använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
 • Centralt innehåll
 •  Ma  1-3Taluppfattning och tals användning Naturliga tal och deras egenskaper samt hur talen kan delas upp och hur de kan användas för att ange antal och ordning
 •  Ma  1-3Taluppfattning och tals användning Del av heltal och del av antal. Hur delarna kan benämnas och uttryckas som enkla bråk samt hur enkla bråk förhåller sig till naturliga tal.
 •  Ma  1-3Taluppfattning och tals användning Naturliga tal och enkla tal i bråkform och deras användning i vardagliga situationer.
 •  Ma  1-3Taluppfattning och tals användning
 •  Ma  1-3Taluppfattning och tals användning Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal, vid huvudräkning och överslagsräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
 •  Ma  1-3Algebra Matematiska likheter och likhetstecknets betydelse.
 •  Ma  1-3Geometri Jämförelser och uppskattningar av matematiska storheter. Mätning av längd, massa, volym och tid med vanliga nutida och äldre måttenheter.
 •  Ma  1-3Problemlösning Strategier för matematisk problemlösning i enkla situationer.