Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Jag och Vi

Skapad 2019-09-29 20:51 i FSO Föräldrakoopertivet Vildrosen - Göteborg Förskolor
Förskola
Att vara en individ i en grupp på Kastanjen. Vi vill få ihop den nya barngruppen genom att arbeta med tema färdmedel vilket barnen visar intresse av.

Innehåll

Fokusområde: Jag och Vi 

 

Var är vi? (Nulägesanalys)

Vi har en ny sammansatt barngrupp. Vi ser att barnen ofta väljer att leka rollekar, i rollekarna tar det sig ofta ut på äventyr med olika slags fordon (ihopsatta stolar) som ex buss. En del barn visar även intresse och nyfikenhet till att leka med fordon, bygga fordon exempelvis med lego samt läsa om dem. Andra aktiviteter som barnen ofta väljer att sysselsätta sig med är konstruktionsmaterial (även den leken brukar utvecklas till en rollek) och skapande. 

 

Vi bemöter alla barn med respekt och när de tar initiativ till lekar, tankar, innehåll m.m. som för dem är meningsfulla försöker vi bemöta dem i det och spinna vidare på det, och på så vis ge dem reell delaktighet och inflytande. Genom att ta tillvara barnens visade intresse av rollekar och fordon (på olika sätt), vill vi få i ihop den nya sammansatta barngruppen samt att vara en individ i en grupp på Kastanjen.

 

Vi vill bryta de normer som pedagoger upplever råder i barngruppen. Där barn tillrättavisar varandra och pratar om fint och fult. Forskning visar att om barn ofta får höra att det är duktiga oberoende av aktivitet eller/och görande blir duktigheten i sig en del av barnets identitet (Henkel & Tomicic, s152). Författarna menar på att barnen lär sig att det viktiga är vad de gör (för andra, inte vilka de är).

 

 

Vart ska vi? (Formulera mål)

-Att vara en individ i en grupp

-Få förståelse över att det finns olika sätt att göra saker på

-Att uttrycka och kommunicera utifrån sin egen förmåga

 

 Det här resultatet förväntar vi oss:

Självständiga barn som är trygga i sig själv och i sin miljö samt möter sina kompisar på ett respektfullt sätt.

 

Hur gör vi? (Vilka arbetssätt och metoder ska användas? Hur gör vi barnen delaktiga i processen? Hur dokumenterar vi processen?)

-Arbetar med tema färdmedel då barnen visar i någon form intresse av det. 

-Under dagen varierar vi att vara hela barngruppen och dela in oss i mindre temagrupper. 

-Lyfter och synliggör olikheter för barnen.

-Pedagoger fokuserar på att uppmärksamma och sätta ord på barns egenskaper och aktiviteter snarare än duktigheten och bedömningar som fint och fult. Vi säger istället exempelvis: ”Vad du kan” ”Vad noggrann du är när du målar” ”Vilka härliga färger du har använt”.

-Skapa positiva möten.

-Ställ frågor och ge barnet möjlighet att beskriva sin upplevelse exempelvis “hur gjorde du…?”

-Reflektera tillsammans med barnen om görande

-“Aktiv konflikthantering” Varför gör jag som jag gör?

-Barnens tankar, frågeställningar, görande och reflektioner ger oss svar på hur vi tar temat vidare. 

Vi dokumentera genom pedagogernas observationer, barns reflektioner, tankar och bilder. Vi skapar en dokumentationsvägg där gruppens alster med bilder, reflektioner och lärprocesser synliggörs.

 

Hur blev det? (Vilken måluppfyllelse har vi fått? Hur går vi vidare?)

 

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • öppenhet, respekt, solidaritet och ansvarstagande,
  Lpfö 18
 • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
  Lpfö 18
 • respekt och förståelse för alla människors lika värde och de mänskliga rättigheterna, och
  Lpfö 18
 • ett växande ansvar och intresse för hållbar utveckling och att aktivt delta i samhället.
  Lpfö 18
 • sin identitet och känna trygghet i den samt medvetenhet om rätten till sin kroppsliga och personliga integritet,
  Lpfö 18
 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö 18
 • förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,
  Lpfö 18
 • förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar,
  Lpfö 18
 • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
  Lpfö 18
 • intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa,
  Lpfö 18
 • förmåga att utforska, beskriva med olika uttrycksformer, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap och teknik,
  Lpfö 18
 • förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap.
  Lpfö 18
 • intresse för och förmåga att uttrycka tankar och åsikter så att de kan påverka sin situation,
  Lpfö 18
 • förmåga att ta ansvar för sina egna handlingar och för miljön i förskolan, och
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: