Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Rosen, Pedagogisk planering Språk, HT 19

Skapad 2019-09-30 07:41 i Bosgårdens förskola/Toralla Mölndals Stad
På Bosgårdens pedagogiska enhet arbetar vi utifrån Läroplanen för förskolan, Lpfö 98/10. För att kvalitetssäkra detta arbete har vi delat in läsåret i olika fokusområden.
Förskola
Under oktober, november och december kommer vi att fokusera på språk. Vi kommer att använda oss av vår temabok Månulvarna i arbetet.

Innehåll

Varför?

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa,

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla fantasi och föreställningsförmåga,

Barnen visar stort intresse för rim/ramsor och sånger samt för berättelser både i bokform och med konkret material. Vi strävar efter att utveckla ett intresse för berättelser samt ge barnen förutsättningar att uttrycka sig med ord.

 

Vad?

För att ge barnen förutsättningar att uttrycka sig med ord och kommunicera lägger vi fokus på berättande i olika uttrycksformer. Vi använder konkret material, dramatiserar berättelser och läser många olika böcker. Vi vill ge barnen möjlighet att själva gestalta och skapa berättelser för att utveckla sitt språk. Barns integritet och barns rättigheter utifrån barnkonventionen kommer vi också arbeta aktivt med. Vi kommer lägga tid på artikel 13 (att varje barn har rätt till yttrandefrihet, att tänka, tycka och uttrycka sin åsikt) och artikel 7 (rätt till ett namn och nationalitet)

Barnen kommer att få ta del av olika delar på utbildning och undervisning:

- Olika uttrycksformer i berättandet. 

- Rim/ramsor, sånger och berättelser.

- Skapa egna rim & ramsor/berättelser. Olika arbetssätt för att skapa rim & ramsor/berättelser tillsammans med barnen tex. Lek, drama, serier, film, rollspel, rim och ramsor, skapande. 

- Arbeta med begreppet fantasi 

- Arbeta med boken Ett eget namn som en del av arbetet med Barnkonventionen. Barnen kan skriva sitt namn på en gemensam tavla. Vi kan få alla barns namn så att de finns synliga och lätttillgängliga. 

Hur?

Rytm och rim ger en kroppslig förnimmelse av språket, menar Fast (2008). Rim, ramsor och sånger uppmuntrar också barn att leka med språket (Westlund, 2009). I synnerhet för barn som har svenskan som andraspråk är rim, ramsor och sånger en bra stimulans för utveckling av svenska språket (Wedin, 2011). Språklekar har också visat sig vara effektiva sätt att förebygga läs- och skrivproblem eller dyslexi och används som ett aktivt pedagogiskt medel i den så kallade Bornholmsmodellen (Häggström, 2003; Lundberg & Herrlin, 2005). 

 

 

Att sjunga, läsa ramsor högt tillsammans och sätta egna rörelser till, och att läsa rimsagor där barnen får fylla i det rimmande ordet är alla språkutvecklande arbetssätt. Ett sätt att arbeta vidare kan vara att skapa egna rim, ramsor och sånger.

 

Vi leker, skapar, sjunger och bygger en stimulerande, lärorik och lustfylld miljö tillsammans med och utifrån barnens önskemål och behov. Barnen ges möjligheter till inflytande över vilka aktiviteter som de väljer,  vad de vill utforska och lära sig mer om. Därför är det viktigt att vi har saker och material tillgängligt för barnen samt att vi frågar samt observerar vad barnen är intresserade av. Vi kommer använda vårt tema för att ge sammanhang för berättande, lek och skapande.

Estetiska lärprocesser, flerspråkighet, hållbar utveckling och Grön flagg.

Flerspråkighet och kulturell mångfald: vi inventerar vilka olika språk vi kan i gruppen som vi sedan arbetar aktivt med. Vi berikar och lär av varandra.

Hållbar utveckling: vi skapar med hållbart material samt strävar efter hållbart lärande; tro på framtiden.

Estetiska lärprocesser och digital kompetens: vi använder skapandet samt digitala verktyg som medel för att nå målen men även estetik som mål.

Hur dokumenterar vi?

 • Vi kommer ta foto, filma och anteckna det som händer i undervisningssituationer och under utbildningen.
 • Vi pedagoger använder dokumentationen som beprövad erfarenhet och underlag för analys och utvärdering inom området.
 • Vi dokumenterar barnens tankar, kommentarer och resonemang. Tillsammans med barnen tittar vi på dokumentationen och reflekterar kring det.
 • Vi lägger ut det vi gjort på unikum för att få vårdnashavarna delaktiga i det vi gör, samt ge de möjligheten att föra dialog hemma tillsammans med sina barn.

Kopplingar till läroplanen

 • intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa,
  Lpfö 18
 • förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,
  Lpfö 18
 • fantasi och föreställningsförmåga,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: