👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik - Stora tal och geometri

Skapad 2019-09-30 10:27 i Haverdals byskola Halmstad
Vi ska arbeta med stora tal, upp till 1 miljon i samtliga fyra räknesätt.
Grundskola 5 Matematik
I början av terminen kommer vi att arbeta med stor tal upp till 1 000 000, där vi kommer att träna på att addera, subtrahera, multiplicera och dividera inom talområdet. Vi kommer också att arbeta vidare inom området Geometri där vi arbetar vidare med olika längdenheter, hur man räknar ut en rektangels area samt att vi tränar oss på att förstå och använda skala.

Innehåll

Beskrivning av arbetsområde/tema

Vi kommer att arbeta med stora tal, upp till 1 miljon i samtliga fyra räknesätt, där vi tränar på att addera, subtrahera, multiplicera och dividera inom talområdet.

Vi kommer att arbeta med området Geometri där vi arbetar vidare med olika längdenheter, hur man räknar ut en rektangels area samt att vi tränar oss på att förstå och använda skala.

Mål

I arbetsområdet ska du få möjlighet att utveckla följande kunskaper och förmågor:

 • ordna tal efter storlek
 • addera, subtrahera, multiplicera och dividera inom talområdet
 • multiplicera och dividera tal som har nollor på slutet, t ex. 40 * 500
 • läsa och skriva tal inom talområdet 0 - 1 000 000
 • använda enheterna meter, kilometer och mil
 • använda enheterna cm2 och  för area 
 • förstå och använda skala

Undervisning och arbetsformer

Vi har gemensamma genomgångar och diskuterar matematik på olika sätt. Vi arbetar enskilt, i par eller i mindre grupp med olika uppgifter och använder oss av olika material beroende på område. 

Bedömning

Vad ska bedömas?

 • din förmåga att se sambandet mellan t ex. 5*4, 5*40, 5*400, 50*400 osv.
 • din förmåga att välja rätt och använda de fyra räknesätten
 • din förmåga att storleksordna höga tal
 • din förmåga att avläsa och skriva höga tal
 • din förmåga att använda enheterna meter, kilometer och mil.
 • din förmåga att använda enheterna cm2 och  när du har räknat fram arean  på olika saker 
 • din förmåga att förstå och använda skala

Hur ska det bedömas?

Under perioden kommer dokumentation ske genom:

- hur du arbetar och är aktiv under lektionen

- inlämning av läxor

- skriftlig diagnos under perioden för att kontrollera hur du ligger till i arbetsområdet

-  muntliga/skriftliga uppgifter i grupp och enskilt

Kopplingar till läroplanen

 • kan använda sig av matematiskt tänkande för vidare studier och i vardagslivet,
  Gr lgr11
 • kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  4-6
 • Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Metoder för hur omkrets och area hos olika tvådimensionella geometriska figurer kan bestämmas och uppskattas.
  Ma  4-6
 • Jämförelse, uppskattning och mätning av längd, area, volym, massa, tid och vinkel med vanliga måttenheter. Mätningar med användning av nutida och äldre metoder.
  Ma  4-6
 • Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i välkända sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ma  E 6