Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Björnarnas planering för projektet "Söderhamn 400 år"

Skapad 2019-09-30 14:52 i Stentägtens förskola Söderhamn
Förskola
Vi har fått i uppdrag att uppmärksamma Söderhamn 400 år under detta läsår. Vi kommer utgå från barnens intresse och väva in flera läroplansmål i vårt projekt.

Innehåll

Nuläge

Under de första veckorna av höst terminen undersökte vi stadskärnan. Vi har varit på upplevelsepromenader och tittat på vad vår stad har att erbjuda. Barnen visar stort intresse för Västra Berget och ån. 

 

Mål

 • Känna sig trygg i sin närmiljö
 • Få kunskap om vår stad.
 • Arbeta tillsammans
 • Utveckla sin nyfikenhet och kreativitet
 • Få möjlighet att leka och lära.

Syfte

Bli trygg i sin närmiljö och på ett lekfullt sätt få kulturell kunskap

Få kunskap om  naturen och naturliga fenomen. 

Genomförande

Ht: 2019 Vi kommer tillsammans med barnen utvärdera och reflektera över våra promenader och gemensamt välja ett fokusområde som Björnarna kommer forska mer om.

Vt: 2020 Vi kommer utgå från Västra berget och se hur naturen förändras genom årstiderna. Vi kommer prata om bergets historia, naturen och allt vi upptäcker under vårt projekt. Tillsammans kommer vi undersöka, upptäcka och forska kring Västra berget. Parallellt kommer vi ha med oss boken ”Pinnemans äventyr” av Julia Donaldson och Axel Schefler. Projektet kommer utgå från barnens intresse och vilja att veta mer. 

Detta projekt kommer sträcka sig över hela läsåret.

Dokumentation under lärprocessen

 

 Dokumentation görs via Unikum och på dokumentationsvägg. Barnen och ansvarig personal dokumenterar tillsammans. 

Kopplingar till läroplanen

 • sin identitet och känna trygghet i den samt medvetenhet om rätten till sin kroppsliga och personliga integritet,
  Lpfö 18
 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö 18
 • sin kulturella identitet samt kunskap om och intresse för olika kulturer och förståelse för värdet av att leva i ett samhälle präglat av mångfald samt intresse för det lokala kulturlivet,
  Lpfö 18
 • förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,
  Lpfö 18
 • motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande,
  Lpfö 18
 • förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld,
  Lpfö 18
 • förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar,
  Lpfö 18
 • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
  Lpfö 18
 • intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och hur de används för att förmedla budskap,
  Lpfö 18
 • intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa,
  Lpfö 18
 • förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,
  Lpfö 18
 • förståelse för rum, tid och form, och grundläggande egenskaper hos mängder, mönster, antal, ordning, tal, mätning och förändring, samt att resonera matematiskt om detta,
  Lpfö 18
 • förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar,
  Lpfö 18
 • förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Lpfö 18
 • förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,
  Lpfö 18
 • förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
  Lpfö 18
 • förmåga att utforska, beskriva med olika uttrycksformer, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap och teknik,
  Lpfö 18
 • förmåga att upptäcka och utforska teknik i vardagen och,
  Lpfö 18
 • förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap.
  Lpfö 18
 • både det svenska språket och sitt modersmål, om barnet har ett annat modersmål än svenska,
  Lpfö 18
 • fantasi och föreställningsförmåga,
  Lpfö 18
 • både det svenska språket och det egna nationella minoritetsspråket, om barnet tillhör en nationell minoritet,
  Lpfö 18
 • svenskt teckenspråk, om barnet har hörselnedsättning, är dövt eller av andra skäl har behov av teckenspråk,
  Lpfö 18
 • förståelse för hur människors olika val i vardagen kan bidra till en hållbar utveckling,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: