👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Normer och värden Grävlingen 2019/2020

Skapad 2019-09-30 15:43 i Hyddans förskola Lunds för- och grundskolor
Förskola
Vi är alla unika och det är en rättighet att få känna sig värdefull för den man är. På Hyddans förskola arbetar vi för att barnen ska utvecklas till självständiga individer med egna behov och intressen samt en förmåga att förmedla och ge uttryck för dessa. Vi sätter barnen i fokus och tror på deras förmågor. Barnen får ta ansvar och vi uppmuntrar dem att ta egna initiativ. För barnen handlar det också om att lära sig tolka olika känslor. Det är viktigt att vi behandlar varandra väl och bemöter vår omgivning med omtanke. Barnen uppmuntras att hjälpa varandra. Vi uppmärksammar olika kulturer och språk och väver ihop det med de svenska traditionerna. Människor som möts av respekt utvecklar demokratiska värderingar och en omtanke för sin omvärld.

Innehåll

 

 

 

Barns vilja och lust att lära vill vi stimulera. Att barnen ska få uppleva hur dom gör framsteg, övervinner svårigheter och får uppleva sig var en tillgång till gruppen.

En öppen och tillåtande miljö där barnen vågar. Att våga är viktigt! Vi kommer att arbeta med barns självkänsla samt samarbete och demokrati i praktiken.

Vi kommer att arbeta aktivt för att skapa ett tillåtande klimat där man uppmuntras till att tala men även lyssna.

” Du har frihet att tänka, tycka och uttrycka dina åsikter” ( Barnkonventionen 13§)

 

2.1 Normer och värden

Prioriterade läroplansmål:

   • öppenhet, respekt, solidaritet och ansvarstagande

   • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra. 

   • förmåga att upptäcka, reflektera över och ta ställning till etiska dilemman och livsfrågor i vardagen.

 

Planerade insatser:

En varierande lärmiljö fysiskt och socialt där barnen kan mötas genom lek, socialt samspel och skapande.

Vi kommer aktivt skapa en tillåtande klimat där barnen uppmuntras till att tala men även lyssna tex vid undervisning-, matsituationer.

Vi kommer att använda litteratur och gestaltningar där vi kan få barnen att reflektera tex över olika vardags dilemman 

Vi fortsätter att arbeta aktivt med ” STOPP handen”, vi vill också att barnen använder ”STOPP handen” för att hjälpa andra.

Vi ska påbörja arbetet med materialet Stopp min kropp (https://www.raddabarnen.se/rad-och-kunskap/foralder/stopp-min-kropp/)

Vi kommer att använda bildstöd i arbetet med känslor, för att ge barnen tid att tolka, eftersom bilden finns kvar men ordet försvinner. (.https://www.symbolbruket.se/produkter/widgitonline) 

 

Förväntade effekter:

Att barnen ska hjälpa varandra på olika sätt och i olika situationer

Att barnen ska visa respekt mot varandra, lösa konflikter efter förmåga.

Att barnen använder ”STOPP handen” som ett sätt att påvisa sin integritet och vilja.

Att barnen ska våga uttrycka sig i mindre och i större grupp.

Att barnen kommunicerar sina känslor till varandra och oss vuxna.

 

Metodval:

Vi kommer att observera, dokumentera och reflektera kring verksamheten.

Vi kommer att återkoppla och reflektera tillsammans med barnen med hjälp av våra digitala verktyg.

Och att vara härvarande vuxna för att se vad som fungerar bra och vad som fungerar mindre bra. Detta kommer att ligga till grund för vårt fortsatta arbete.

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • öppenhet, respekt, solidaritet och ansvarstagande,
  Lpfö 18
 • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
  Lpfö 18
 • förmåga att upptäcka, reflektera över och ta ställning till olika etiska dilemman och livsfrågor i vardagen,
  Lpfö 18
 • stimulera barnens samspel samt hjälpa och stödja dem att bearbeta konflikter, reda ut missförstånd, kompromissa och respektera varandra,
  Lpfö 18