👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

IDROTT OCH HÄLSA ÅK 4-5

Skapad 2019-09-30 16:01 i Säteriskolan Härryda
Pedagogisk planering i ämnet idrott och hälsa för årskurs 4-5
Grundskola 4 – 5 Idrott och hälsa
Idrott och Hälsa är ett ämne som vi jobbar med både praktiskt och teoretiskt. Vi jobbar för att nå kunskapskraven och får förståelse för våra kroppar och dess förmågor. Ämnet är indelat i olika moment. Rörelse, Hälsa och livsstil, Friluftsliv och utevistelse.

Innehåll

 

SYFTET MED UNDERVISNINGEN

Undervisningen i ämnet idrott och hälsa ska syfta till att eleverna utvecklar allsidiga rörelseförmågor och intresse för att vara fysiskt aktiva och vistas i naturen.

Genom undervisningen ska eleverna få möta många olika slags aktiviteter.

Eleverna ska också ges möjlighet att utveckla kunskaper om vad som påverkar den fysiska förmågan och hur man kan påverka sin hälsa genom hela livet.

Eleverna ska även ges förutsättningar för att utveckla goda levnadsvanor samt ges kunskaper om hur fysisk aktivitet förhåller sig till psykiskt och fysiskt välbefinnande.

Undervisningen ska ge eleverna möjlighet att utveckla kunskaper i att planera, genomföra och värdera olika rörelseaktiviteter.

Eleverna ska genom undervisningen också utveckla kunskaper om begrepp som beskriver fysiska aktiviteter och ges förutsättningar att ta ställning i frågor som rör idrott, hälsa och livsstil.

Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla sin samarbetsförmåga och respekt för andra.

Undervisningen ska skapa förutsättningar för alla elever att under hela sin skoltid kontinuerligt delta i skolans fysiska aktiviteter och bidra till att eleverna utvecklar en god kroppsuppfattning och tilltro till sin egen fysiska förmåga.

Genom undervisningen ska eleverna utveckla förmågan att vistas i utemiljöer och naturen under olika årstider och få förståelse för värdet av ett aktivt friluftsliv.

Undervisningen ska även bidra till att eleverna utvecklar kunskaper om risker och säkerhetsfaktorer i samband med fysiska aktiviteter och hur man agerar i nödsituationer.

UNDERVISNINGEN OCH MOMENTEN

Du kommer att få delta i lekar, spel och idrotter som innefattar sammansatta motoriska grundformer i olika miljöer och variera och anpassa dina rörelser till aktiviteten. Aktiviteterna kommer ske både inomhus och utomhus.

Du kommer få prova på att utöva olika idrottsgrenar så som bollsporter, friidrott, racketsporter mm.

I rörelser till musik och i danser kommer du att få anpassa dina rörelser till takt och rytm.

Du kan senast i årskurs 5 även simma 200 meter varav 50 meter i ryggläge.

Du skall få möjlighet att samtala om egna upplevelser av fysiska aktiviteter och föra resonemang kring hur aktiviteterna kan påverka hälsan och den fysiska förmågan.

Du kommer att få genomföra olika aktiviteter i natur och utemiljö med anpassning till olika förhållanden och till allemansrättens regler. Dessutom kan kommer du att få orientera dig i bekanta miljöer med hjälp av kartor. Orientering i par eller på egen hand i skolans närmiljö.

Du skall få visa och beskriva hur du förebygger skador som är förknippade med lekar, spel och idrotter.

Dessutom kommer du att få lära dig att hantera nödsituationer vid vatten. Både badvett och isvett.

Du kommer få lära dig innerbörden av uppvärmning, nedvarvning, avslappning och rekreation.

Du kommer få ha en del teoretiska lektioner i klassrumsmiljö där vi fokuserar på att lära oss att förstå idrott sett ur en annan vinkel än den praktiska. Detta görs i samarbete med andra ämnen så att vi lär oss att ämnena i skolan kan flätas samman och vi får då ett stort utbyte av vår kunskap.

Vi kommer alltså jobba både praktiskt, muntligt och skriftligt. 

Sett ur de sociala aspekterna så kommer du få undervisning i ombytes och duschningens hygieniska effekt. 

 

Det här kommer du få utveckla och lära.

 • Din förmåga att genomföra allsidig rörelse i olika aktiviteter inomhus och utomhus.
 • Din förståelse i hur rörelse och hälsa hänger ihop.
 • Din förmåga att planera och praktiskt genomföra fysisk aktivitet.
 • Din förmåga att kunna simma
 • Din förmåga att kunna orientera dig i din närmiljö
 • Din förmåga att kunna hantera nödsituationer på land och i vatten.
 • Din förståelse i hur man förebygger skador i samband med fysisk aktivitet.
 • Din självkänsla och kroppsuppfattning.
 • Din förståelse av ord och begrepp som förekommer inom de olika momenten vi jobbar med.

 

Så här kan du visa dina kunskaper.

 • Din förmåga i individuella övningar, lekar och idrotter.
 • Din förmåga i samarbetsövningar och att även visa lagkänsla.
 • Din taktkänsla, följsamhet oh hur du anpassar dina rörelser till musik.
 • Din simkunnighet (200m varav minst 50m ryggsim).
 • Din förmåga att samtala om egna upplevelser av fysisk aktivitet och hur detta påverkar hälsan och den fysiska förmågan.
 • Din förmåga att genomföra aktiviteter utomhus med anpassning till olika förhållanden och allemansrättens regler.
 • Din förmåga att orientera dig i känd miljö med hjälp av kartor.
 • Dina kunskaper om hur man förebygger skador som hör till fysisk aktivitet.
 • Dina kunskaper om och hur du presterar i övningar kring nödsituationer vid vatten.

 

Samtliga lektioner utgör ett bedömningstillfälle! Att deltaga och vara ombytt till lektionerna ökar möjligheterna för att nå målen.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang,
  Idh
 • planera, praktiskt genomföra och värdera idrott och andra fysiska aktiviteter utifrån olika synsätt på hälsa, rörelse och livsstil,
  Idh
 • genomföra och anpassa utevistelser och friluftsliv efter olika förhållanden och miljöer, och
  Idh
 • förebygga risker vid fysisk aktivitet samt hantera nödsituationer på land och i vatten.
  Idh
 • Centralt innehåll
 • Sammansatta grundformer i kombination med gymnastikredskap och andra redskap.
  Idh  4-6
 • Olika lekar, spel och idrotter, inomhus och utomhus, samt danser och rörelser till musik.
  Idh  4-6
 • Takt och rytm i lekar, danser och rörelser till musik.
  Idh  4-6
 • Simning i mag- och ryggläge.
  Idh  4-6
 • Kroppsliga och mentala effekter av några olika träningsformer.
  Idh  4-6
 • Kulturella och geografiska förhållanden i närmiljön som påverkar och möjliggör valet av fysiska aktiviteter.
  Idh  4-6
 • Förebyggande av skador, till exempel genom uppvärmning.
  Idh  4-6
 • Ord och begrepp för och samtal om upplevelser av olika fysiska aktiviteter och träningsformer, levnadsvanor, kroppsuppfattning och självbild.
  Idh  4-6
 • Att orientera i den närliggande natur- och utemiljön med hjälp av kartor, såväl med som utan digitala verktyg. Kartors uppbyggnad och symboler.
  Idh  4-6
 • Lekar och andra fysiska aktiviteter i skiftande natur- och utemiljöer under olika årstider.
  Idh  4-6
 • Rättigheter och skyldigheter i naturen enligt allemansrätten.
  Idh  4-6
 • Säkerhet och hänsynstagande vid träning, lek, spel, idrott, natur- och utevistelser.
  Idh  4-6
 • Badvett och säkerhet vid vatten vintertid. Hantering av nödsituationer vid vatten med hjälpredskap.
  Idh  4-6

Matriser

Idh
Kunskapskrav Idrott och Hälsa åk 4-5 (6)

Dessa förmågor har du visat fram till och med den här terminen

Ej tillräckliga kunskaper
Godtagbara kunskaper
Mer än godtagbara kunskaper
Anpassa sina rörelser till olika aktiviteter. Samspela och samarbeta med andra. Följa regler och instruktioner.
Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar sammansatta motoriska grundformer i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser till viss del till aktiviteten.
Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar sammansatta motoriska grundformer i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser relativt väl till aktiviteten.
Röra sig i takt till musik.
I rörelser till musik och i danser anpassar eleven till viss del sina rörelser till takt och rytm.
I rörelser till musik och i danser anpassar eleven sina rörelser relativt väl till takt och rytm.
Simkunnighet. (Graderas ej i olika nivåer. Kan endast vara godkänd eller icke godkänd)
Eleven kan även simma 200 meter varav 50 meter i ryggläge.
Eleven kan även simma 200 meter varav 50 meter i ryggläge.
Samtala om hälsa och egna upplevelser av träning.
Eleven kan samtala om egna upplevelser av fysiska aktiviteter och för då enkla och till viss del underbyggda resonemang kring hur aktiviteterna kan påverka hälsan och den fysiska förmågan.
Eleven kan samtala om egna upplevelser av fysiska aktiviteter och för då utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang kring hur aktiviteterna kan påverka hälsan och den fysiska förmågan.
Friluftsliv
Eleven kan genomföra olika aktiviteter i natur och utemiljö med viss anpassning till olika förhållanden och till allemansrättens regler.
Eleven kan genomföra olika aktiviteter i natur och utemiljö med relativt god anpassning till olika förhållanden och till allemansrättens regler.
Orientering
Dessutom kan eleven med viss säkerhet orientera sig i bekanta miljöer med hjälp av kartor.
Dessutom kan eleven med relativt god säkerhet orientera sig i bekanta miljöer med hjälp av kartor.
Skador
Eleven kan ge enkla beskrivningar av hur man förebygger skador som är förknippade med lekar, spel och idrotter.
Eleven kan ge utvecklade beskrivningar av hur man förebygger skador som är förknippade med lekar, spel och idrotter.