👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Favorit Matematik 3A

Skapad 2019-09-30 21:00 i Furulunds skola F-6 Partille
Grundskola F – 3 Matematik
Under hösten arbetar vi med matematik i många olika former. Till vår hjälp har vi bland annat läromedlet Favorit Matematik 3A. I denna bok kommer du att få lära dig mer om taluppfattning, addition och subtraktion, multiplikation, problemlösning, datalogisk tänkande, division och proportionalitet. Målet är att du ska få repetera och befästa dina tidigare kunskaper samt gå vidare i arbetet med räknesätt och strategier i matematik.

Innehåll

Innehåll

Detta ska du få lära dig:

1. Taluppfattning, addition och subtraktion

 • talen 0-1000
 • addition och subtraktion med uppställning
 • växling över 0
 • uppställning med flera termer

2. Multiplikation

 • sambandet mellan addition och multiplikation
 • multiplikationstabellerna 2 till 9
 • kommutativa lagen
 • multiplicera med 10 och 1000

3. Multiplikation, problemlösning och datalogiskt tänkande.

 • prioriteringsregler
 • multiplikation med uppställning
 • problemlösning
 • datalogiskt tänkande, kod och programmering

4. Division och proportionalitet

 • division, delningsdivision och innehållsdivision
 • att skriva division
 • division med rest
 • sambandet division och multiplikation
 • proportionalitet
 • skala

Vi kommer även repetera det vi lärt oss förut samt arbeta mycket med problemlösning av olika slag.

Så här kommer vi att arbeta:

Vi bedömer kontinuerligt elevernas kunskaper i förhållande till kunskapskraven i matematik för årskurs 3.

 * arbeta med läromedlet Favorit matematik

 * arbeta enskilt, i par och i helklass (EPA)

 * lyssna och delta i gemensamma genomgångar

 * arbeta praktiskt med konkret material 

 * arbeta med den digitala delen som hör till läromedlet, där du får träna på och befästa det du arbetat med i boken.

 

Bedömning:

I det dagliga arbetet på lektioner

Hur du arbetar i din bok

Lyssna på dig när du samtalar

Titta på hur du löser problem

Den formativa diagnosen: Vad har jag lärt mig? 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Naturliga tal och deras egenskaper samt hur talen kan delas upp och hur de kan användas för att ange antal och ordning
  Ma  1-3
 • Del av heltal och del av antal. Hur delarna kan benämnas och uttryckas som enkla bråk samt hur enkla bråk förhåller sig till naturliga tal.
  Ma  1-3
 • Naturliga tal och enkla tal i bråkform och deras användning i vardagliga situationer.
  Ma  1-3
 • De fyra räknesättens egenskaper och samband samt användning i olika situationer.
  Ma  1-3
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal, vid huvudräkning och överslagsräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  1-3
 • Rimlighetsbedömning i vardagliga situationer
  Ma  1-3
 • Matematiska likheter och likhetstecknets betydelse.
  Ma  1-3
 • Hur enkla mönster i talföljder och enkla geometriska mönster kan konstrueras, beskrivas och uttryckas
  Ma  1-3
 • Grundläggande geometriska objekt, däribland punkter, linjer, sträckor, fyrhörningar, trianglar, cirklar, klot, koner, cylindrar och rätblock samt deras inbördes relationer. Grundläggande geometriska egenskaper hos dessa objekt.
  Ma  1-3
 • Konstruktion av geometriska objekt. Skala vid enkel förstoring och förminskning.
  Ma  1-3
 • Vanliga lägesord för att beskriva föremåls och objekts läge i rummet.
  Ma  1-3
 • Symmetri, till exempel i bilder och i naturen, och hur symmetri kan konstrueras.
  Ma  1-3
 • Jämförelser och uppskattningar av matematiska storheter. Mätning av längd, massa, volym och tid med vanliga nutida och äldre måttenheter.
  Ma  1-3
 • Slumpmässiga händelser i experiment och spel.
  Ma  1-3
 • Enkla tabeller och diagram och hur de kan användas för att sortera data och beskriva resultat från enkla undersökningar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Ma  1-3
 • Olika proportionella samband, däribland dubbelt och hälften.
  Ma  1-3
 • Strategier för matematisk problemlösning i enkla situationer.
  Ma  1-3
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån enkla vardagliga situationer.
  Ma  1-3
 • Hur entydiga stegvisa instruktioner kan konstrueras, beskrivas och följas som grund för programmering. Symbolers användning vid stegvisa instruktioner.
  Ma  1-3
 • Hur positionssystemet kan användas för att beskriva naturliga tal. Symboler för tal och symbolernas utveckling i några olika kulturer genom historien.
  Ma  1-3

Matriser

Ma
Matematik Ht Årskurs 3

Taluppfattning och talens värde
Taluppfattning
 • Ma  1-3
Jag kan visa att jag kan dela upp ett tvåsiffrigt tal på olika sätt.
Jag dela upp ett tal i jämna tior.
Jag kan ange hur mycket en siffra är värd i ett tresiffrigt tal.
Jag kan ange hur mycket en siffra är värd i ett fyrsiffrigt tal.
Addition och subtraktion
 • Ma  1-3
 • Ma  1-3
Jag kan räkna addition med uppställning och växling.
Jag kan räkna subtraktion med uppställning och växling.
Multiplikation
 • Ma  1-3
Jag kan multiplikation med 2 och 4.
Jag kan multiplikation med 5 och 10.
Jag kan multiplikation med 3 och 6.
Division
 • Ma  1-3
Jag kan division med 2 och 4.
Jag kan division med 5 och 10.
Jag kan division med 3 och 6.
Geometri
Geometriska objekt
 • Ma  1-3
 • Ma  1-3
Jag kan beräkna omkrets i cm av en enkel figur.
Jag kan beräkna arean i cm2 av en enkel figur.
Jag kan förminska ett objekt till skala 1:2.
Jag kan förstora ett objekt till skala 2:1.
Sannolikhet och statistik
 • Ma  1-3
 • Ma  1-3
Jag kan tolka enkla diagram.
Jag kan konstruera ett enkelt diagram.
Jag förstår begreppet sannolikhet.
Tid
Analog och digital
 • Ma  1-3
Jag kan den analoga klockan.
Jag kan den digitala klockan.
Jag förstår sambandet mellan analog och digital tidsangivelse.
Jag kan beräkna tidsskillnaden med hjälp av en enkel tidtabell.
Problemlösning
Förmåga att förstå problem.
Jag behöver hjälp med att förstå matematiska problem.
Jag behöver viss hjälp med att förstå matematiska problem.
Jag förstår matematiska problem.
Förmåga att lösa problem.
Jag behöver hjälp med att lösa matematiska problem.
Jag behöver viss hjälp med att lösa matematiska problem.
Jag kan lösa matematiska problem.
Förmåga att redovisa lösningen av problemet.
Jag behöver hjälp med att redovisa lösningen på ett tydligt sätt.
Jag behöver viss hjälp med att redovisa lösningen på ett tydligt sätt.
Jag kan redovisa lösningen på ett tydligt sätt.