👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Hinduism och Buddhism HT2019

Skapad 2019-10-01 08:42 i Tågaborgsskolan Helsingborg
Grundskola 7 – 9 Religionskunskap Samhällskunskap
Hinduismen och Buddhismen är två världsreligioner som skiljer sig avsevärt ifrån de andra världsreligionerna både till människosyn och hur man utövar dem. Hur påverkar religionerna hur utövarna ser på världen och organiserar sina liv?

Innehåll

Mål för arbetet

Momentets syfte är att du möter, funderar och reflekterar över Hinduismens och Buddhismens livsåskådningar och vad dessa åskådningar innebär för människan och samhället. Du ska få kunskaper om religionernas traditioner, berättelser, symboler och världsåskådning. Målet är att kunskaperna ska tillåta dig att reflektera över frågor så som, hur utövarna ser på etik och moral, kön och sexualitet, jämställdhet och rättvisa, samt identitet. 

Arbetsgång

Med hjälp av genomgångar, läroböcker och internet källor ska du skriftligt redogöra för Hinduismens och Buddismens centrala drag, samt jämföra dem med varandra och andra världsreligioner. 

- Bearbeta Hinduismens centrala drag som världsreligion.

- Bearbeta Buddhismens centrala drag som världsreligion.

- Skriva en jämförande uppsats av världsreligionerna.

 

Bedömning

Vad som bedöms är din förmåga att:

* Med egna ord beskriva religionernas centrala tankar, begrepp, berättelser, symboler, traditioner samt livsåskådningar.

* Förmågan att se samband och helheter inom och mellan världsreligionerna.

* Argumentera över skillnader och likheter inom och mellan världsreligionerna.

* Reflektera över frågor om moral, identitet och samhälle.

* Förmåga att självständigt söka, granska och tolka information.

 

Matriser

Re Sh
Hinduism och Buddhism. Jämförelse av världsreligionerna

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Tillämpa kunskaper
Förmåga att tillämpa Begrepp och använda centrala kunskaper.
Du använder dig av enstaka begrepp och visar på en viss kunskap och förståelse av ämnesinnehållet.
Du använder viktiga begrepp och visar kunskaper inom ämnet men förklarar och utvecklar sällan eller ofullständigt.
Du förklarar och utvecklar för viktiga begrepp och kunskaper samt använder dem/det i rätt sammanhang. Innehållet kontextualiseras. Du har alltså en förståelse för religionernas bakgrund och samtid.
Du förklarar och kontextualiserar religionerna mycket utförligt. Det framgår att du har god helhetsförståelse för innehållet.
Resonera, tolka och reflektera
Förmåga att resonera över olika aspekter av världsreligionerna så som: Moral, etik, identitet. Livsåskådning,klass och rättvisa.
Du resonerar mycket enkelt över världsreligionerna och, eller bidrar med någon reflektion.
Du resonerar och reflekterar över världsreligionerna. Resonemangen är till viss del underbyggda av relevant/lämplig fakta.
Du mycket väl resonerar och reflekterar över världsreligionerna Resonemangen innehåller förklaringar och slutsatser som underbyggs med relevant fakta.
Du resonerar och reflekterar mycket väl för världsreligionerna. Resonemangen innehåller relevant fakta och kopplar kunskaperna till tidigare kunskaper och erfarenheter. Resonemangen och slutsatserna är utvecklade och är väl underbyggda med relevant fakta. Du förklarar hur delar hänger ihop samt bildar helheter och mönster.
Analysera och argumentera
Förmåga att se helheter och samband. Skillnader och likheter. Användning av olika utgångspunkter och perspektiv så som: Individ, samhälle och använda olika modeller och system.
Visar en mycket enkel förmåga att analysera och bygga upp argument. Du har en förmåga att se enkla samband och göra simpla jämförelser.
Visar en förmåga att bygga upp argument efter en logisk och sammanhängande analys baserad på väl vald fakta och utgångspunkter.
Visar förmåga att analysera och bygga upp argument. Dina argument är baserade på väl vald fakta och utgångspunkter. Du har även en förmåga att ställa dig kritisk till både innehållet och dig själv.
Visar en förmåga att föra en självkritisk, nyanserad analys utifrån en rad olika utgångspunkter och perspektiv. Analysen resulterar i väl uppbyggda och problematiserande argument.