👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Krea-tiva

Skapad 2019-10-01 13:46 i Lill-myran Dibber Sverige AB
Reflektion- och analysmaterial
Förskola
Kreativa är en av våra lär vänner som vi arbetar med i vår verksamhet, det är ett verktyg som finns för att stärka barnen i deras självkänsla, motorik, fantasi, drama samt språk genom olika aktiviteter. Det har också en betydligt roll för utvecklings möjlighet av socialt samspel.

Innehåll

Mål

Varje barn skall ges möjlighet till att kunna utveckla sin kreativitet genom planerade/spontana aktiviteter där de övar på skapande aktiviteter, finmotorik, efter deras egna individuella förmåga. Dessa aktiviteter leder också till möjlighet att reflektera, samspela och träning av språket.

Genomförande

Genom att planera vid avdelningsplaneringar ska vi erbjuda aktiviteter utifrån barnens intresse och behov minst en gång i veckan. Barnen ska få möjlighet att öva på sin fantasi/kreativitet genom att använda olika material och skapa med samt själva reflektera över det de skapar, de ska få öva på finmotorik när de skapar och språk när vi benämner olika verktyg och moment vid aktiviteten. Barnen får en bra grund till en god självförtroende när de helt själva skapar saker. Kreativa ska vi arbeta med i förhållande till vårt syfte till aktiviteten och behovet hos barnen. Vi kommer arbeta i mindre grupper vid kreativa aktiviteter vilket upplevs oftast harmoniskt både för barn och oss vuxna.

 

Dokumentation

Vi dokumenterar barns lärande och utveckling med hjälp av bilder, film och lärloggar på Unikum.

Utvärdering

Genom reflektioner och analys som är gjorda i unikum, arbetslag samt med barngruppen ska vi utvärdera olika aktiviteter som vi har utfört och inte bara aktiviteter ska utvärderas utan det kan egentligen vara vilken utvecklingsområde som helst i avdelningen/ förskolan.

 

Kopplingar till läroplanen

  • förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,
    Lpfö 18
  • förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap.
    Lpfö 18
  • främja barnens förmåga att vara delaktiga och utöva inflytande över sin utbildning,
    Lpfö 18