👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Luft, vatten och mark.

Skapad 2019-10-01 14:29 i Kärlekens skola Halmstad
I den här kursen lär vi oss om vatten, mark och luft. Vi kommer att studera kretslopp och bekanta oss med olika ämnens egenskaper. Vi kommer att träna på olika undersökningsmetoder i kemi.
Grundskola 7 – 9 Kemi
I det här arbetsområdet lär vi oss om luft, vatten och mark. Vi kommer att studera kretslopp och bekanta oss med olika ämnens egenskaper. Du kommer också att sätta dig in i olika miljöproblem och lära dig att resonera kring dem.

Innehåll

Undervisningens innehåll:

När du arbetat med området kan du:

 • beskriva vad luft består av
 • beskriva några egenskaper hos gaser som finns i luften
 • varför ozon är viktigt, samt när det är skadligt
 • hur ozon bildas och sönderdelas
 • resonera kring växthuseffekten och global uppvärmning
 • vad som menas med naturlig och förstärkt växthuseffekt
 • redogöra för vattnets kretslopp
 • förklara vattnets speciella egenskaper (kapillärkraft, ytspänning, vattnets former och deras densitet).
 • vad som händer i ett avloppsreningsverk, samt kort om vattenrening
 • redogöra för vad en bergart, ett mineral samt malm är
 • beskriva de två kretsloppen för jord 

Arbetssätt:

 • Genomgångar
 • Eget arbete/pararbete
 • Se på faktafilmer
 • Laborationer
 • Diskussioner 

Bedömning

Läraren bedömer din förmåga att:

• beskriva, förklara och använda dig av dina faktakunskaper,

• koppla ihop faktakunskaper med vår vardag, natur och vårt sätt att leva,

• sakligt kunna argumentera i diskussioner samt skilja på fakta och värderingar,

• kunna motivera egna ställningstaganden och beskriva tänkbara konsekvenser,

• söka, använda och värdera naturvetenskaplig information,

• kunna planera, genomföra, redovisa och utvärdera undersökningar.

 

I slutet av arbetsområdet kommer du att få visa dina kunskaper i ett skriftligt prov.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i kemi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle,
  Ke
 • genomföra systematiska undersökningar i kemi, och
  Ke
 • använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.
  Ke
 • Centralt innehåll
 • Partikelmodell för att beskriva och förklara materiens uppbyggnad, kretslopp och oförstörbarhet. Atomer, elektroner och kärnpartiklar.
  Ke  7-9
 • Partikelmodell för att beskriva och förklara fasers egenskaper, fasövergångar och spridningsprocesser för materia i luft, vatten och mark.
  Ke  7-9
 • Vatten som lösningsmedel och transportör av ämnen, till exempel i mark, växter och människokroppen. Lösningar, fällningar, syror och baser samt pH-värde.
  Ke  7-9
 • Några kemiska processer i mark, luft och vatten ur miljö- och hälsosynpunkt.
  Ke  7-9
 • Processer för att rena dricksvatten och avloppsvatten lokalt och globalt.
  Ke  7-9
 • Aktuella samhällsfrågor som rör kemi.
  Ke  7-9
 • Systematiska undersökningar och hur simuleringar kan användas som stöd vid modellering. Formulering av enkla frågeställningar, planering, utförande och utvärdering.
  Ke  7-9