👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Ekologi 2019

Skapad 2019-10-02 10:45 i Österslättsskolan Karlshamn
Grundskola 9 Biologi
Ett arbetsområde som behandlar samspelet i naturen.

Innehåll

 

Konkretisering

Under detta område kommer du att arbeta med att

 • öka förståelsen och kunskapen för begrepp inom området

 • få förståelse för olika naturtyper

 • kunna göra jämförelser mellan olika naturtyper

 • resonera för vad som händer då olika organismer minskar/ökar i ett ekosystem

 • diskutera människans ansvar i bevarandet av naturens mångfald 

 • förklara anpassningar och naturligt urval hos växter och djur

 • fundera över hur vi kan bidra till en hållbar utveckling inom ekosystemets gränser

 • planera och genomföra en fältundersökning

Undervisning/arbetssätt

Vi kommer att utgå från flera filmer och arbeta med begrepp inom området. En
viktig del blir att diskutera det viktiga bevarandet av naturens mångfald för
ett hållbart samhälle. Vi kommer att avsluta området med ett skriftligt prov.

En fältundersökning ingår i området.

Bedömning

En helhetsbedömning för området görs i matris.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,
  Bi
 • genomföra systematiska undersökningar i biologi, och
  Bi
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  Bi
 • Centralt innehåll
 • Människans påverkan på naturen lokalt och globalt. Möjligheter att som konsument och samhällsmedborgare bidra till en hållbar utveckling.
  Bi  7-9
 • Ekosystems energiflöde och kretslopp av materia. Fotosyntes, förbränning och andra ekosystemtjänster.
  Bi  7-9
 • Biologisk mångfald och vad som gynnar respektive hotar den. Samhällsdiskussioner om biologisk mångfald, till exempel i samband med skogsbruk och jakt.
  Bi  7-9
 • Lokala ekosystem och hur de kan undersökas utifrån ekologiska frågeställningar. Sambanden mellan populationer och tillgängliga resurser i ekosystem. De lokala ekosystemen i jämförelse med regionala eller globala ekosystem.
  Bi  7-9
 • Aktuella samhällsfrågor som rör biologi.
  Bi  7-9

Matriser

Bi
Ekologi

Förmåga att granska information och kommunicera

Insats av skola/elev behövs
Kvalitetsnivå 1
Kvalitetsnivå 2
Kvalitetsnivå 3
Skilja fakta från värderingar
Kan skilja fakta från värderingar med enkla motiveringar.
Kan skilja fakta från värderingar med utvecklade motiveringar.
Kan skilja fakta från värderingar med välutvecklade motiveringar.
Använda information
Kan använda information på ett i huvudsak fungerande sätt.
Kan använda information på ett relativt väl fungerande sätt.
Kan använda information på ett väl fungerande sätt.
Samtala och diskutera
Bidrar vid diskussioner med inlägg som i huvudsak hör till ämnet och till viss del för diskussionen framåt.
Bidrar vid diskussioner med inlägg som hör till ämnet och som för diskussionerna framåt.
Bidrar vid diskussioner med inlägg som hör till ämnet och som för diskussionerna framåt och fördjupar eller breddar dem.
Framföra åsikter och argument
Framför enkla åsikter och argument.
Framför utvecklade åsikter och argument.
Framför välutvecklade åsikter och argument.

Förmåga att genomföra undersökningar

Insats av skola/elev behövs
Kvalitetsnivå 1
Kvalitetsnivå 2
Kvalitetsnivå 3
Genomföra fältstudier och andra undersökningar använder utrustning
Genomför undersökningar och använder utrustning på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
Genomför undersökningar och använder utrustning på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
Genomför undersökningar och använder utrustning på ett säkert och ändamålsenligt och effektivt sätt.
Jämföra resultat med frågeställningar och dra slutsatser
Kan jämföra resultat och dra enkla slutsatser med viss koppling till modeller och teorier.
Kan jämföra resultat och dra utvecklade slutsatser med relativt god koppling till modeller och teorier.
Kan jämföra resultat och dra välutvecklade slutsatser med god koppling till modeller och teorier.

Förmåga att använda begrepp, modeller och teorier

Insats av skola/elev behövs
Kvalitetsnivå 1
Kvalitetsnivå 2
Kvalitetsnivå 3
Föra resonemang om miljöpåverkan
För enkla och till viss del underbyggda resonemang.
För utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang.
För välutvecklade och väl underbyggda resonemang.
Föra resonemang om åtgärder för hållbar utveckling
Visar på några åtgärder.
Visar på fördelar och begränsningar hos några åtgärder.
Visar ur olika perspektiv på fördelar och begränsningar hos några åtgärder.
Beskriva ekologiska samband
Visar på enkelt identifierbara samband.
Visar på förhållandevis komplexa samband.
Visar på komplexa samband.
Använda naturvetenskapliga begrepp
Visar till viss del förmåga att använda naturvetenskapliga begrepp.
Visar relativt god förmåga att använda naturvetenskapliga begrepp.
Visar god förmåga att använda naturvetenskapliga begrepp.
Kunskaper
Har grundläggande kunskaper.
Har goda kunskaper.
Har mycket goda kunskaper.