Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Grön flagg - Var tar djur/insekter vägen på vintern?

Skapad 2019-10-02 17:27 i Östanvindens förskola Östraby Hörby
Förskola
Då barnen är mycket intresserade av djur/insekter vill vi forska i var vissa djur/insekter tar vägen under vintern. Hur kan vi, barn och människor, hjälpa dem att överleva denna årstid.

Innehåll

Nationellt mål

 

Lpfö 18

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra

 

Lpfö 18

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förståelse för hur människors olika val i vardagen kan bidra till en hållbar utveckling,

"Studier visar att känslomässiga, kognitiva och erfarenhetsmässiga upplevelser av naturen under uppväxten kan ge en motiverande kraft för att skydda naturen " Nisbet m. fl. (2011) Happiness Is in Our Nature: Exploring Nature Relatedness as a Contributor to Subjective Well-being" Journal of Hapiness Studies, vol 12, s 303-322.

 

Syfte:

Att med konkreta och roliga aktiviteter undervisa barnen i att bli medvetna om vikten av att värna om djur/insekter för att säkerställa mångfalden i vår natur detta genom att underlätta djurens överlevnad under vinterhalvåret..

Att via barnens delaktighet välja ut vissa av de insekter/djur barnen har visat intresse för.

Innehåll:
Vad ska undervisningen innehålla?

Skapande aktiviteter

Sång och ramsor

Relevanta faktafilmer - anpassade efter barnens åldrar

Skogsutflykter

Utforska vår närmiljö

Undersöka vad som händer i vårt insektshotell samt maskhotell

Lära oss tecknen för de utvalda insekterna/djuren

 

Reflektion och Analys
(Pedagogers och barns perspektiv)

Reflektera kontinuerligt kring:
-Hur blev det?
-Val av undervisningens innehåll
-Vilket förändrat kunnande ser ni?
-Uppfylls de förväntade effekterna?

Analys:
Varför blev det som det blev?
Vilken utveckling har skett?
Vad är nästa steg?
Vad krävs för att komma vidare?

Kopplingar till läroplanen

  • förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,
    Lpfö 18
  • förståelse för hur människors olika val i vardagen kan bidra till en hållbar utveckling,
    Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: