Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Pedagogisk planering Bullerbyn vt 20

Skapad 2019-10-02 19:52 i Torna Hällestads förskola Lunds för- och grundskolor
Förskola
Lunds Kommuns vision är att skapa framtiden med KUNSKAP, INNOVATION och ÖPPENHET- vilket ska göras med värdeorden LYSSNA, LÄRA och LEDA -genom ett förhållningssätt där vi lär genom att lyssna, vara nyfikna och skapa, där leda innebär att vi tar tillvara på varandras kompetenser, erfarenheter och tillsammans kan vi åstadkomma mer. På förskolan tolkar vi det att våra skillnader är en tillgång.

Innehåll

 

 1.1 Läroplansmål normer och värden 

“Visa respekt för individen och medverka till att skapa ett demokratiskt klimat, där barnen får möjlighet att känna samhörighet och utveckla ansvar och solidaritet.”

2.1 Planerade insatser - normer och värden

Barnet som individ ges möjlighet att påverka sin vardag genom olika valmöjligheter i verksamheten och även börja få förståelse för de demokratiska värderingar vårt samhälle är uppbyggt av. Detta gör vi genom samlingar, arbeta i smågrupper, i samtal med barnen både enskilt och i grupp. Vi använder oss också av ”Kompisböckerna” som är baserade på barnkonventionen och ”Kompisböckerna”.

3.1 Förväntade effekter - normer och värden

 Att barnen vidgar sina perspektiv och inte alltid bara ser till sig själv och det man själv vill utan lär sig att ta hänsyn och förstå sina medmänniskors tankar och viljor. Att barnen lär sig att ta större ansvar för sig själv och sina handlingar och förstå konsekvenserna av dem. Barnen börjar samspela mer med varandra i den fria leken, dela med sig och visar mer empati för medmänniskorna.

 

4.1 Metodval - normer och värden

Genom att observera och dokumentera barnen i deras lek och gemensamma aktiviteter synliggör vi barnen processer och kan stötta och utveckla där behov uppstår.

 

1.2 Läroplansmål – omsorg, utveckling och lärande 

"Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla sin identitet och känna trygghet i den samt medvetenhet om rätten till sin kroppsliga och personliga integritet"

2.2 Planerade insatser – omsorg, utveckling och lärande

Vi pedagoger måste uppmuntra barnen till att våga prova och även misslyckas utan att det gör något och stärka de som individer genom positiv feedback. Vi ska se och bekräfta de som enskilda individer och både lära de om deras rättigheter och skyldigheter.

3.2 Förväntade effekter – omsorg, utveckling och lärande

Att alla barnen vågar uttrycka sina tankar och idèer såväl som i den stora gruppen som den lilla och även enskilt. Att barnen fortsätter att visa nyfikenhet och intresse över de olika delarna i verksamheten och vill gå till förskolan med förväntan ”Vad händer idag?”

4.2 Metodval - omsorg, utveckling och lärande

Genom att återknyta till genomförda aktiviteter visuellt tillsammans med barnen både i stor och liten grupp får vi där syn på vad som fångade deras intresse och kan därefter bygga vidare på deras tankar.

 

 

 1.3 Läroplansmål - barns delaktighet och inflytande

"Arbetslaget ska respektera varje barns rätt att uttrycka sina åsikter med olika uttrycksformer samt säkerställa att barnens uppfattningar och åsikter tas tillvara och kommer till uttryck i utbildningen"

 

2.3 Planerade insatser - barns delaktighet och inflytande

Vi erbjuder barnen en bred verksamhet med många olika komplement såsom skapande, drama, rörelse, musik, utepedagogik, matematik, teknik, naturvetenskap m.m. När barnen ger uttryck för sina åsikter, tankar och idèer är vi lyhörda och lyssnar in de och implementerar det i verksamheten när det finns möjlighet.

 

3.3 Förväntade effekter – barns delaktighet och inflytande

 Att alla barnen vågar uttrycka sina tankar och idèer såväl som i den stora gruppen som den lilla och även enskilt. Att barnen fortsätter att visa nyfikenhet och intresse över de olika delarna i verksamheten och vill gå till förskolan med förväntan ”Vad händer idag?”

 

 

4.3 Metodval - barns delaktighet och inflytande

Genom observation, dokumentation och reflektion enskilt och i arbetslag diskuterar vi vad barnen har visat intresse för genom handling och med ord och hur vi därefter ska arbeta vidare. 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: