👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kommunikation och kultur, grupparbete

Skapad 2019-10-03 08:49 i Rodengymnasiet Norrtälje
Gymnasieskola Pedagogik
Hur påverkar kulturen kommunikationen? Och hur påverkar kommunikationen kulturen? Undersök en artist/kändis och presentera för oss andra!

Innehåll

Moment: Kommunikation och kultur

Ämne: Kommunikation

Syfte:

Momentet syftar till att utveckla kunskap och kompetens kring hur kultur påverkar kommunikationen, och till att utveckla förståelse av och kunskap om positiv och negativ kommunikationskultur. Det syftar också till att utveckla den egna kommunikationen i en lärandesituation.

Centralt innehåll:

·         Människors interaktion och kommunikation i olika sammanhang och utifrån olika teorier.

·         Sociala och kulturella förhållandens påverkan på människors interaktion och kommunikation.

·         Kritisk bearbetning av information från olika källor.

·         Användning av informationsteknik som redskap för kommunikation och information.

Metod:

Grupparbete, egen läsning, genomgångar, diskussioner

Uppgift:

Ni ska (i en grupp om 3-4 personer) presentera en artist eller någon (allmänt!) känd person du tycker är intressant och beskriva vad och hur hen kommunicerar, samt att koppla ihop det hur kulturen påverkar och påverkas av artisten.

Frågeställning: vilken/vilka kulturer kan ni se spår av i artistens kommunikation?

Underfrågor som hjälper till:

·         Vilken aktivitet ägnar sig personen åt?

·         Vad kommunicerar personen om?

·         Vilken målgrupp riktar sig personen till?

·         Vilka värderingar står personen för, tror du?

·         Hur är klädseln accessoarerna, tatueringar mm?

·         Kan du urskilja ett speciellt språk (t.ex. ungdomsspråk, slang)

·         Vilka medier använder sig personen av?

·         Hur är normerna runt den är personen, tror ni (både i målgruppen, men också utanför målgruppen)?

·         Vilka källor har använts? Vilka för- respektive nackdelar har källorna enskilt/tillsammans?

Ni ska också individuellt utvärdera er presentation och ert samspel med de övriga i både din egen grupp och i själva redovisningssituationen.

Redovisningsform:

Presentation inför ca halvklass samt aktivt deltagande i efterföljande gruppdiskussion.

Ni behöver vara tydliga, så något hjälpmedel behövs (t.ex. plansch eller PP). Ni har 4-5 minuter till ert förfogande för presentationen. Alla i gruppen ska vara aktiva och redovisa.

 

Tidplan:

Lektion

Innehåll:

Läxa:

Mån 7/10

Genomgång moment + egen kommunikation

Boken, s. 29 – 30

Begrepp: kultur, värdering, generalisering, fördom, stereotyp

Läxa till måndag: kunna begrepp

Ons 9/10

Nationalkaraktärer, s. 30 – 33

Swedish midsummer for Dummies

Den skapade kulturen, s. 34 – 38

 

Fråga 2,3,5,6 (s.44)

Mån 14/10

Sociala kategorier s. 38 - 43 Gruppindelning, projektplan

Fråga 7-8 (s.45)
Val av artist/kändis

Ons 16/10

Arbete i grupp med uppgiften

Projektplan

Mån 21/10

Arbete i grupp med uppgiften

Redovisa källor

Ons 23/10

Arbete i grupp med uppgiften

Färdig plansch/PP som ni lämnar in

Mån 4/11

Öva, genomgång utvärdering

 

Ons 6/11

Redovisning och utvärdering

Göra redovisningen

 

Uppgifter

 • Utvärdering av presentation

 • Presentation av artist

 • Projektplan för grupparbete

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Människors interaktion och kommunikation i olika sammanhang och utifrån olika teorier.
  Ped  -
 • Sociala och kulturella förhållandens påverkan på människors interaktion och kommunikation.
  Ped  -
 • Gruppens och det sociala sammanhangets betydelse för interaktion och kommunikation.
  Ped  -
 • Kritisk bearbetning av information från olika källor.
  Ped  -
 • Användning av informationsteknik som redskap för kommunikation och information.
  Ped  -

Matriser

Ped
Kommunikation och kultur, grupparbete

Rubrik 1

Betyget E
Betyget C
Betyget A
Kunskapskrav 1:1
Eleven beskriver översiktligt människors interaktion och kommunikation. Eleven ger också exempel på hur interaktion och kommunikation påverkar människors lärande och deltagande i sociala och pedagogiska situationer.
Eleven beskriver utförligt människors interaktion och kommunikation. Eleven ger också exempel på hur interaktion och kommunikation påverkar människors lärande och deltagande i sociala och pedagogiska situationer.
Eleven beskriver utförligt och nyanserat människors interaktion och kommunikation. Eleven ger också exempel på hur interaktion och kommunikation påverkar människors lärande och deltagande i sociala och pedagogiska situationer.
Kunskapskrav 1:2
I beskrivningarna använder eleven med viss säkerhet centrala begrepp och teorier samt förklarar enkla samband och drar enkla slutsatser.
I beskrivningarna använder eleven med viss säkerhet centrala begrepp och teorier samt förklarar samband och drar välgrundade slutsatser.
I beskrivningarna använder eleven med säkerhet centrala begrepp och teorier samt förklarar komplexa samband och drar välgrundade och nyanserade slutsatser.
Kunskapskrav 2
Eleven söker och bearbetar med viss säkerhet information från olika källor samt värderar den med enkla omdömen.
Eleven söker och bearbetar med viss säkerhet information från olika källor samt värderar den med nyanserade omdömen.
Eleven söker och bearbetar med säkerhet information från olika källor samt värderar den med nyanserade omdömen.
Kunskapskrav 3:1
Eleven planerar, såväl självständigt som i samarbete med andra, en presentation i ett bestämt syfte. Utifrån planeringen genomför eleven presentationen i samråd med handledare. I presentationen interagerar eleven, samt kommunicerar med viss säkerhet.
Eleven planerar, såväl självständigt som i samarbete med andra, en presentation i ett bestämt syfte. Utifrån planeringen genomför eleven presentationen efter samråd med handledare. Eleven diskuterar utförligt sin egen och andras roll och betydelse samt tar utgångspunkt i det vid sitt eget handlande. I presentationen interagerar eleven, samt kommunicerar med viss säkerhet.
Eleven planerar, såväl självständigt som i samarbete med andra, en presentation i ett bestämt syfte. I planeringen identifierar eleven kritiska moment och förebygger hinder som kan uppstå under genomförandet. Utifrån planeringen genomför eleven presentationen efter samråd med handledare samt anpassar vid behov genomförandet till ändrade förutsättningar. Eleven diskuterar utförligt och nyanserat sin egen och andras roll och betydelse samt tar utgångspunkt i det vid sitt eget handlande. I presentationen interagerar eleven, samt kommunicerar med säkerhet.
Kunskapskrav 3:2
Dessutom utvärderar eleven presentationen med enkla omdömen utifrån uppsatta mål. I utvärderingen diskuterar eleven översiktligt möjliga alternativa lösningar och föreslår vid behov förbättringar.
Dessutom utvärderar eleven presentationen med nyanserade omdömen utifrån uppsatta mål. I utvärderingen diskuterar eleven utförligt möjliga alternativa lösningar och föreslår vid behov förbättringar.
Dessutom utvärderar eleven presentationen med nyanserade omdömen utifrån uppsatta mål och deltagarnas respons. I utvärderingen diskuterar eleven utförligt och nyanserat möjliga alternativa lösningar och föreslår vid behov förbättringar.
Kunskapskrav 4
Eleven diskuterar översiktligt egna och andras attityder, värderingar och handlingar i samband med presentationen. I diskussionen framför eleven enkla argument för sina åsikter samt visar respekt för andras åsikter.
Eleven diskuterar utförligt egna och andras attityder, värderingar och handlingar i samband med presentationen. I diskussionen framför eleven välgrundade argument för sina åsikter samt visar respekt för andras åsikter.
Eleven diskuterar utförligt och nyanserat egna och andras attityder, värderingar och handlingar i samband med presentationen. I diskussionen framför eleven välgrundade och nyanserade argument för sina åsikter samt visar respekt för andras åsikter.
Kunskapskrav 5
När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med säkerhet den egna förmågan och situationens krav.