👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Hållbar framtid - Övergripande temaplanering

Skapad 2019-10-03 09:06 i Bryggargården Borlänge
Förskola
Barnen ska ges möjlighet att utveckla kunskaper om hur de olika val som människor gör kan bidra till en hållbar utveckling - såväl ekonomisk och social som miljömässig. Temaarbetet kommer att genomföras i flera projekt.

Innehåll

Temaområde:

 

Varför har vi valt detta tema: (Bakgrund/Ingång)

Barnen behöver bättre förutsättningar att ta hand om vår miljö ute och inne samt de sociala relationerna.

 

Vart ska vi? (Syfte och Mål)  

Barnen behöver värna om sig själv både kroppsligt och socialt. Ta hand om varandra, vara rädd om vår miljö inne och ute. Vi ska skapa förutsättningar för bättre samarbete mellan avdelningarna. En röd tråd ska finnas genom att använda oss av gemensamma begrepp som tex "snälla händer", "återvinna" mm.

 

                                                                                                                                                           

Hur gör vi? (Metod/Genomförande)

Gemensamt förhållningssätt, gemensamma begrepp. Vi utvärderar och förändrar eller bara lägger till kontinuerligt i  lärmiljöerna för att rikta intresse mot lärandeobjektet.

Vi lyfter fram kontraster och synliggör skillnader och likheter, erfara variation.

På respektive avdelning så tar vi tillvara på barnens intressen för att göra lärandet av det aktuella objektet meningsfullt.

 

 

Kopplingar till teorier

Variationsteorin/ Utvecklingspedagogiken. Skapa förutsättningar för lärande. Skapa sammanhang i lärandet genom att se bakåt vad gjorde vi sist, vad gör vi nu och blicka framåt. Tex en tidslinje. men även i undervisningssituationerna.

 

För vem och hur ska det dokumenteras?

Vi dokumenterar kontinuerligt som underlag till reflektion för pedagoger och barn samt för vårdnadshavare som kan följa sitt barns utveckling, för rektor som ska säkerhetsställa kvalitetsarbetet. 

Foto, dubbelloggar, unikum, dokumentationsvägg, tidslinje som ser lika ut på avdelningarna där vi börjar med augusti då utbildningen startar.

 

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
  Lpfö 18
 • ett växande ansvar och intresse för hållbar utveckling och att aktivt delta i samhället.
  Lpfö 18
 • stimulera barnens samspel samt hjälpa och stödja dem att bearbeta konflikter, reda ut missförstånd, kompromissa och respektera varandra,
  Lpfö 18
 • förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,
  Lpfö 18
 • motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande,
  Lpfö 18
 • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
  Lpfö 18
 • förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap.
  Lpfö 18
 • verka för en god och tillgänglig miljö för omsorg, lek, rörelse, utveckling och lärande,
  Lpfö 18
 • förmåga att ta ansvar för sina egna handlingar och för miljön i förskolan, och
  Lpfö 18
 • förståelse för demokratiska principer och förmåga att samarbeta och fatta beslut i enlighet med dem.
  Lpfö 18
 • främja barnens förmåga att vara delaktiga och utöva inflytande över sin utbildning,
  Lpfö 18
 • främja barnens förmåga att ta ansvar för sig själva och för samvaron i barngruppen,
  Lpfö 18
 • samverka i arbetet med aktiva åtgärder för att förebygga diskriminering och kränkande behandling,
  Lpfö 18