Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Praktiska moment Idrott och hälsa Vifolkaskolan 7-9

Skapad 2019-10-03 11:56 i Vifolkaskolan 7-9 Mjölby
Idrott och hälsa
Grundskola 7 – 9 Idrott och hälsa
Denna planering är främst utifrån alla praktiska moment som eleverna ska ha kunskaper i inom idrott och hälsa, kunskaper som i sin tur ska bedömas. Aktiviteter vi bland annat kommer att genomföra under perioden: • lekar och bollekar • styrka och kondition • bollspel (volleyboll, basket, fotboll, innebandy, handboll) • rörelse till musik • redskap och gymnastikövningar • simning/livräddning • nätspel • samarbetsövningar • vinteridrott/friluftsliv • taktiska stafetter och lekar.

Innehåll

Övergripande mål och syfte

Undervisningen i ämnet idrott och hälsa ska syfta till att eleverna utvecklar allsidiga rörelseförmågor och intresse för att vara fysiskt aktiva och vistas i naturen. Genom undervisningen ska eleverna få möta många olika slags aktiviteter. Eleverna ska också ges möjlighet att utveckla kunskaper om vad som påverkar den fysiska förmågan och hur man kan påverka sin hälsa genom hela livet. 

Genom undervisningen ska eleverna utveckla förmågan att vistas i utemiljöer och naturen under olika årstider och få förståelse för värdet av ett aktivt friluftsliv. Undervisningen ska även bidra till att eleverna utvecklar kunskaper om risker och säkerhetsfaktorer i samband med fysiska aktiviteter och hur man agerar i nödsituationer.

Genom undervisningen i ämnet idrott och hälsa ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att

 • röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang,
 • planera, praktiskt genomföra och värdera idrott och andra fysiska aktiviteter utifrån olika synsätt på hälsa, rörelse och livsstil,
 • genomföra och anpassa utevistelser och friluftsliv efter olika förhållanden och miljöer, och
 • förebygga risker vid fysisk aktivitet samt hantera nödsituationer på land och i vatten.

Centralt innehåll för arbetsområdet

Rörelse

 • Komplexa rörelser i lekar, spel och idrotter, inomhus och utomhus, samt danser och rörelser till musik.
 • Styrketräning, konditionsträning, rörlighetsträning och mental träning. Hur dessa aktiviteter påverkar rörelseförmågan och hälsan.
 • Digitala och andra verktyg för att planera, genomföra och värdera rörelseaktiviteter.
 • Traditionella och moderna danser samt rörelse- och träningsprogram till musik.
 • Olika simsätt i mag- och ryggläge.

Hälsa och livsstil (praktiskt form) 

 • Att sätta upp mål för fysiska aktiviteter, till exempel förbättring av konditionen.
 • Hur individens val av idrotter och andra fysiska aktiviteter påverkas av olika faktorer, till exempel av kön.

Friluftsliv och utevistelse

 • Att orientera i okända miljöer med hjälp av kartor och andra hjälpmedel för positionering, såväl med som utan digitala verktyg.
 • Hur olika friluftslivsaktiviteter kan planeras, organiseras och genomföras.
 • Rättigheter och skyldigheter i naturen enligt allemansrätten.
 • Kulturella traditioner i samband med friluftsliv och utevistelse.
 • Badvett och säkerhet vid vatten vintertid. Hantering av nödsituationer i och vid vatten med alternativa hjälpredskap, enligt principen för förlängda armen.

Undervisning

Löpande genom alla terminer arbetar vi med kondition och styrka på olika sätt genom pulspass i olika form.

Vi arbetar med gymnastik och redskap i olika former där vi tränar motoriska färdigheter som att klättra, hänga, hoppa och springa.
I bollspel kommer vi att träna på tekniska färdigheter, motoriska färdigheter, rumsuppfattning, spelförståelse, regler och till viss del samarbetsförmåga. 
Lekar i olika former förekommer som uppvärmning, för att träna samarbete och för att röra sig på ett allsidigt sätt.
Dansövningar och rörelser till musik återkommer fortlöpande.
Vi kommer att genomföra någon vinteridrott om vädret tillåter.
Vi kommer att åka till badhuset för att simma 200m bröstsim och 50 m ryggsim vid ett flertal tillfällen. 
Vi kommer att gå igenom och repetera isvett och nödsituationer vid vatten. 


Arbetsgång Grovmotorik och rörelse: 

ÅR 7 

 • HT 

  • Livräddning/simning

  • Friidrott

  • Bollspel/nätspel

  • Hinderbanor/gymnastik

  • Rörelselekar

  • Kondition och styrketräning

 • VT 

  • Rörelselekar med och utan boll

  • Kondition och styrketräning

  • Bollspel

  • Friidrott

ÅR 8

 • HT 

  • Livräddning/simning

  • Friidrott

  • Bollspel/nätspel

  • Hinderbanor/gymnastik

  • Rörelselekar

  • Kondition och styrketräning

 • VT 

  • Rörelselekar med och utan boll

  • Kondition och styrketräning

  • Bollspel

  • Friidrott

 

ÅR 9

 • HT 

  • Rörelselekar

  • Livräddning/simning

  • Volleyboll

 

 • VT 

  • Rörelselekar med och utan boll

  • Hinderbanor & motorik

  • Kondition och styrketräning

  • Bollspel

  • Friidrott

Arbetsgång rörelse till musik: 

ÅR 7 

 • HT - Linedance

 • VT - Sportdans

 

ÅR 8

 • HT - Hiphop, modern & Linedance nr. 2

 • VT - Puls - Träningsprogram i takt till musik

 

ÅR 9

 

 • HT - Rörelseverk 

 • VT - Pardans

Arbetsgång orientering: 

ÅR 7 

 • HT - 4 lektioner med grunder i orientering

 • VT - 2 lektioner repetition inför:

  • Orienteringsprov Sya i april

 

ÅR 8

 • HT - 4 lektioner träning

 • VT - 2 lektioner repetition inför:

  • Orienteringsprov Sya i april

 

ÅR 9

 • HT - 4 lektioner träning

  • Orienteringsprov Mjölby v 38

 • VT - Uppsamling (efter påsklovet)

Arbetsgång Friluftsliv:

 

ÅR 7 

 • VT - Allemansrätten och “kläder efter väder” - Genomgång och provÅR 8ÅR 9

 • HT - Friluftsfilmen (10 lektioner)

 

  • Instrukstionsfilm med följande innehåll: 

   • vindskydd

   • eldstad

   • allemansrätten

   • kläder efter väder

Bedömning

Under den här perioden varvas olika aktiviteter och arbetsområden och därför görs en fortlöpande bedömning genom observation på elevernas anpassning av rörelserna till de olika momenten under lektionerna. Vissa moment kommer det även tillämpas bedömningstillfällen för och vissa moment kommer även att filmas för att rättvis bedömning ska tillämpas. 

Kommentarer

Uppgifter

 • Gymnastik och redskap år 7/8 HT19

 • Gymnastik och redskap år 7/8 HT19

 • Gymnastik och redskap år 7/8 HT19

 • Gymnastik och redskap år 7/8 HT19

 • Rörelse till musik år 7 HT19

 • Rörelse till musik år 9 HT19

 • Rörelse till musik år 9 HT19

 • Motorik och rörelse 7-9.

 • Motorik och rörelse 7-9.

 • Motorik och rörelse 7-9.

 • Motorik och rörelse 7-9.

 • Motorik och rörelse 7-9.

 • Rörelse till musik år 7 HT19

Kopplingar till läroplanen

 • respekterar andra människors egenvärde,
  Gr lgr11
 • visar respekt för och omsorg om såväl närmiljön som miljön i ett vidare perspektiv.
  Gr lgr11
 • genom egen ansträngning och delaktighet, utifrån sina förutsättningar, tar ansvar för sitt lärande och för att bidra till en god arbetsmiljö,
  Gr lgr11
 • utvecklar ett allt större ansvar för sina studier, och
  Gr lgr11
 • utvecklar förmågan att själv bedöma sina resultat och ställa egen och andras bedömning i relation till de egna arbetsprestationerna och förutsättningarna
  Gr lgr11
 • Syfte
 • röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang,
  Idh
 • planera, praktiskt genomföra och värdera idrott och andra fysiska aktiviteter utifrån olika synsätt på hälsa, rörelse och livsstil,
  Idh
 • genomföra och anpassa utevistelser och friluftsliv efter olika förhållanden och miljöer, och
  Idh
 • förebygga risker vid fysisk aktivitet samt hantera nödsituationer på land och i vatten.
  Idh
 • Centralt innehåll
 • Komplexa rörelser i lekar, spel och idrotter, inomhus och utomhus, samt danser och rörelser till musik.
  Idh  7-9
 • Styrketräning, konditionsträning, rörlighetsträning och mental träning. Hur dessa aktiviteter påverkar rörelseförmågan och hälsan.
  Idh  7-9
 • Traditionella och moderna danser samt rörelse- och träningsprogram till musik.
  Idh  7-9
 • Olika simsätt i mag- och ryggläge.
  Idh  7-9
 • Att sätta upp mål för fysiska aktiviteter, till exempel förbättring av konditionen.
  Idh  7-9
 • Badvett och säkerhet vid vatten vintertid. Hantering av nödsituationer i och vid vatten med alternativa hjälpredskap, enligt principen för förlängda armen.
  Idh  7-9

Matriser

Idh
Områdesmatris hälsa och idrott åk 7-9

Övergripande mål

De övergripande målen behandlas i läroplanens del ett och två och är ämnesövergripande. De ämnesövergripande målen är ej betygsgrundande.
Insats krävs för att nå lägsta kunskapskrav eller för att behålla ett godkänt betyg.
På väg att nå målen
Godtagbara kunskaper
Mer än godtagbara kunskaper
Ansvarstagande
Deltar inte i alla moment och har ej rätt personlig utrustning eller kläder för att genomföra olika moment. Visar inte intresse för att vilja utvecklas.
Deltar oftast i alla moment efter egen förmåga. Har för det mesta rätt utrustning.
Deltar aktivt i samtliga moment och har för aktiviteterna rätt personlig utrustning.
Deltar med hög aktivitetsnivå i samtliga moment och har alltid rätt personlig utrustning. Ställer frågor och hjälper till i undervisningen.
Samarbete / regler
Tar sällan hänsyn till sina kamrater och har svårt att följa uppgjorda regler.
Tar ofta hänsyn til kamrater och följer ofta uppgjorda regler och domslut.
Följer uppgjorda regler och domslut. Bidrar till att gruppen kan leka / spela självständigt.
Kan samarbeta med andra elever samt bidrar till att gruppen kan leka / spela självständigt, vara ödmjuk och lösa konflikter.

Rörelseförmåga i lekar, spel och idrotter.

Insats krävs för att nå lägsta kunskapskrav eller för att behålla ett godkänt betyg.
På väg att nå målen
Godtagbara kunskaper
Mer än godtagbara kunskaper
Boll och nätspel
Har deltagit i för liten omfattning för att kunna bli bedömd.
Deltar efter bästa förmåga och anpassar sina rörelser till viss del till de olika spelen.
Har en god grundteknik och anpassar sin rörelseförmåga efter de olika spelens idéer och uppbyggnad.
Visar mycket goda tekniska färdigheter och anpassar sin rörelseförmåga väl efter de olika spelens idéer och uppbyggnad.
Redskapsgymnastik
Har deltagit i för liten omfattning för att kunna bli bedömd.
Deltar aktivt och behärskar de sammansatta motoriska grundformerna rotera, stödja, balansera, hänga och hoppa.
Visar en god teknik i olika moment och har en god kroppskontroll.
Genomför olika moment med mycket säker teknik ,kroppskontroll och kroppsbalans. Kan anpassa och variera sina rörelser till de krav de olika aktiviteterna kräver.
Rörlighet
Har deltagit i för liten omfattning för att kunna bli bedömd.
Deltar efter egen förmåga under hela lektionen.
Deltar aktivt under hela lektionen och utför rörlighetsövningar relativt väl.
Genomför rörlighetsövningar väl med god kroppskontroll och bra teknik.
Styrka
Deltar inte aktivt under en hel lektion.
Deltar efter egen förmåga i styrkemomentet under hela lektionen.
Deltar aktivt i styrkemomentet under hela lektionen och anpassar tekniken relativt väl.
Deltar aktivt i styrkemomentet under hela lektionen och anpassar tekniken väl.
Kondition / uthållighet
Orkar inte delta i uthållighetsmoment under hela lektioner.
Deltar efter egen förmåga i uthållighetsmoment under hela lektioner.
Deltar aktivt i uthållighetsmoment under hela lektioner.
Deltar aktivt i ett högt tempo i uthållighetsmoment under hela lektioner.
Simning
Har inte uppvisat simkunnighet.
Kan simma 200 meter varav 50 meter på rygg.
Kan simma längre sträckor med god teknik.
Har god teknik i flera olika simsätt.
Lekar
Har deltagit i för liten omfattning för att kunna bli bedömd.
Deltar efter bästa förmåga och anpassar sina rörelser till viss del till de olika lekarna samt förstår lekens uppbyggnad och idé
Har en god kroppskontroll och anpassar sin rörelseförmåga efter de olika lekarnas uppbyggnad och idé.
Visar en mycket god kroppskontroll och anpassar sin rörelseförmåga efter de olika lekarnas uppbyggnad och idé.

Rörelseförmåga i danser och rörelse till musik.

Insats krävs för att nå lägsta kunskapskrav eller för att behålla ett godkänt betyg.
På väg att nå målen
Godtagbara kunskaper
Mer än godtagbara kunskaper
Dans , musik och rörelse -Takt och rytm
Har deltagit i för liten omfattning för att kunna bli bedömd. Förstår inte sambandet mellan rörelse och låten puls och takt.
Du kan till viss del hålla takten i rörelse till musik.
Du håller själv takten större delen av dansen/ programmet.
Du håller takten genom hela dansen/ programmet. Du kommer snabbt in i takten om du tappar bort dig. Du visar också en god inlevelse och god rytmik i dina rörelser i takt till musik.
Dans, musik och rörelse -Steg och rörelsekombinationer.
Har deltagit i för liten omfattning för att kunna bli bedömd. Förstår inte sambandet mellan rörelse och låten puls och takt.
Du utför dansen/ programmet med rätt steg och rörelsekombinationer.
Du har förmågan att kombinera dina rörelser med flera kroppsdelar samtidigt.
Du utför avancerade steg- och rörelsekombinationer.

Friluftsaktiviteter

Insats krävs för att nå lägsta kunskapskrav eller för att behålla ett godkänt betyg.
På väg att nå målen
Godtagbara kunskaper
Mer än godtagbara kunskaper
Planerar och genomför
Har inte deltagit i skolans friluftsaktiviteter.
Planerar för och deltar i skolans friluftsaktiviteter under olika årstider. Har vissa teoretiska kunskaper om t.ex. allemansrätten
Planerar för och deltar aktivt i skolans friluftsaktiviteter. Har goda teoretiska och praktiska kunskaper om friluftsliv och utevistelser under olika årstider.
Planerar för och deltar aktivt i skolans friluftsaktiviteter. Har mycket goda teoretiska och praktiska kunskaper om friluftsliv och utevistelser som tillämpas väl i skolans friluftsaktiviteter.
Kartkunskap
Du har svårigheter att förstå kartan och dess tecken.
Du kan till viss del kartans färger och tecken samt passa kartan.
Du har relativt goda kunskaper om kartans färger och tecken samt kunna passa kartan.
Du har goda kunskaper om kartans färger och tecken och kan passa kartan.
Orientering
Du kan med stöd av kamrat orientera i skolans närmiljö.
Du kan med viss säkerhet orientera dig i okända miljöer med hjälp av karta. Du visar det genom att tillsammans med kamrat hitta kontroller vid tydliga ledstänger.
Du kan med relativt god säkerhet orientera dig i okända miljöer genom att använda karta och kompass. Du visar det genom att tillsammans med kamrat hitta kontroller bredvid ledstänger och vid tydliga terrängföremål.
Du kan med god säkerhet orientera dig i okända miljöer genom att använda karta och kompass. Du visar det genom att hitta kontroller bredvid ledstänger och vid tydliga terrängföremål på ett tidseffektivt sätt med vägval efter framkomlighet.
Simning
Har inte uppvisat simkunnighet.
Kan simma 200 meter varav 50 meter på rygg.
Hantera nödsituationer
Har deltagit i för liten omfattning för att kunna bli bedömd.
Kan hantera nödsituationer i och vid vatten med alternativa hjälpredskap under olika årstider.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: