Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Hösttema

Skapad 2019-10-04 09:36 i Granbergs förskola Bollnäs
Förskola
Färg och form inramar höstens tema🎨🍁🍂

Innehåll

Nuläge

 

I vår barngrupp finns barn i åldrarna 2-4 år. Vår förskola är nära till skogen och på vår gård kan vi följa naturens växlingar automatiskt. 

 

Mål och Syfte

Vårt mål är att väcka barns intresse och öka barns förståelse om naturens möjligheter och att vi är rädda om vår natur.

Vi vill stärka barnens sociala samspel,utmana barnens matematiska och språkliga förmågor, ge tillfällen till att upptäcka ,utforska naturen genom sång, rörelse och skapande. 

Genomförande

På våra samlingar har vi sånger, ramsor,rörelselekar,sagor som handlar om hösten, färger och former.

Vårt värdegrundsarbete genomsyrar alltid våra samlingar. Ex Vi har en berättarsten som varje barn får ha i sin hand och säga något om dom vill och då övar vi på att vara i centrum och att lyssna,turtagning.

Vi har även gjort handavtryck som symboliserar vår vänskap -vänskapshänder.

 Vi följer årstidsväxlingarna genom att undervisa i färg och form . Det får vi genom att se naturens skiftningar och på våra skapande stunder .Barnen ska upptäcka olikheter, likheter mellan former och färgernas skiftningar .

På våra promenader till skogen övar vi på att gå tillsammans . Där får vi små  matematiskauppdrag, vi pratar om skogens djur och växter . Barnen övar sin motorik automatiskt med allt som skogen erbjuder.

Vi har valt att använda oss av Ugglo som vårt digitalaverktyg.

Dokumentation.

Vår dokumentation lägger vi barnets och avdelningens lärlogg. Barnens alster sätter vi upp på väggen. Syftet med det är att barnen får möjlighet att se och reflektera ,bli bekräftade när de ser sina alster.

 

Ansvar

Alla som arbetar på avdelningen.

 

 

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • visa respekt för individen och medverka till att skapa ett demokratiskt klimat, där barnen får möjlighet att känna samhörighet och utveckla ansvar och solidaritet
  Lpfö 18
 • samarbeta med vårdnadshavare, samt diskutera regler och förhållningssätt i förskolan med vårdnadshavare, för att främja barnets utveckling till en ansvarskännande människa och samhällsmedlem
  Lpfö 18
 • självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö 18
 • motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande,
  Lpfö 18
 • förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,
  Lpfö 18
 • förståelse för rum, tid och form, och grundläggande egenskaper hos mängder, mönster, antal, ordning, tal, mätning och förändring, samt att resonera matematiskt om detta,
  Lpfö 18
 • förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar,
  Lpfö 18
 • förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap.
  Lpfö 18
 • förståelse för demokratiska principer och förmåga att samarbeta och fatta beslut i enlighet med dem.
  Lpfö 18
 • främja barnens förmåga att vara delaktiga och utöva inflytande över sin utbildning,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: