👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Idrott och hälsa åk 1-3 Hosjöskolan

Skapad 2019-10-04 12:04 i Hosjöskolan Falun
Pedagogisk planering som ligger till grund för undervisningen för åk 1-3
Grundskola 1 – 3 Idrott och hälsa
Under de första skolåren ska eleverna ges möjlighet att uppleva rörelseglädje och utveckla sin rörelseförmåga under lekfulla former. Genom undervisningen ska eleverna få möjlighet att utveckla sin samarbetsförmåga och respekt för andra. . Samt att eleverna utvecklar en god kroppsuppfattning och tilltro till sin egna fysiska förmåga.

Innehåll

Presentation

Undervisningen i ämnet idrott och hälsa ska syfta till att eleverna utvecklar allsidiga rörelseförmågor och intresse för att vara fysiskt aktiv. Undervisningen ska även syfta till att eleverna utvecklar sin förmåga att arbeta tillsammans. Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet till att utveckla sin samarbetsförmåga och respekt för andra. Samt att eleverna utvecklar en god kroppsuppfattning och tilltro till sin egna fysiska förmåga.

Undervisningen upplägg

Under läsåret kommer vi att arbeta med;

- De grovmotoriska grundrörelserna t.ex. springa, hoppa och klättra. Dels med den egna kroppen men även med olika redskap
  och material.
- På lektionerna kommer eleverna få prova på olika moment och aktiviteter som innehåller boll, bollspel, rumsuppfattning och
  kroppskontroll. 
- Eleverna kommer också träna och ges möjlighet att utveckla förmågan att röra sig till musik och träna takt och rytm i rörelser,
  lekar och danser.
- Undervisningen kommer att bedrivas både utomhus och inomhus under olika väderförhållande.
- Eleverna kommer träna på att orientera sig i närmiljön genom olika skolgårdskartor, skolgårdsövningar, rumsuppfattning i idrottssalen. 
  Samt att utveckla förmågan att förstå enkla kartors uppbyggnad.
- En viktig del på idrotten är också att eleven får träna på att följa och förstå gemensamma regler.
- Eleverna kommer också få träna sin samarbetsförmåga i bla. lekar, spel, bollövningar och aktiviteter.
- Simningen kommer eleverna att träna under perioder tillsammans med simlärare som är kopplad till skolan.
- Eleverna ska utveckla kunskap om hygien genom att veta vikten av att byta om och duscha efter en idrottslektion.

Mål som ligger till grund för arbetsområdet

Målet är att eleven ska delta i övningar och utföra övningarna efter bästa förmåga.

Bedömning

Under åk 1 och 2 görs ingen enskild bedömning. Fokus ligger istället på målet; om att alla ska delta och utföra övningar efter bästa förmåga. Samt att alla känner glädje för ämnet. Vid behov görs dock en enskild återkoppling från mig idrottsläraren till den berörda eleven, vårdnadshavare och klassföreståndare.
I åk 3 får eleverna en enskild bedömning i form av en matris. Den visar vilka förmågor man har och vilka förmågor man kan sträva mot att utveckla i ämnet.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang,
  Idh
 • genomföra och anpassa utevistelser och friluftsliv efter olika förhållanden och miljöer, och
  Idh
 • Centralt innehåll
 • Grovmotoriska grundformer, till exempel springa, hoppa och klättra. Deras sammansatta former i redskapsövningar, lekar, danser och rörelser till musik, såväl inomhus som utomhus.
  Idh  1-3
 • Enkla lekar och danser och deras regler.
  Idh  1-3
 • Lekar och rörelser i vatten. Att balansera, flyta och simma i mag- och ryggläge.
  Idh  1-3
 • Ord och begrepp för och samtal om upplevelser av lek, hälsa, natur- och utevistelser.
  Idh  1-3
 • Att orientera sig i närmiljön och enkla kartors uppbyggnad. Begrepp som beskriver rumsuppfattning.
  Idh  1-3
 • Lekar och rörelse i natur- och utemiljö.
  Idh  1-3
 • Säkerhet och hänsynstagande i samband med lekar, spel och vid natur- och utevistelser.
  Idh  1-3

Matriser

Idh
Idrott och hälsa åk 1-3

Ny nivå
Uppnår ännu inte målen.
---> Delmål 1
---> Delmål 2
---> Delmål 3
Idrott och rörelse
Utveckla förmågan att motionera, leka, utföra spel och idrotta på egen hand och tillsammans med andra.
Jag deltar i olika rörelseaktiviteter, lekar och spel både inomhus och utomhus.
Jag deltar aktivt och tar ansvar för mig själv vid lekar och spel. Jag försöker att på egen hand utföra och anpassa rörelser i olika aktiviteter.
Jag deltar med förståelse för momentets karaktär. Jag följer gemensamma regler och kan samspela med lagkamrater. Jag kan hantera med- och motgångar.
Motorisk träning
Utveckla en god kroppsuppfattning och tilltro till sin egna fysiska förmåga i olika moment både inomhus och utomhus.
Jag deltar i olika övningar som tränar de grovmotoriska grundformerna.
Jag kan kontrollera den egna kroppen bra i rörelser och behärskar olika motoriska sammansatta grundformer.
Jag utmanar mina motoriska färdigheter (vågar prova nytt). Jag kan använda mig av olika redskap/material för att utveckla och stimulera min motorik.
Simning och nödsituationer
Utveckla förmågan att simma och att hantera en nödsituation på land och i vatten.
Jag deltar i övningar och undervisning i vatten. Simmar utan hjälpmedel.
Jag simmar i mag- och ryggläge. Jag känner till larmnumret 112.
Jag simmar i mag- och ryggläge med god säkerhet. Jag deltar i övningar med livräddning i vatten.
Utevistelse och friluftsliv
Utveckla förmågan att vistas i utemiljö och naturen under olika årstider. Utveckla kunskap om rättigheter och skyldigheter enligt allemansrätten.
Jag deltar i olika fysiska aktiviteter utomhus under olika årstider.
Jag deltar aktivt i olika fysiska aktiviteter utomhus under olika årstider. Jag känner till principerna för allemansrätten.
Jag utmanar mina färdigheter i olika moment och i skiftande natur i utemiljön under olika årstider. Jag visar hänsyn mot natur och följer regler för säkerhet vid natur´- och utevistelse.
Orientering
Utveckla förmågan att orientera i natur- och utemiljö med hjälp av kartor.
Jag kan använda mig av enkla kartskissar t.ex. skattkartor och enkla skolgårdskartor.
Jag kan hantera enkla kartor och har kännedom om kartans färger samt känner till några karttecken.
Jag förstår de vanligaste karttecken och kan orientera mig och hitta i närmiljön genom att använda karta.
Dans och rörelse
Ny aspekt

Idh
Kopia av Idrott och hälsa åk 1-3 Hosjöskolan

Rubrik 1

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Aspekt 1