Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Deutsch 3

Skapad 2019-10-04 15:03 i Kungshögaskolan Mjölby
Gymnasieskola Moderna språk Moderna Språk - Tyska
Välkomna till Tyska 3. Vi utgår från boken "Na Klar 3". Tyska är EU:s största modersmål och tyskakunskaper är för närvarande en brist på den svenska arbetsmarknaden.// Viel Erfolg!

Innehåll

Klicka här för material till läroboken (lyssna på texten, glosträning etc) Mapp med material och planering

Fler bra länkar att använda:

https://glosor.eu/

https://www.nachrichtenleicht.de

Pedagogisk planering för Tyska 3

Vad?

Huvudteman

 • Presentation: familj, vänner, fritidsaktiviteter, personbeskrivningar och egenskaper
 • Skola, ämnen, tyska skolsystemet
 • Kontakter, vänskap och kärlek
 • Boende
 • Tysk film och TV-program
 • Tysk vardag och traditioner

Grammatik att fokusera på

 • Ta stöd av ”Grammatik” sid. 194-228
 • Substantiv genus (maskulinum, femininum, neutrum)
 • Substantiv numerus (singular, plural)
 • Substantiv kasus (nominativ, ackusativ, dativ, genitiv)
 • Pronomen: personliga, possessiva och relativa
 • Verb tempus (tidsformer)
 • Verb personböjning
 • Svaga verb, starka verb
 • Modala hjälpverben
 • Perfekt  och hjälpverben haben/sein
 • Löst sammansatta verb
 • Imperativ
 • Prepositioner som styr ackusativ eller dativ
 • Ordföljden i huvudsats och bisats

Ord och fraser

  Ta stöd av ”Deutsch im Alltag & Nützliche Redewendungen” sid. 184-193. 

Varför?

Genom att läsa moderna språk 3, tyska ska kursen ge möjlighet att utveckla kunskaper i spanska som hjälper eleven att kommunicera genom att bl.a. be om och ge personlig information inom ämnesområden som är välbekanta för eleverna; vardagliga situationer, intressen, personer, platser, aktiviteter och händelser; åsikter, känslor och erfarenheter.

 Eleven ska ges möjlighet att få kunskap om levnadssätt, sociala relationer och kulturella företeelser i olika sammanhang och områden där spanska används. Spanskans utbredning i världen.

 

Hur? 

ARBETSSÄTT

 

Lässtrategi: 1.) INNAN du läser titta på överskriften, vilken genre, vilket tema, vilka ord är bra att kunna, likheter tyska och svenska, dina förkunskaper om ämnet  2.) LÄS texten  3.) Gruppdiskussion/pardiskussion: Vad förstod ni? Vad förstod ni inte? Vilka likheter finns mellan svenska och tyska (kanske ytterligare språk)?  4.) Läs texten igen.  5.) Diskutera i par/helklass: Hur upplevde du texten nu? Är det något som fortfarande är svårt att förstå? 

Hörstrategieövning: Vi kommer att lyssna på olika texter och öva upp era strategier för att förstå talat språk, där man inte alltid förstår alla ord.

Ordförrådsövningar: 1.) Titta på likheter svenska-tyska  2.) Ämneskategorisera t.ex. vilka ord passar till ordet frisör; sax, kam, spegel, stol, page, färga, toppar, kort-långt  3.) Titta på vilka ord som behövs för att förstå en text – slå upp 4.) Lyssna dig till nya ord  5.) Gör uttalsövningar. 

Skrivprocess: 1.) Förbered: Vilken genre? Vilka förkunskaper har du? Vilka ord behöver du för att skriva? Utgå inte från svensk text – skriv på tyska direkt  2.) Titta på det du skrivit en mening i taget, öva på att rätta dig själv  3.) Ge varandra kamratrespons  4.) Bearbeta  5.) Kamratrespons – bearbeta  6.) Lämna in till lärare. 

Muntliga strategier/ SprechübungenÖvningar för att öva upp dina muntliga strategier, bl.a. genom ljudportfolio 

Grammatik: Övningar med texter; byte av tempus, personliga pronomen osv; bokövningar och extraövningar. 

 

Bedömning

Bedömning kommer att ske på flera olika sätt under kursen via skriftliga och muntliga uppgifter och prov. 

För kriterier se nedan.

Uppgifter

 • Eine ganz gewöhnliche/ungewöhnliche Woche in meinem Leben.

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Kända ämnesområden; vardagliga situationer, intressen, personer, platser, aktiviteter och aktuella händelser; åsikter, känslor och erfarenheter.
  Mod  -
 • Levnadssätt, sociala relationer och kulturella företeelser i olika sammanhang och områden där språket används.
  Mod  -
 • Tydligt talat språk, även med viss regional färgning, och texter, som är instruerande, beskrivande, berättande, diskuterande och kontaktskapande, även via film och andra medier.
  Mod  -
 • Samtal och sammanhängande talat språk, till exempel dialoger och intervjuer.
  Mod  -
 • Berättelser och annan fiktion, även i talad eller dramatiserad form, samt sånger och dikter.
  Mod  -
 • Enkel sakprosa av olika slag och med olika syften, till exempel nyheter.
  Mod  -
 • Strategier för att uppfatta detaljer och förstå sammanhang samt för att anpassa lyssnande och läsning till framställningens form, innehåll och syfte.
  Mod  -
 • Olika sätt att söka, välja och värdera innehållet i texter och talat språk.
  Mod  -
 • Språkliga företeelser, till exempel uttal, intonation och grammatiska strukturer samt fasta språkliga uttryck, i det språk eleverna möter.
  Mod  -
 • Hur texter och talat språk varieras utifrån olika syften och sammanhang.
  Mod  -
 • Instruktioner, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift. Diskussioner, samtal och skrivande för kontakt och kommunikation i olika situationer.
  Mod  -
 • Strategier för att lösa språkliga problem, till exempel med hjälp av omformuleringar och förklaringar.
  Mod  -
 • Strategier för att bidra till och aktivt medverka i samtal, till exempel genom att ta initiativ till interaktion, lyssna aktivt och avsluta på ett artigt sätt.
  Mod  -
 • Språklig säkerhet när det gäller till exempel uttal, intonation, fasta språkliga uttryck och grammatiska strukturer, mot tydlighet, variation och anpassning till syfte, mottagare och situation.
  Mod  -
 • Kunskapskrav
 • Eleven förstår såväl helhet som detaljer i talat språk i lugnt tempo samt i enkla texter om kända ämnen. Eleven visar sin förståelse genom att välgrundat redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med gott resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
  Mod  A
 • Eleven förstår det huvudsakliga innehållet och uppfattar väsentliga detaljer i talat språk i lugnt tempo samt i enkla texter om kända ämnen. Eleven visar sin förståelse genom att översiktligt redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med tillfredsställande resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
  Mod  C
 • Eleven förstår det huvudsakliga innehållet och uppfattar tydliga detaljer i talat språk i lugnt tempo samt i enkla texter om kända ämnen. Eleven visar sin förståelse genom att i enkel form redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
  Mod  E
 • För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna väljer och använder eleven i viss utsträckning strategier för lyssnande och läsning.
  Mod  A
 • För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna väljer och använder eleven i viss utsträckning strategier för lyssnande och läsning.
  Mod  C
 • För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna väljer och använder eleven någon strategi för lyssnande och läsning.
  Mod  E
 • Eleven väljer texter och talat språk från olika medier, samt använder på ett relevant och effektivt sätt det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.
  Mod  A
 • Eleven väljer texter och talat språk från olika medier, samt använder på ett relevant sätt det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.
  Mod  C
 • Eleven väljer texter och talat språk från olika medier, samt använder med viss relevans det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.
  Mod  E
 • I muntliga och skriftliga framställningar av olika slag formulerar sig eleven relativt varierat, tydligt och relativt sammanhängande. Eleven formulerar sig även med visst flyt och i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation. För att förtydliga och variera sin kommunikation bearbetar eleven, och gör välgrundade förbättringar av, egna framställningar.
  Mod  A
 • I muntliga och skriftliga framställningar av olika slag formulerar sig eleven enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande. För att förtydliga och variera sin kommunikation bearbetar eleven, och gör enkla förbättringar av, egna framställningar.
  Mod  C
 • I muntliga och skriftliga framställningar av olika slag formulerar sig eleven enkelt, begripligt och till viss del sammanhängande. För att förtydliga och variera sin kommunikation bearbetar eleven, och gör enkla förbättringar av, egna framställningar.
  Mod  E
 • I muntlig och skriftlig interaktion uttrycker sig eleven tydligt och med visst flyt samt med viss anpassning till syfte, mottagare och situation. Dessutom väljer och använder eleven väl fungerande strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen och för den framåt på ett konstruktivt sätt.
  Mod  A
 • I muntlig och skriftlig interaktion uttrycker sig eleven relativt tydligt och enkelt samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation. Dessutom väljer och använder eleven fungerande strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen.
  Mod  C
 • I muntlig och skriftlig interaktion uttrycker sig eleven begripligt och enkelt. Dessutom väljer och använder eleven i huvudsak fungerande strategier som i viss mån löser problem i och förbättrar interaktionen.
  Mod  E
 • Eleven diskuterar utförligt några företeelser i olika sammanhang och områden där språket används, och gör då också välutvecklade jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
  Mod  A
 • Eleven diskuterar översiktligt några företeelser i olika sammanhang och områden där språket används, och gör då också enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
  Mod  C
 • Eleven diskuterar i enkel form några företeelser i olika sammanhang och områden där språket används, och gör då också enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
  Mod  E
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: