Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Jag, du och vi!

Skapad 2019-10-07 16:24 i Bikupans förskola Österåker
Förskola
Vi utgår ifrån enhetens gemensamma projektplan för läsåret 19/20 projekt modersmål/interkulturalitet med fokus på värdegrund och barnkoventionen.

Innehåll

 Vad: Modersmål och interkulturalitet

Varför:

 Utbildningen ska präglas av öppenhet och respekt för skillnader i människors uppfattningar och levnadssätt. Den ska ge barnen möjlighet att på olika sätt få reflektera över och dela sina tankar om livsfrågor. Det svenska samhällets ökande internationalisering ställer höga krav på människors förmåga att leva med och förstå de värden som ligger i en kulturell mångfald. Förskolan är en social och kulturell mötesplats som ska främja barnens förståelse för värdet av mångfald. Kännedom om olika levnadsförhållanden och kulturer kan bidra till att utveckla en förmåga att förstå och leva sig in i andra människors villkor och värderingar. Utbildningen i förskolan ska lägga grunden för barnens förståelse för olika språk och kulturer, inklusive de nationella minoriteternas språk och kulturer. (Lpfö18)

 

Syfte: Eftersom förskolan är en social och kulturell mötesplats vill vi utveckla vårt
interkulturella förhållningssätt som ett viktigt inslag i den dagliga utbildningen.  Vi vill
att barnen ska få ökad kännedom om vår omvärld och skapa en förståelse, intresse, nyfikenhet
och respekt för olika  sätt att leva, kulturer och för hur likheter och olikheter berikar.

 

 

Metod.

Vi undervisar från ett pragmatiskt perspektiv. Där undervisning principerna faktabaserat, normativt och pluralistiskt finns med.

 Vi använder oss av ett interkulturellt och reflekterande förhållningssätt och har hundraspråkligheten i centrum för undervisningen. Vi utgår från vår SKA-plan och har olika ämnesområden i fokus, kopplat till interkulturalitet och modersmål. Vi arbetar både i stor grupp och mindre grupper beroende på vilket lärandeobjekt vi har som mål och vilket "språk" vi väljer använda vid undervisningen. Målet är att ge barnen möjlighet att utforska, pröva och ompröva samma lärandeobjekt genom olika språk och lär strategier. Vi har planerad undervisning tre fm i veckan och resten av tiden har barnen möjlighet att befästa sina kunskaper och erfarenheter i den spontana leken tillsammans med andra barn och medforskande pedagoger. Därav har lek och lärmiljön stor betydelse och är i ständig utveckling.  Vi pedagoger tar tillvara på stunder under hela dagen som dyker upp till spontan undervisning. 

Barnen är indelade i tre utgångsgrupper med en ansvarig mentor. Vi väljer detta upplägg för att ge kunna ge barnen större  inflytande och möjlighet  påverka vilka vägar projektet ska ta genom deras tankar, funderingar, intressen och som ska vila på demokratins grund.

 

Fokusområde:  normer och värden med barnkonventionen som utgångspunkt.

Mål

 • Utveckla nyfikenhet, intresse för olika kulturer och sätt att leva
 • Utveckla sin förmåga att förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå
   rättigheter och skyldigheter
 • Utveckla sin förmåga att tolka och sätta ord på sina egna känslor, tankar och åsikter.
 • Utveckla sin förmåga att förstå och kunna leva sig in i någon annans känslors och situation.
 • Utveckla sin identitet och förståelse för allas lika värde.

 

 Bärande idéer:

 • känslor - Friendy

 • Hållbar utveckling

 • normer och värden

 • Identitet och självbild

 • Kompisböckerna

 • Barnkonventionen

 • Unicef

Utvärdering och analys:

Uppföljning, utvärdering och analys kommer genomföras kontinuerligt enligt vår SKA-plan både enskilt, kollegialt och med barnen.  Detta ligger sedan som grund för vår utvärdering och planering inför vårt fortsatta utvecklingsarbete.

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • öppenhet, respekt, solidaritet och ansvarstagande,
  Lpfö 18
 • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
  Lpfö 18
 • förmåga att upptäcka, reflektera över och ta ställning till olika etiska dilemman och livsfrågor i vardagen,
  Lpfö 18
 • respekt och förståelse för alla människors lika värde och de mänskliga rättigheterna, och
  Lpfö 18
 • ett växande ansvar och intresse för hållbar utveckling och att aktivt delta i samhället.
  Lpfö 18
 • sin identitet och känna trygghet i den samt medvetenhet om rätten till sin kroppsliga och personliga integritet,
  Lpfö 18
 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö 18
 • både det svenska språket och sitt modersmål, om barnet har ett annat modersmål än svenska,
  Lpfö 18
 • intresse för och förmåga att uttrycka tankar och åsikter så att de kan påverka sin situation,
  Lpfö 18
 • förståelse för demokratiska principer och förmåga att samarbeta och fatta beslut i enlighet med dem.
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: