Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bamse-gruppens planering

Skapad 2019-10-08 07:59 i Förskolan Eken Östhammar
En gemensam mall för planeringsarbetet på förskolorna inom Lorensberga förskoleområde i Ludvika kommun.
Förskola
Här kan du läsa om vad Tussilagos och Gullvivans 5-åringarna kommer göra i Bamse-gruppen under HT-19

Innehåll

BAKGRUND?

Nu när barnen går sitt sista år har vi sett ett ökat intresse för språk och matematik.

Många av barnen kan redan skriva sitt namn och även andras namn. En del har även börjat känna igen enklare ord.

De kan även räkna långt och göra lättare uträkningar med plus och minus. 

SYFTE OCH MÅL

Huvudmål utifrån LPFÖ-98/16

”Utbildningen i förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande. Den ska vara rolig, trygg och lärorik för alla barn. Utbildningen ska utgå från en helhetssyn på barn och barnens behov, där omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet.” Lpfö 2018, s 7

 

Pedagogens syfte

Vi vill genom den här gruppen vidareutveckla barnens kunskaper samt att de får en chans att lära känna varandra bättre inför den kommande skolstarten.

METOD

Varje tisdag och torsdag kommer vi ha grupp.

På tisdagar kommer det vara rörelsegrupp med Myran. Där får barnen även möjlighet att träffa övriga 5-åringar på Ekens förskola.

Några tisdagar kommer de få gå iväg och ha bad med Inger och Lena.

 

På torsdagar är det Inger och Emma som håller i gruppen. Då kommer vi arbeta utifrån olika teman:

• Matematik - där vi kommer utgå från Bishops matematiska aktiviteter; räkna, mäta, lokalisera, designa/konstruera, leka och förklara.

• Språk - där Bornholmsmodellen och läslyftet kommer stå till grund för att utveckla barnens språkliga intresse.

• Digital kompetens - vi kommer arbeta med green screen och stop motion där vi kommer lära oss om olika tekniner inom filmskapandet. Vi kommer även använda vårt digitala mikroskop.

• Sinnen - vi kommer göra olika aktiviteter där vi får använda våra fem sinnen.

DOKUMENTATION

Vi kommer fotografera en del under tiden vi har grupp. Bilder och en kortare förklaring om vad vi har gjort lägger vi sedan upp i Bamse-gruppen här på Unikum.

REFLEKTION OCH ANALYS

 I början på varje grupp brukar vi gå igenom och reflektera med barnen om vad vi gjorde gången innan.

Vi utvärderar vad vi gjort vid årsskiftet.

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • öppenhet, respekt, solidaritet och ansvarstagande,
  Lpfö 18
 • tillämpa ett demokratiskt arbetssätt där barnen aktivt deltar,
  Lpfö 18
 • sin identitet och känna trygghet i den samt medvetenhet om rätten till sin kroppsliga och personliga integritet,
  Lpfö 18
 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö 18
 • förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,
  Lpfö 18
 • motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande,
  Lpfö 18
 • förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar,
  Lpfö 18
 • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
  Lpfö 18
 • intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och hur de används för att förmedla budskap,
  Lpfö 18
 • intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa,
  Lpfö 18
 • förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,
  Lpfö 18
 • förståelse för rum, tid och form, och grundläggande egenskaper hos mängder, mönster, antal, ordning, tal, mätning och förändring, samt att resonera matematiskt om detta,
  Lpfö 18
 • förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar,
  Lpfö 18
 • förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Lpfö 18
 • förmåga att upptäcka och utforska teknik i vardagen och,
  Lpfö 18
 • förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap.
  Lpfö 18
 • intresse för och förmåga att uttrycka tankar och åsikter så att de kan påverka sin situation,
  Lpfö 18
 • förståelse för demokratiska principer och förmåga att samarbeta och fatta beslut i enlighet med dem.
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: