👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Idrott och hälsa åk 4-6

Skapad 2019-10-08 10:36 i Gantofta skola Helsingborg
Grundskola 4 – 6 Idrott och hälsa
Bedömningsmatris för åk 4-6 idrott och hälsa

Matriser

Idh
Idrott och hälsa bedömningsmatris årskurs 4-6

MÅLET MED UNDERVISNINGEN ÄR ATT UTVECKLA FÖRMÅGAN ATT...

--------------->
--------------->
--------------->
--------------->
DELTA I AKTIVITETER/RÖRELSE
Använda sin kropp i olika aktiviteter och rörelser.
  • Idh
Deltar men har behov av tydliga instruktioner för hur du kan anpassa dina rörelser i olika aktiviteter. Tex. Bollspel- utför enskilda moment ex. studsa , passa och fånga.
Deltar och försöker på egen hand utföra och anpassa dina rörelser i olika aktivitet. Behov av tydliga instruktioner. Tex. Utför enskilda moment i övningssammanhang.
Deltar, utför och anpassar din rörelser i olika kända aktiviteter och situationer. Tex. Utför enskilda moment i spelsituationer.
Deltar, utför och anpassar dina rörelser i olika aktiviteter och situationer. Är väl medveten om olika rörelsemönster anpassade till olika moment och situationer T.ex. Använder sina kunskaper i spel och bidra till att spelet utvecklas.
PLANERA, GENOMFÖRA OCH VÄRDERA AKTIVITETER/RÖRELSER
Planera, praktiskt genomföra idrott och andra fysiska aktiviteter
  • Idh
Planerar och genomför kända idrotter och andra fysiska aktiviteter utifrån tydliga instruktioner. Behöver hjälp i ditt genomförande och under arbetets gång. Gör val men har svårt att motivera dina val.
Planerar och genomför med handledning kända idrotter och andra fysiska aktiviteter utifrån instruktioner. Har även egen idé på vad man vill göra och hur man kan genomföra det. Gör egna val och motiverar dessa.
Planerar, genomför och värderar kända och okända idrotter och andra fysiska aktiviteter. Har egna genomförbara idéer och kan förmedla dem. Tar även egna initiativ vid behov under genomförandet genom att prova och ompröva (prova nya sätt) när problem uppstår. Gör val utifrån situationen och motiverar dem.
Planerar, genomför och värderar olika idrotter och andra fysiska aktiviteter. Förklarar tydligt dina tankar och förklara hur genomförandet ska ske för att resultatet ska bli bra utifrån situationen. Anpassar genomförandet vid behov genom att prova och ompröva (prova nya sätt) när problem uppstår. Reflekterar över alternativa sätt och gör medvetna val utifrån det, samt motivera dina val.
Värdera idrott och andra fysiska aktivitet utifrån olika synsätt på hälsa, rörelse och livsstil
Ger enkla exempel utifrån olika perspektiv på hur t.ex. olika val av idrott och fysiska aktiviteter påverkar hälsan och livsstilen. Förklarar sällan orsaker eller konsekvenser. Behöver hjälp med att se enkla samband mellan idrott/aktiviter och hälsa/rörelse/livsstil.
Beskriver utifrån olika perspektiv t.ex. hur olika val av idrott och fysiska aktiviteter påverkar hälsa och livsstil. Förklarar tydliga konsekvenser av olika val. Ger enkla exempel och förklaringar på samband mellan idrott/aktiviter och hälsa/rörelse/livsstil.
Beskriver och förklarar utifrån olika perspektiv t.ex. hur hälsa/rörelse/livsstil påverkas av olika val. Beskriva och förklara samband mellan idrott/aktiviter och hälsa/rörelse/livsstil, samt förklarar konsekvenser kopplat till olika val.
Anger, beskriver och förklarar orsaker och konsekvenser utifrån olika perspektiv. Förklarar samband mellan idrott och fysiska aktiviteter och hälsa/rörelse/ livsstil.
GENOMFÖRA OCH ANPASSA
Bedriva friluftsliv och utevistelse
  • Idh
Deltar men behöver tydliga instruktioner för att planerar, genomföra och anpassa utevistelse och friluftsliv efter situationen (tex aktivitet, väder, utrustning och miljön du befinner dig i).
Deltar i kända situationer. Planerar, genomför och anpassar utevistelse och friluftsliv efter situationen. (tex aktivitet, väder, utrustning och miljön du befinner dig i).
Deltar i väl kända situationer. Planerar, genomför och anpassar utevistelse och friluftsliv efter situationen (tex aktivitet, väder, utrustning och miljön du befinner dig i).
Deltar i kända och okända situationer. Planerar, genomför och anpassar utevistelse och friluftsliv efter situation (t.ex. aktivitet, väder, utrustning och miljön du befinner dig i).
FÖREBYGGA RISKER OCH HANTERA NÖDSITUATIONER
Förebygga kroppsskador. Hantera nödsituationer på land och i vatten genom t.ex. "förlängda armen", "första hjälpen" och "hjärt- och lungräddning"
  • Idh
Ger enkla konkreta exempel på hur man kan förebygga skador kopplat till väl kända situationer tex i lek, spel och idrotter.
Beskriver hur man förebygger risker att skada sig och andra vid fysisk aktivitet genom att ge enkla konkreta exempel, t.ex. uppvärmning innan en aktivitet. Ger enkla förklaringar till varför.
Beskriver hur man förebygger risker att skada sig och andra vid fysisk aktivitet. Förklara och ge konkreta exempel kopplat till kända situationer t.ex. varför det är viktigt att värma upp. Motiverar sina val.
Beskriver hur man förebygger risker att skada sig och andra vid fysisk aktivitet. Ger relevanta exempel och förklarar sambandet mellan t.ex. uppvärmning, aktivitet och skaderisker. Motiverar sina val. Använder sina kunskaper och erfarenheter även i nya situationer.
Är medveten om hur nödsituationer vid land och vatten kan förhindras, men behöver stöd och hjälp vid ditt praktiska genomförande.
Är medveten om hur nödsituationer vid land och vatten kan förhindras, men behöver till viss del stöd och hjälp vid ditt praktiska genomförande.
Är medveten om hur nödsituationer vid land och vatten kan förhindras och kan på egen hand genomföra det praktiskt.
Är medveten om hur nödsituationer vid land och vatten kan förhindras samt visar upp en säkerhet och medvetenhet i sitt praktiska genomförande.