👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Att tolka och analysera ht 2019

Skapad 2019-10-08 11:54 i Strandängsskolan F-9 Båstad
Ett arbetsområde om att analysera texter.
Grundskola 9 Svenska
Allt är inte som det verkar vid första anblicken. Många gånger döljer sig ett större djup under ytan. I det här arbetsområdet ska ni få; lära er några olika aspekter som man kan titta på när man ska analysera (bena upp) en text. Vi kommer att jobba med detta till och med vecka 41.

Innehåll

Syfte - förmågor från kursplanen:

Du kommer att få träna på att läsa olika typer av litteratur samt att tolka och analysera det du läser. Du kommer också att träna på att skriva olika sorters texter samt att göra dem så tydliga och intressanta som möjligt att läsa.

 

Undervisning - detta kommer vi att arbeta med:

 

 

v.36

 

Tisdag

 

©      Genomgång och introduktion av arbetsområdet

 

©       ”Att läsa berättande texter” s 114-115 Portal

 

©      Exempeltexter i häftet om berättarperspektivet. Gör uppgift 1,2,5,6

 

Onsdag

 

©      Genomgång om tidsperspektiv, tempus och ordval.

 

©      Exempeltexter i häftet om tidsperspektiv. Gör uppgift 3,5

 

Torsdag

 

©      Miljö-och personbeskrivningar s 75-78 Portal

 

©      Exempeltexter i häftet om miljö. Gör uppgift 1-2,8

 

 

 

v.37

 

Tisdag

 

©      j0437990Utvecklingssamtal

 

Onsdag

 

©      Exempeltext, grupparbete

 

Torsdag

 

©      Redovisning av grupparbete och tips på bra analyser.

 

©      Bildspråk s 73-74 Portal

 

 

 

v.38

 

Tisdag

 

©      Redovisning av grupparbetet

 

©      Genomgång av individuell textanalys

 

©      Genomgång om praouppgiften

 

Onsdag

 

©    Öva orientering. Ingen svenska.

 

Torsdag

 

©      Repetition av begreppen (budskap, symboler, metaforer, språk, syfte och mottagare)

 

©    Uppläsning av texten.

 

©    Eget arbete med individuell textanalys.  

 

 

 

v.39

 

PRAO

 

 

 

v.40

 

Tisdag, onsdag, torsdag

 

©    Eget arbete med individuell textanalys.   

 

 

 

v.41

 

Tisdag          

 

©      Eget arbete med individuell textanalys.

 

Onsdag

Eget arbete med individuell textanalys.

Torsdag

 

©      Inlämning på Classroom 10/10.

 

Bedömning – dessa förmågor kommer att bedömas:

Jag bedömer din förmåga att förstå, tolka och analysera de texter vi arbetar med, din förmåga att urskilja texters budskap, tema, motiv, bildspråk, syfte, avsändare och sammanhang. Jag tittar också på hur du använder dig av de termer och begrepp som hör till området. Du visar din förmåga att tolka och analysera i diskussioner i helklass och i grupp samt genom din enskilda textanalys.

Jag bedömer din förmåga att urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer genom att observera hur du kan uttrycka dig på korrekt svenska och använda ett rikt ordförråd. Jag förväntar mig att du kan använda meningsbyggnad, skiljetecken och styckeindelning på ett korrekt sätt samt ha en textuppbyggnad med en röd tråd. Detta visar du i din enskilda textanalys.

 

Dokumentation

Efter avslutat arbetsområde kan du se din bedömning i matrisen. Jag vill även att du kommenterar din egen insats där. 

1 Vad anser du att du har lärt dig under arbetsområdet?

2 Vad tyckte du var lättast respektive svårast?

3 Vad tycker du om din egen arbetsinsats?

4 Vad ska du tänka på nästa gång du ska analysera en text?

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Språkets struktur med stavningsregler, skiljetecken, ordklasser och satsdelar.
  Sv  7-9
 • Skönlitteratur för ungdomar och vuxna från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Skönlitteratur som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor. Lyrik, dramatik, sagor och myter.
  Sv  7-9
 • Språkliga drag, uppbyggnad och berättarperspektiv i skönlitteratur för ungdomar och vuxna. Parallellhandling, tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar, inre och yttre dialoger.
  Sv  7-9

Matriser

Sv
Svenska 7-9

Kunskapskrav
E
C
A
Kommentar
Göra sammanfattningar och visa läsförståelse
Genom att göra sammanfattningar av olika texters innehåll med koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven sin läsförståelse.
Du kan se kronologin i texten men har lite svårt att välja ut det viktigaste. Du kan till viss del motivera dina slutsatser.
Din sammanfattning innehåller det viktigaste. Du kan oftast hitta flera skäl att motivera dina slutsatser med.
Din sammanfattning är tydlig. Du kan driva och argumentera för dina kopplingar och du hittar underliggande orsaker som är mer abstrakta.
Tolka och föra resonemang om texters budskap
Eleven kan, utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor, tolka och föra underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap.
Du kan ge exempel på något budskap som man vill få fram i boken men du motiverar inte så tydligt. Du kan resonera kring ett tydligt budskap i en text, du känner till viss fakta som du på ett logiskt sätt kan knyta till sammanhanget.
Du kan ge exempel på ett par olika tänkbara budskap (även sådant som kräver tolkning) som man vill få fram i boken och motiverar dessa tydligt. Du kan läsa mellan raderna i verket och resonera kring budskapet med hjälp av viss faktakunskap.
Du kan ge exempel på fler tänkbara budskap som man vill få fram i boken och motiverar dessa tydligt. Även dolda/underliggande budskap kommenteras. Du kan med lätthet urskilja de icke dolda budskapen i en text och med hjälp av det kan du föra resonemang byggda på fakta kring dessa budskap.
Skriva olika texter
Med variation och textbindning
Eleven kan skriva med språklig variation och textbindning.
Viss upprepning förekommer men du använder vissa synonymer. Du använder ibland ord som är svåra eller ovanliga och lyckas ibland med användningen av dem. Meningarna hänger ihop men består mest av huvudsatser. Meningarna är enkla, ofta korta och inleds ofta med subjektet. Satsradningar kan förekomma och då är satserna ofta skilda åt med kommatecken.
Du upprepar dig sällan och använder medvetet synonymer. Du använder både enklare och svårare ord och då oftast på ett sätt som stämmer med sammanhanget. Du varierar huvudsatser och bisatser. Du varierar också enkel med varierad syntax och mellan långa och korta meningar. Satserna inom en mening är ofta kopplade med bindeord.
Du använder många synonymer utan att det känns ansträngt. Du använder en variation av ord på ett kreativt och lämpligt sätt. Du varierar satser och meningslängd samt visar medvetenhet hur det påverkar textens helhet.
Skriva olika texter
Texttyp
Eleven har en fungerande anpassning till texttyp.
Du strävar efter att skriva en redogörande text.
Du följer formen för en redogörande text relativt väl.
Du följer formen för en redogörande text väl.
Skriva olika texter
Språk och struktur
Eleven följer språkliga normer och strukturer.
Stavning och grammatik är fungerar någorlunda, viss styckeindelning finns och då är varje stycke en sammanhållen helhet. Du blandar olika markeringar för nytt stycke, hybridstycke, blankrad och indrag , utan att man som läsareförstår systemet. Du har en röd tråd även om den inte är tydlig.
Stavning och grammatik är övervägande korrekt. Styckeindelning fungerar väl med tydliga kärnmeningar. Du har en tydlig röd tråd. Du markerar nytt stycke med blankrad eller indrag.
Stavning och grammatik är nästan alltid korrekt, din styckesindelning god, dvs. du har variation på styckenas längd vilket inspirerar läsning och markerar deras olika tyngd. Du har en tydlig röd tråd. Du markerar nytt stycke med blankrad eller indrag.