👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Snäckan är nyfiken på teknik

Skapad 2019-10-09 10:38 i Haverdals förskola Halmstad
Haverdals förskolor är certifierade "skola för hållbar utveckling" och detta vill vi ska genomsyra all verksamhet.
Förskola
Vår pedagogiska idé tar avstamp i frågan "vem får man lov att bli på vår förskola?" Genom demokratisk anda, goda vanor och ett fokus på bemötande - varje möte räknas - så skapar vi lärmiljöer för att förverkliga detta. Vårt förhållningssätt ska vara tillåtande med närvarande, aktiva och nyfikna pedagoger!

Innehåll

BAKGRUND

Vi fortsätter vårt arbete med "Hälsofrämjande skolutveckling" där vi 2018 lagt stort fokus på vanorna  "hantera stress" och "vila/återhämtning". 

Under kommande läsår vill vi att arbeta med "vänskap" samt "fysisk träning" då dessa  vanor är kan kopplas till årens valda mål där både digital kompetens samt "plan för diskriminering, trakasserier och kränkande behandling" ska integreras i undervisningen.

Utifrån vår analys har vi sett att vi behöver  arbeta vidare med målet;

 • Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förmåga att upptäcka, reflektera över och ta ställning till olika etiska dilemman och livsfrågor i vardagen.                                                                                                                                                                                       Vi ska öka vår dokumentation i HUR vi låter barnen tar ställning i etiska dilemman och livsfrågor i vardagen.

Vi har också valt:

 • Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förmåga att upptäcka och utforska teknik i vardagen.

Genom att vi går i skolverkets Läslyft har detta teknikmål lyfts fram där varje avdelning arbetar med teknik på olika sätt. Vi vill utveckla lärmiljöer som tilltalar alla barn oavsett ålder och kön.

 • Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla fantasi och föreställningsförmåga,

 Lek och fantasi är primärt i vår verksamhet och att arbeta med med dessa förmågor är en utgångspunkt både i teknik och etiska dilemman.

 Syfte

 Med stöd av lek, fantasi och föreställningsförmåga utforska och undersöka enkel teknik och öka vår digitala kompetens.

Dokumentera och kartlägga de processer som pågår.

Vi vill att barnen ska få en förståelse för hur man tar hänsyn till varandra och hur man är en bra kompis

 

Förmåga/färdigheter

 Begreppsligförmåga- nyanserad innebörd av teknik

 Få en ökad föreställningsförmåga

Barnen ska upptäcka, reflektera över och ta ställning till olika etiska dilemman och livsfrågor i vardagen

Förmåga att delta och uppleva rörelse sång avkoppling samt skapande verksamhet

Förmåga att leka och vara en bra kompis som även vågar säga nej

 

 

 

 

METOD OCH GENOMFÖRANDE

Vara tillåtande pedagoger med ett syfte att utveckla lärandet i vardagen genom att ta tillvara på barnens intresse och nyfikenhet, både bekräfta & utmana.

Tydlig och planerad undervisning som bygger på vetenskaplig grund och utgår från barnens erfarenheter, delaktighet och nyfikna frågor i en föränderlig lärmiljö.

Vi utgår från boken "Krokodilen som inte gillade vatten" . Barnen har visat ett intresse för luftballongen i boken. Därför  kommer vi att fokusera på begreppet flyga. Vi undersöker barnens tankar kring detta genom att de får brev i vår brevlåda med frågor om hur de tänker kring begreppet. De nyfikna frågor och de tankar som skapas när vi har aktiviteter visar oss hur vi går vidare med genomförandet av temat. Utmaningar för oss handlar om att stanna upp och reflektera kring det vi ser. Att låta barnen få uttrycka sig på många olika sätt, förutom experiment även samtal kring böcker film bilder och händelser även  skapande rörelse och musik och lek.

Förutom barnens frågor kan det även handla om sådant som vi särskilt vill sätta fokus på.Till exempel kan etiska dilemman och främjande arbete kring kränkande behandling bygga på sådant som uppkommer spontant som vi utvecklar vidare. Vi fortsätter med vår kompissol där vi kan sträva mot att lyfta upp allas lika värde och undvika kränkningar. Detta är en del av det främjande arbetet i vår likabehandlingsplan. Alla våra vardagliga situationer planeras utifrån tankar kring inflytande delaktighet självständighet kamratskap och trygghet. Vi ska använda utemiljön som en viktig del i undervisningen. Både vår gård och närmiljön med skogen och bäcken erbjuder rika möjligheter för ett undersökande och lekande. Leken är central för såväl fantasi och föreställningsförmåga som samarbete och kreativitet.

 

 

 

DOKUMENTATION OCH REFLEKTION

Filma och följa lärprocesser i vardagen.

Arbeta med reflektionsprotokoll och dokumentation via unikum

Ta med en dokumentation till planeringen som vi fördjupar oss i.

Vi tipsar varandra om litteratur och artiklar som anknyter till temat eller det främjande likabehandlingsarbetet.

Tillsammans med barnen filmar vi och tar bilder skriver och ritar som vi sätter upp på vår lärvägg.

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • förmåga att upptäcka, reflektera över och ta ställning till olika etiska dilemman och livsfrågor i vardagen,
  Lpfö 18
 • förmåga att upptäcka och utforska teknik i vardagen och,
  Lpfö 18
 • fantasi och föreställningsförmåga,
  Lpfö 18