Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Nyfiken på teknik - Granen

Skapad 2019-10-09 13:32 i Wekalyckans förskola Halmstad
Haverdals förskolor är certifierade "skola för hållbar utveckling" och detta vill vi ska genomsyra all verksamhet.
Förskola
Vår pedagogiska idé tar avstamp i frågan "vem får man lov att bli på vår förskola?" Genom demokratisk anda, goda vanor och ett fokus på bemötande - varje möte räknas - så skapar vi lärmiljöer för att förverkliga detta. Vårt förhållningssätt ska vara tillåtande med närvarande, aktiva och nyfikna pedagoger!

Innehåll

BAKGRUND

Vi fortsätter vårt arbete med "Hälsofrämjande skolutveckling" där vi 2018 lagt stort fokus på vanorna  "hantera stress" och "vila/återhämtning". 

Under kommande läsår vill vi att arbeta med "vänskap" samt "fysisk träning" då dessa  vanor är kan kopplas till årens valda mål där både digital kompetens samt "plan för diskriminering, trakasserier och kränkande behandling" ska integreras i undervisningen.

Utifrån vår analys har vi sett att vi behöver arbeta vidare med målet;

 • Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förmåga att upptäcka, reflektera över och ta ställning till olika etiska dilemman och livsfrågor i vardagen.                                                                                                                                                                                      Vi ska öka vår dokumentation i HUR vi låter barnen tar ställning i etiska dilemman och livsfrågor i vardagen.

Vi har också valt:

 • Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förmåga att upptäcka och utforska teknik i vardagen.

Genom att vi går i skolverkets Läslyft har detta teknikmål lyfts fram där varje avdelning arbetar med teknik på olika sätt. Vi vill utveckla lärmiljöer som tilltalar alla barn oavsett ålder och kön.

 • Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla fantasi och föreställningsförmåga,

 Lek och fantasi är primärt i vår verksamhet och att arbeta med med dessa förmågor är en utgångspunkt både i teknik och etiska dilemman.

Granens tematänk: Vi fångar barnens tankar kring begreppet teknik och vår temainriktning ljus genom samtal och intervjuer. Vad är teknik? Vi kommer att arbeta kring verb med koppling till Läslyftet. Ex Släcka, tända, stänga, öppna osv.

Var kommer ljuset ifrån? osv..vi ser på barnens visade intresse och utvidgar begreppen utifrån det med hjälp utav styrda aktiviteter.  

 

 Syfte

 

Syftet är att genom användning av begreppsfördjupning av teknik och vår temainriktning ljuset, ge barnen förutsättningar att upptäcka och utforska teknik. Här igenom få en ökad förståelse för begreppen.

Förmåga/färdigheter

 

Begreppsligförmåga- nyanserad innebörd av teknik och ljuset.

Få en ökad föreställningsförmåga

Barnen ska upptäcka, reflektera över och ta ställning till olika etiska dilemman och livsfrågor i vardagen.

Vänner- få en ökad förståelse för sina egna känslor och andras. 

Utveckla självständighet och tillit till sin egna förmåga 

 

 

METOD OCH GENOMFÖRANDE

 

 Vara tillåtande pedagoger med ett syfte att utveckla lärandet i vardagen genom att ta tillvara på barnens intresse och nyfikenhet, både bekräfta och utmana.

Tydlig och planerad undervisning som bygger på vetenskaplig grund och utgår från barnens erfarenheter, delaktighet och nyfikna frågor i en föränderligmiljö.

Arbetslaget har valt ut en bok (Amanda undrar över el) som stöttning i utforskandet med tekniken. Vår tanke med boken är att få stöttning i att hålla den röda tråden igenom projektet. Aktiviteterna utformas genom bokens handling men även under boksamtal med barnen.

Barnen ska med hjälp av vår närmiljö både ute och inne kunna upptäcka och utforska tekniken i vardagen. Även koppla deras hemmiljö till temat för att kunna nå en nyanserad innebörd av begreppet teknik.

Genom att arbeta med de estetiska verktyget teater vill vi fördjupa oss i fantasi och föreställningsförmåga tillsammans med barnen. Med teater som verktyg kan vi även väva in målet om etiska dilemman och livfrågor i vardagen. Målet med detta är även att nå barnens perspektiv på ett etiskt dilemma.

barnen ska få ta ställning i olika etiska dilemman/livsfrågor genom material som Barnkonventionen, Pellesvanslös skola. Detta arbete ska vi använda oss av dokumentation som reflektion. 

För att nå de yngsta barnens etiska dilemma perspektiv ska vi bara närvarande och tolka i hur dilemman kan uppstå i deras vardag på förskolan. Detta genom observation/filmning analys och reflektion. 

Tänkt material till de yngsta: Miffy böcker.  

 Ett bokmaterial och figur kommer användas som ”hemuppgift”. 

DOKUMENTATION OCH REFLEKTION

 Dokumentation genom att fotografera/filma, skriftligt och observation.

 Att tillsammans med barnen dokumentera för att involvera dem i reflektionerna.

Unikum inlägg

Prima vår miljö med dokumentation.

 

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • förmåga att upptäcka, reflektera över och ta ställning till olika etiska dilemman och livsfrågor i vardagen,
  Lpfö 18
 • självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö 18
 • förmåga att upptäcka och utforska teknik i vardagen och,
  Lpfö 18
 • fantasi och föreställningsförmåga,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: