Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Temaplan Källvägen HT19 - VT20

Skapad 2019-10-09 14:59 i Källvägens förskola Partille
Det här är en mall att utgå från när arbetslaget planerar och reflekterar utifrån teamplanens utvecklingsområden.
Förskola
Vår teamplan fokuserar på hur vi kan använda samarbete och lek som verktyg i barnens sociala och empatiska utveckling.

Innehåll

Var är vi?

Vi har 21 barn i åldrarna 1-5 år. Vi har flera nya barn i vår barngrupp och det skapar nya gruppkonstellationer. Utifrån vår kartläggning har vi observerat att en del av barnen testar gränser både mot varandra och mot oss pedagoger. Det kommer först och främst till uttryck genom retsamhet men det finns också tendenser till exkludering. Detta i sin tur riskerar att leda till otrygghet i barngruppen och i yttersta fall kränkningar därför kommer vi att inrikta oss på att arbeta med värdegrunden i vår barngrupp.

 

 

Vart ska vi?

Läroplansmål: Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler. (Lpfö 18)

Läroplansmål: Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla respekt och förståelse för alla människors lika värde och de mänskliga rättigheterna. (Lpfö 18) 

Fokusmål: Det ska finnas en öppenhet och respekt i bemötandet av varandras olikheter och skilda uppfattningar i alla sammanhang och olika gruppkonstellationer. 

 

 

Hur gör vi?

 Pedagogisk planering för barngruppen:

Höstterminen 2019:

 • Projekt samarbete: Barnen kommer att få möjlighet att delta i olika aktiviteter som inriktar sig på samarbete både i leken och projektarbeten där de får möjlighet att utveckla sina sociala och empatiska förmågor. Samarbete och socialt samspel är en förutsättning för lärande och utveckling (Sullivan, 1953; Youniss, 1980)
 • Vi kommer att använda oss av "Kompisböcker" av Linda Palm samt andra barnböcker som tar upp dilemman kring ämnet kamratskap. Vi knyter an till barnens egna erfarenheter utifrån aktuella skeenden i barngruppen för en fördjupad förståelse. Som metod använder vi oss av eftertänksam dialog och dialogisk högläsning där barnen ställs inför olika moraliska och etiska dilemman som de får analysera och ta ställning till i samtal med varandra. Det kommer att genomföras i mindre grupper om 5 barn för att alla ska få möjlighet att komma till tals och framföra sina tankar och åsikter (Ann S. Philgren; Samtala om texter). Genom att barnen är engagerade i samtal med andra barn tar de del av varandras tankemönster och idéer och utvecklar sina intellektuella förmågor (Vygotskij, 1978).
 • Vi kommer också att använda oss av "Du är bäst", en programserie om empati och kamratskap som finns på URskola.se som tar upp dilemman kring kamratskap som vi kommer att samtala och diskutera kring tillsammans med barnen.

Vårterminen 2020:

 • Projekt samarbete: Barnen kommer att få möjlighet att delta i olika aktiviteter som inriktar sig på samarbete både i leken och projektarbeten där de får möjlighet att utveckla sina sociala och empatiska förmågor. Samarbete och socialt samspel är en förutsättning för lärande och utveckling (Sullivan, 1953; Youniss, 1980)
 • Vi kommer att arbeta med barnkonventionen i barngruppen. Vi använder oss av ett material som heter "Mina rättigheter" som finns på Barnombudsmannens webbsida. 

 

 Gemensamt förhållningssätt i arbetslaget:

 • Vi pedagoger deltar aktivt eller som observatörer i barnen lek och är uppmärksamma på att alla möts med respekt. Vi har både vuxen- och barninitierad lek.
 • Vi använder oss av lågaffektivt bemötande och stöttar barnen i att hitta lösningar när det uppstår konflikter och ser till att alla inblandade får komma till tals och framföra sina åsikter.

Pedagogisk planering:

 • K ansvarar för den pedagogiska planeringen för Spindlar, Tusenfotingar och Nyckelpigor i dialog med R, C och vår resurs D. Arbetslaget ansvarar gemensamt för genomförandet och upprätthållandet av den pedagogiska planeringen. 

Dokumentation och reflektion:

 • Vi kommer att använda oss av bilddokumentation som reflektionsunderlag i utvecklandet av undervisningen.
 • K ansvarar för bilddokumentation för Spindlarna, R för Tusenfotingarna, C för Nyckelpigorna och D i sin roll som resurs. Vi dokumenterar våra reflektioner kring respektive ansvarsgrupp var tredje vecka tillsammans på vår PUT-tid. 
 • Vi kommer att skapa en dokumentationsvägg för respektive grupp för att göra barnen delaktiga i dokumentationen av undervisningen samt en tankekarta där barnens och pedagogernas tankar synliggörs antingen i skrift eller teckningar/bilder.  
 • Vi strävar efter att göra ett inlägg i veckan på Unikum kring våra projekt för att göra vårdnadshavarna delaktiga. 

Praktiskt arbete:

 • Kartläggning av litteraturen som finns på förskolan ur ett likabehandlingsperspektiv. Både den befintliga och de böcker som vi lånar på biblioteket. Vi ska se till att det finns litteratur som speglar diskrimineringsgrunderna och dilemman kring kamratskap. Detta görs på höstterminen av K och R. 

 

 

Hur blev det?

 

Uppgifter

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: