Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Ute-Ugo Getingen ht 19

Skapad 2019-10-11 08:25 i Vallatorp Dibber Sverige AB
Förskola
Denna undervisningsplanering behandlar Getingens projektarbete inom naturkunskapen tillsammans med lärvännen Ute-Ugo.

Innehåll

 

1. Undervisningsplanering

 

Varför?

 

Skogsprojektet har som syfte att undersöka närmiljön och lära oss inom naturkunskapens värld. Vi kommer därmed att fokusera på att lära oss om olika träd, ett ämne som barnen visat intresse för. Vi vill öka barnens kunskaper inom naturvetenskapen både på ett konkret men även på ett abstrakt plan. Det konkreta planet genom tydlig inlärning, läran om olika trädarter. På det abstrakta planet, öka barnens medvetenhet om att träd också är levande materia. 

Hur ska undervisningen genomföras?

 

På tisdagar under våra skogsutflykter letar vi tillsammans reda på de träd vi har fokus på för tillfället.

När vi klätt på oss i hallen pratar Ute-Ugo om vad det är vi ska göra idag. Lärvännen visar uppgiften - ett facit som vi pedagoger gjort i form av ett bildstöd på det aktuella trädet så barnen vet hur trädet ser ut och vad för löv/barr trädet har. 

Vi tar sedan med oss vårt facit ut på skogsturen. Barnen ska hitta den aktuella trädarten och sedan plocka med sig löv/barr från de aktuella trädet tillbaka till förskolan där vi vidare diskuterar kring ämnet. Vi samlar ihop materian och dokumenterar tillsammans med barnen kring vad de funnit samt vad de lärt sig.

 

Vi kommer att följa trädens förändring under årstiderna i syftet att visa på att träden också lever, förändras de - lever de. Detta mer abstrakta lärande vill vi göra så konkret för barnen som möjligt, att följa trädens förändringar möjliggör lärandet hos barnen.  

Vi kommer att luta vårt arbete mot vygotskijs sociokulturella teorier. Vi kommer att arbeta med artefakter och samtidigt använda oss utav den proximala utvecklingszonen, där barnen och pedagoger stöttar och hjälper varandra i arbetet. 

 

Hur ska reflektion tillsammans med barnen organiseras? 

 

Vi samlar ihop materian barnen samlat på sig och dokumenterar tillsammans med barnen kring vad de funnit samt vad de lärt sig på plats i skogen men också under samlingen i hallen vid återkomst till förskolan. Detta för att försäkra oss om att barnens alla tankar, reflektioner och lärande blir synligt för dem själva men även för oss. 

 

För vem/vilka ska undervisningen genomföras?

 

Barnens intresse ska ligga till grund för undervisningen i förskolan. Barnen har visat intresse kring olika träd på gården och vi har iakttagit att de kallar träden för samma sak samt för andra namn. När de hört de riktiga namnen har de sedan frågat vidare vad andra träd heter. Vi har därmed tolkat barnens frågor och funderingar som en början på ett intresse. 

Vad är målet med undervisningen?

 

- Barnen ska lära sig trädarterna - ek, björk, rönn, lönn, gran och tall.

- Deras kunskaper ska ha ökats gällande trädens blad, bär, blommor, barr och kottar.

- Barnen ska kunna urskilja vilket träd samt vilket blad/barr som är vad. 

 

- Barnen ska ges möjligheten att lära sig förstå tänket kring att träd lever. Hur ser vi detta lärande hos barnen? Jo, vi fokuserar denna lära kring trädens förändring genom årstiderna. Förändras träden - lever de. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • ett växande ansvar och intresse för hållbar utveckling och att aktivt delta i samhället.
  Lpfö 18
 • förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,
  Lpfö 18
 • förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
  Lpfö 18
 • förmåga att utforska, beskriva med olika uttrycksformer, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap och teknik,
  Lpfö 18
 • förståelse för hur människors olika val i vardagen kan bidra till en hållbar utveckling,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: