👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Åk 7 Kapitel 1 Tal

Skapad 2019-10-11 08:25 i Nannaskolan Uppsala
Planering i matematik för åk 7 arbetsområde Tal.
Grundskola 7 Matematik
Vi jobbar med vårt decimala talsystem och andra talsystem. Vi tränar på de fyra räknesätten. Vi repeterar avrundning och överslagsräkning.

Innehåll

Mål för arbetsområdet:
När du jobbat med det här arbetsområdet har du lärt dig:
- om olika talsystem
- hur vårt talsystem är uppbyggt
- om delbarhet och om att faktorisera tal
- att använda och förstå de matematiska tal som hör ihop med de fyra räknesätten
- att räkna med de fyra räknesätten
- om tal skrivna i decimalform
- att multiplicera och dividera med 10, 100, 1000
- att avrunda tal
- att göra överslagsräkning

Undervisningens innehåll:
Genomgångar
Eget arbete
Arbete i par
Gruppdiskussioner
Problemlösning

Bedömningsuppgifter:
Läxa (bedömningsuppgift: s. 29)
Problemlösning
Prov

Matriser

Ma
Bedömning av prov för arbetsområdet Tal åk 7 Blått prov

E-Nivå
C-Nivå
Problemlösning
Uppgift 11 Multiplikation och division med 10, 100, 1000
Uppgift 13 Delbarhet
Begrepp
Uppgift 1 Decimalsystemet
Uppgift 5 Delbarhet
Uppgift 2 Decimalsystemet
Uppgift 7 Primtalsfaktorer
Uppgift 3 De fyra räknesätten
Uppgift 13 Delbarhet
Metod
Uppgift 6 Avrundning
Uppgift 5 Delbarhet
Uppgift 8 De fyra räknesätten
Uppgift 9 Multiplikation och division med 10, 100, 1000
Uppgift 10 De fyra räknesätten
Uppgift 11 Multiplikation och division med 10, 100, 1000
Uppgift 12 De fyra räknesätten
Resonemang
Uppgift 4 Delbarhet
Uppgift 1 Decimalsystemet
Uppgift 12 De fyra räknesätten
Uppgift 13 Delbarhet
Kommunikation
Uppgift 10 De fyra räknesätten
Uppgift 11 Multiplikation och division med 10, 100, 1000
Uppgift 12 De fyra räknesätten

Ma
Bedömning av prov för arbetsområdet Tal åk 7 Rött prov

E-Nivå
C-Nivå
A-Nivå
Problemlösning
Uppgift 7 Delbarhet
Uppgift 9 Andra talsystem
Begrepp
Uppgift 1 Decimalsystemet
Uppgift 2 Delbarhet
Uppgift 3 Primtalsfaktorer
Uppgift 7 Delbarhet
Uppgift 8 Primtal
Uppgift 9 Andra talsystem
Metod
Uppgift 5 De fyra räknesätten
Uppgift 2 Delbarhet
Uppgift 9 Andra talsystem
Resonemang
Uppgift 1 Decimalsystemet
Uppgift 4 Överslagsräkning
Uppgift 5 De fyra räknesätten
Uppgift 6 Avrundning
Uppgift 6 Avrundning
Uppgift 7 Delbarhet
Uppgift 8 Primtal
Uppgift 8 Primtal
Kommunikation
Uppgift 5 De fyra räknesätten
Uppgift 4 Överslagsräkning
Uppgift 9 Andra talsystem

Ma
Åk 7 Sammanfattande matris för arbetsområdet Tal

Insats krävs
E-nivå
C-nivå
A-nivå
Problemlösning
Förmågan att formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder.
Eleven kan lösa olika problem i bekanta situationer på ett i huvudsak fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med viss anpassning till problemets karaktär samt bidra till att formulera enkla matematiska modeller som kan tillämpas i sammanhanget.
Eleven kan lösa olika problem i bekanta situationer på ett relativt väl fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med förhållandevis god anpassning till problemets karaktär samt formulera enkla matematiska modeller som efter någon bearbetning kan tillämpas i sammanhanget.
Eleven kan lösa olika problem i bekanta situationer på ett välfungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med god anpassning till problemets karaktär samt formulera enkla matematiska modeller som kan tillämpas i sammanhanget.
Begrepp
Förmågan att använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp.
Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i välkända sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt. Eleven kan även beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett i huvudsak fungerande sätt. I beskrivningarna kan eleven växla mellan olika uttrycksformer samt föra enkla resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra.
Eleven har goda kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i bekanta sammanhang på ett relativt väl fungerande sätt. Eleven kan även beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett relativt väl fungerande sätt. I beskrivningarna kan eleven växla mellan olika uttrycksformer samt föra utvecklade resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra.
Eleven har mycket goda kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i nya sammanhang på ett väl fungerande sätt. Eleven kan även beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett väl fungerande sätt. I beskrivningarna kan eleven växla mellan olika uttrycksformer samt föra välutvecklade resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra.
Metoder
Förmågan att välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutin-uppgifter.
Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med tillfredställande resultat
Eleven kan välja och använda ändamålsenliga matematiska metoder med relativt god anpassning till sammanhanget för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med gott resultat.
Eleven kan välja och använda ändamålsenliga och effektiva matematiska metoder med god anpassning till sammanhanget för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med mycket gott resultat.
Resonemang
Förmågan att föra och följa matematiska resonemang.
Eleven för enkla och till viss del underbyggda resonemang om val av tillvägagångssätt och om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen samt kan bidra till att ge något förslag på alternativt tillvägagångssätt.
Eleven för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om tillvägagångssätt och om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen samt kan ge något förslag på alternativt tillvägagångssätt.
Eleven för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om tillvägagångssätt och om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen samt kan ge förslag på alternativa tillvägagångssätt.
Kommunikation
Förmågan att använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och använder då symboler, algebraiska uttryck, formler, grafer, funktioner och andra matematiska uttrycksformer med viss anpassning till syfte och sammanhang. I redovisningar och diskussioner för och följer eleven matematiska resonemang genom att framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som till viss del för resonemangen framåt.
Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett ändamålsenligt sätt och använder då symboler, algebraiska uttryck, formler, grafer, funktioner och andra matematiska uttrycksformer med förhållandevis god anpassning till syfte och sammanhang. I redovisningar och diskussioner för och följer eleven matematiska resonemang genom att framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som för resonemangen framåt.
Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett ändamålsenligt och effektivt sätt och använder då symboler, algebraiska uttryck, formler, grafer, funktioner och andra matematiska uttrycksformer med god anpassning till syfte och sammanhang. I redovisningar och diskussioner för och följer eleven matematiska resonemang genom att framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som för resonemangen framåt och fördjupar eller breddar dem.