Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Resonerande text - "När hundarna kommer"

Skapad 2019-10-11 11:56 i Katarina Norra skola Stockholm Grundskolor
Grundskola 7 – 9 Svenska
I detta moment skriver du en resonerande text utifrån uppgiftens frågeställningar och använder och refererar till innehåll i boken "När hundarna kommer" av Jessica Schiffauer och de källor du tagit del av.

Innehåll

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå, tolka och analysera texter från olika medier. Att urskilja texters budskap, tema och motiv samt deras syften, avsändare och sammanhang.
  Sv  7-9
 • Några skönlitterära genrer och hur de stilistiskt och innehållsligt skiljer sig ifrån varandra.
  Sv  7-9
 • Beskrivande, förklarande, utredande, instruerande och argumenterande texter, till exempel tidningsartiklar, vetenskapliga texter, arbetsbeskrivningar och blogginlägg. Texternas syften, innehåll, uppbyggnad och språkliga drag.
  Sv  7-9
 • Skillnader i språkanvändning beroende på i vilket sammanhang, med vem och med vilket syfte man kommunicerar.
  Sv  7-9
 • Hur man citerar och gör källhänvisningar, även vid användning av digitala medier.
  Sv  7-9

Matriser

Sv
Resonerande text - "När hundarna kommer"

Rubrik 1

Enkelt
Utvecklat
Välutvecklat
Instruktionen
En kort sammanfattning av finns med i texten Eleven har med en fördel och nackdel till frrågeställningen.
Bocken sammanfattas på ett utvecklat sätt med fokus på det centrala i innehållet. Eleven har med flera fördelar och nackdelar till frågan. Eleven kan lyfta olika perspektiv i frågan och problematisera boken.
Boken sammanfattas på ett välutvecklat sätt med fokus på det centrala i innehållet. Eleven har med flera fördelar och nackdelar till frågan. Eleven kan lyfta olika perspektiv i frågan och problematisera boken. Eleven kan också problematisera sina fördelar/nackdelar.
Mottagare
Hur jag tror att texten fungerar för den som ska läsa den
Läsaren förstår min text och dess syfte. Läs om genren! Texten har oftast lämpliga språk och stilval med tanke på textens syfte och läsare. Texten är logiskt uppbyggd.
Texten står på egna ben och kommunicerar ganska väl med läsaren i enlighet med textens syfte. Texten har lämpliga språk- och stilval med tanke på textens syfte och tänkta läsare. Texten är relativt väl samman-hållen och har få omotiverade tankeluckor.
Texten står på egna ben och kommunicerar mycket väl med läsaren i enlighet med textens syfte Texten har lämpliga och finessrika språk- och stilval med tanke på textens syfte och tänkta läsare. Texten är väl sammanhållen, väl avgränsad och att den inte har omotiverade tankeluckor.
Innehåll
anpassat efter den textens genre och syfte
Innehåller i huvudsak relevanta uppslag: de flesta uppslag utvecklas något (enkelt) Redovisar händelser mer än förmedlar upplevelser , Den egna tankegången framgår och är enkel underbyggd. Ger exempel från egen erfarenhet.
Innehåller relevanta uppslag/ egna synvinklar som utvecklas Förmedlar upplevelser och re-flekterar kring dem (berättande text) Den egna tankegången framgår och är underbyggd och utvecklad Elevens exempel är passande och fördjupar/utvecklar resonemanget. Det råder viss Balans mellan det allmänna och personliga.
Eleven utnyttjar genrens möjligheter (välutvecklat) förmedlar, tolkar och värderar upplevelser (berättande text) Den egna tankegången är väl underbyggd. Elevens exempel är träffande och fördjupar/utvecklar resonemanget Råder god balans mellan det allmänna och personliga,
Språk - Styckena
Styckeindelningen underlättar läsningen genom att varje stycke är en sammanhållen helhet. Eleven har en inledning eller avslutning
Eleven har en relativt välfungerande inledning och avslutning Variation på styckenas längd inspirerar läsningen och markerar deras olika tyngd.
Väl fungerande styckeindelning – ofta med tydliga kärnmeningar. Variation på styckenas längd inspirerar läsningen och markerar deras olika tyngd. Eleven har en välfungerande inledning och avslutning
Språk - meningarna
Meningarnas längd och ordföljd varierar. Satsradningar kan förekomma, och då skiljs ofta satserna med kommatecken. (Jag har alltså radat meningar och bara skiljt dem åt med kommatecken).
Meningarnas längd och ordföljd varierar på ett mer avancerat sätt bl.a. genom en fungerande blandning av enkel och komplicerad meningsbyggnad. Satsradningar är sällsynta. Satserna inom en mening är ofta kopplade med bindeord.
Om satsradningar förekommer är de stilistiskt medvetet genomförda. Meningarnas variation fungerar mycket väl utifrån syfte och sammanhang. Variationen i meningsbyggnaden ger ett behagligt flyt i texten.
Uttryck och ordval
Uttryck och ord fungerar ganska väl i sina sammanhang. Många ord kan karaktäriseras som vardagliga, enkla och talspråkliga. Ibland använder jag specifika, abstrakta, skriftspråkliga ord och mindre vardagliga ord.
Texten visar viss variation i ordval.Uttryck och ord fungerar oftast väl i sina sammanhang. Ibland använder jag specifika, abstrakta, skriftspråkliga ord och mindre vardagliga ord.
Texten visar variation i ordval. Uttryck och ord fungerar väl i sina sammanhang och berikar läsningen. Ibland är jag nyskapande och kreativ. Texten visar variation och omsorg i ordval och uttryck.
Stavning och skiljetecken
Eleven använder punkt, frågetecken, utropstecken och kommatecken på ett lämpligt sätt, så att läsningen av texten underlättas. Eleven stavar oftast på ett för genren lämpligt sätt. Eleven använder oftast liten och stor bokstav på ett lämpligt sätt.
Eleven använder en variation av skiljetecken och andra skrivtecken, på ett lämpligt sätt. Eleven prövar ibland svårare ord och lyckas då ganska väl med stavningen. Eleven använder liten och stor bokstav på ett lämpligt sätt.
Eleven använder en variation av skiljetecken och andra skrivtecken på ett lämpligt och kreativt sätt.
Källor
Källor och källhänvisningar Eleven använder vissa källor och hänvisar oftast till dem på ett enkelt sätt.
Källor och källhänvisningar Eleven använder vissa källor och hänvisar oftast till dem på ett korrekt sätt.
Källor och källhänvisningar Eleven använder olika källor och hänvisar oftast till dem på ett korrekt sätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: