👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bråk, procent och decimaltal

Skapad 2019-10-13 20:45 i Åledsskolan Halmstad
Vi utvecklar våra kunskaper om tal i decimal-, bråk- och procentform
Grundskola 5 Matematik
Under detta arbetsområde kommer vi få fördjupa våra kunskaper kring att växla mellan tal i procent-, decimal- och bråkform. Vi kommer lära oss hur man adderar och subtraherar tal i bråkform. Vi kommer arbeta med begreppen: procent, tal i procentform, blandad form, tal i bråkform och tal i decimalform

Innehåll

Avsnitt 1

 

Mål:

- Jag känner till de begrepp som tillhör detta område

- Jag kan skriva tal i bråkform, decimalform och procentform.

- Jag kan växla mellan tal i procentform, bråkform och decimalform

- Jag kan addera och subtrahera tal i bråkform, procentform och decimalform

- Jag kan jämföra och storleks ordna tal i bråkform, procentform och decimalform

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Rationella tal och deras egenskaper.
  Ma  4-6
 • Tal i bråk- och decimalform och deras användning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Tal i procentform och deras samband med tal i bråk- och decimalform.
  Ma  4-6
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  4-6
 • Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga situationer.
  Ma  4-6

Matriser

Ma
Bråk och procent

Matematiska uttrycksformer

Din förmåga att använda bilder för att redogöra för beräkningar och slutsatser
 • Ma   använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
Har arbetat med
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Rita och namnge bråk
.
Du kan rita en bild som VISAR OLIKA DELAR av olika helheter. Du kan namnge olika delar i en bild. Ex. Du kan rita en bild av bråk som 1/3, 2/5 och 5/6.
Du kan ANVÄNDA OLIKA BILDER för att visa samma bråk. Ex. Du kan färglägga rätt antal tredjedelar i en figur med sjättdelar.
Du kan avgöra hur stora olika delar i en figur är där det förekommer flera OLIKA TYPER AV DELAR. Ex: I en figur är finns det både sjättedelar och fjärdedelar inritat.
Delar av ett antal
Du kan med en bild visa hur du kan räkna ut hur många av ett antal en viss del är. (Hur stor andel?) Ex: Hur mycket är en femtedel av 10?
Du kan rita bilder för att lösa vardagliga problem med bråk och delar av ett antal. Ex: En pizza är delad i 6 bitar. Markus åt upp en tredjedel av pizzan. Hur många bitar åt Markus upp?

Samband mellan begrepp

Din förmåga att se och använda samband mellan bråk, decimaltal och procent.
 • Ma   använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
Har arbetat med
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Tallinje
Du kan jämföra tal i olika former och placera ut talen på en tallinje.
Du har GRUNDLÄGGANDE KUNSKAPER OM TAL och kan se samband mellan tal i bråkform, procentform och decimalform. Ex: Du kan placera bråk som 1/2, 1/4, 1/10 och 1/5 och 2/2. Du kan även placera ut motsvarande tal i procent och decimalform.
Du har GODA KUNSKAPER OM TAL och kan se samband mellan tal i bråkform, procentform och decimalform. Ex: Du kan placera ut bråk som 1/3, 1/6, 1/8, 3/10, 3/4 och 2/3. Du kan även placera ut motsvarande tal i procent och decimalform.
Du har MYCKET GODA KUNSKAPER OM TAL och kan se samband mellan tal i bråkform, procentform och decimalform. Ex: Du kan placera ut mer ojämna bråk som t.ex. 1/7, 3/8, 4/6, 1/9, 8/9 och 5/6.

Välja och använda matematiska metoder

 • Ma   välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
Har arbetat med
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Storleksordna
Kunna använda olika strategier för att storleksordna tal i bråkform, tal i decimalform och tal i procentform
Du kan använda NÅGRA strategier tex. storleksordna på tallinjen.
Du kan avända FLERA strategier tex. storleksordna på tallinjen samt förklara hur du resonerar.
Du kan använda ALLA strategier vi arbetat med samt förklarar på samband och skillnader då du tex storleksordnar på en tallinje

Formulera och lösa problem

Din förmåga att lösa vardagliga problem med bråk, procent och decimaltal samt att formulera egna liknande problem.
 • Ma   formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
Har arbetat med
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Lösa problem
Du kan lösa vardagliga problem med bråk, procent och decimaltal.
Du kan lösa vardagliga problem kring bråk, procent och decimaltal och du BESKRIVER NÅGOT AV DIN TANKEGÅNG.
Du kan lösa vardagliga problem kring bråk, procent och decimaltal och du BESKIVER DET MESTA AV DIN TANKEGÅNG.
Du kan lösa vardagliga problem kring bråk, procent och decimaltal och du BESKIVER TYDLIGT HELA DIN TANKEGÅNG.

Föra och följa matematiska resonemang

 • Ma   föra och följa matematiska resonemang, och
Har arbetat med
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Resonera kring bråk och decimaltal
Du resonerar genom att förklara, beskriva, jämföra, använda olika strategier, ge exempel, visa på likheter och skillnader mm.
Du kan föra ett ENKELT resonemang när du förklarar hur du löst ett problem.
Du kan föra ett UTVECKLAT resonemang när du förklarar hur du löst ett problem.
Du kan föra ett VÄL UTVECKLAT resonemang när du förklarar hur du löst ett problem.