Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Teamplan Nyckelpigan HT19 - VT20

Skapad 2019-10-14 07:20 i Vallhamra förskola Partille
Det här är en mall att utgå från när arbetslaget planerar och reflekterar utifrån teamplanens utvecklingsområden.
Förskola
Teamplanen fokuserar på hur vi kan använda barnens lek som verktyg för konflikthantering och social utveckling.

Innehåll

Var är vi?

I barngruppen finns det 24 barn i åldrarna 1-5 år. Vi befinner oss i slutfasen av inskolningsprocessen och barngruppen börjar upplevas som trygg. Vi har kartlagt barnens behov och intressen och delat in barnen i mindre grupper. Vi ser att barnen i första hand är i behov av struktur, vägledning i konflikter och att bli medvetna om deras rättigheter och skyldigheter. Vi har därför påbörjat ett grundläggande värdegrundsarbete med leken i fokus. Detta arbete är centralt för både Vingar och Prickar.

Vart ska vi?

Läroplansmål 1

2.1 Normer och värden

Arbetslaget ska samverka i arbetet med aktiva åtgärder för att förebygga diskriminering och kränkande behandling,

Läroplansmål 2

2.2 Omsorg, utveckling och lärande 

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,

Läroplansmål 3

2.3 Barns delaktighet och inflytande

Arbetslaget ska förbereda barnen för delaktighet och ansvar och för de rättigheter och skyldigheter som gäller i ett demokratiskt samhälle.

Fokusmål

Arbetslaget ska använda ovanstående läroplansmål i leken för att främja barnens empatiska och sociala utveckling.

 

Vår likabehandlingsvision

När barnen lämnar förskolan ska de ha med sig de grundläggande förutsättningarna för att vara goda empatiska människor. Övertygad om sin egen förmåga att tillsammans med andra skapa sin framtid och solidariskt stå upp för de utsatta i samhället.

"Inget barn ska i förskolan bli utsatt för diskriminering på grund av kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder, hos barnet eller någon som barnet har anknytning till, eller för annan kränkande behandling. Alla sådana tendenser ska aktivt motverkas (Skolverket, 2018, s. 5)".

Våra prioriterade mål

 • Barn som utmanar, lågaffektivt bemötande - en förskola för alla barn.
 • Yrkesroller, professionalitet och uppdraget.

 Vår verksamhetsvision

Vår verksamhet ska bli sitt bästa jag. Gemensam värdegrund - leva som vi lär, där du som medarbetare, barn och vårdnadshavare har känslan av att bli sedda och bekräftade. Vi, du, jag och barnen ska våga vara oss själva, våga lyckas och misslyckas. Bemötas med respekt och likvärdighet och känna att vi har meningsfulla dagar. Att alla går till förskolan med känslan av att idag gör jag skillnad!
                                                                     Tillit, tillfredsställelse och känsla av sammanhang- KASAM

Förskolans vision

Vi går ut för att lära in!

 

 

Hur gör vi?

Fokusmål:

 • Utgår från Barnkonventionen art. 31 "Barnens rätt till lek" där leken ska anpassas efter barnens förutsättningar och rätt till frivillig delaktighet.
 • Tar stöd i Eidevald och Engdahls "Utbildning och undervisning i förskolan, omsorgsfullt och lekfullt stöd för lärande och utveckling" för att upprätta strukturer och rutiner kring barns lek och hur vi pedagoger ska förhålla oss till leken.
 • Upprättar genomtänkta och stimulerande lekmiljöer.
 • Avsätter särskild tid för lek varje dag.
 • Vara lyhörda inför de barn som behöver stöttning i att starta upp en lek.
 • Planerar för lek i undervisningssyfte efter aktuellt tema i barngruppen.
 • Undervisar i regelinriktade lekaktiviteter.
 • Bjuder in till spontan lek där vi pedagoger är ledare.
 • Är delaktiga i barnens lek efter behov för att vägleda eller förebygga konflikter och kränkningar.
 • För att bygga en trygg och tillitsfull relation till barnen förhåller vi oss som "medståndare" i konfliktsituationer i enighet med Hejlskov och Edfelts "Beteendeproblem i förskolan: Om lågaffektivt bemötande".
 • Använder oss av minarattigheter.se för inspiration i värdegrundsarbetet kring barns rättigheter.
 • Vi använder QR-koder för att ge barnen ett värdegrundsuppdrag om dagen.
 • Använder varje dag aktivitetstavlan för att möjliggöra minskade sammanhang.
 • Kartlägger med jämna mellanrum de behov som finns i barngruppen.
 • Är närvarande för att främja barnens konflikthanteringsförmåga.
 • Delar upp Vingarna i två grupper efter behov och förutsättingar.
 • Använder forumteater för att påvisa aktuella dilemman i barngruppen.
 • Samverkar med hemmen för att göra dem delaktiga i våra metoder kring värdegrundsarbetet
 • Väljer litteratur att läsa för barnen med värdegrundstema med metoder hämtade från läslyftet. Bildpromenader, dialoger och gemensamma reflektioner kring texterna.

Vem gör vad?

Danni och Hans-Göran ansvarar för den pedagogiska planeringen i Vingarna. Var tredje vecka ansvarar de för att dokumentera sina reflektioner kring undervisningen. Detta görs fortlöpande genom att så ofta som möjligt fotografera målstyrda aktiviteter där barnen blir delaktiga och får se sin utvecklingsprocess. Reflektionen skrivs också ner i Unikum.

Elin ansvarar för den pedagogiska planeringen i Prickarna.  Var tredje vecka ansvarar hon för att dokumentera sina reflektioner kring undervisningen. Detta görs fortlöpande genom att så ofta som möjligt fotografera målstyrda aktiviteter där barnen blir delaktiga och får se sin utvecklingsprocess. Reflektionen skrivs också ner i Unikum.

Arbetslaget ansvarar gemensamt för genomförandet och upprätthållandet av den pedagogiska planeringen.

Hur blev det?

 

Kopplingar till läroplanen

 • förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,
  Lpfö 18
 • förbereda barnen för delaktighet och ansvar och för de rättigheter och skyldigheter som gäller i ett demokratiskt samhälle.
  Lpfö 18
 • samverka i arbetet med aktiva åtgärder för att förebygga diskriminering och kränkande behandling,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: