Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Pedagogisk planering Samarbete

Skapad 2019-10-15 11:52 i Spängerskolan Kristianstad
Grundskola F – 1
Detta är en planering över olika aktiviteter som vi har på fritidshemmet där eleverna får samarbeta kring olika saker.

Innehåll

PLANERING AV FRITIDSHEMSVERKSAMHETEN PÅ : Lilla fritidshemmet.Så här arbetar vi med: Samarbete

Planeringen gäller för  perioden: HT 19 / VT 20

 

Ansvarig för planering, uppföljning och utvärdering är: Samuel och Anna

 

 

Nulägesbeskrivning/ kartläggning (var är vi?)

Behovet av att lära känna varandra är viktigt särskilt nu i början av läsåret då det är en helt ny grupp som tillkommer. Enligt läroplanen så ska eleverna kunna samarbeta och kommunicera med varandra för att kunna skapa goda relationer i gruppen utifrån ett demokratiskt och empatiskt förhållningssätt.

 

Vi pedagoger ansåg därför att ett arbete mot att utveckla just samarbetsförmågan samt undervisning som kan hjälpa eleverna att lära känna varandra bättre leder till god gemenskap i gruppen och därför även en trygg grupp.

 

Detta arbete ska inrikta sig på lekar/övningar som handlar om att samarbeta i grupp och för att skapa en god gemenskap och en tryggare grupp.

 

“Undervisningen syftar till att främja elevernas fantasi och förmåga att lära tillsammans med andra genom lek, rörelse och skapande genom estetiska uttrycksformer samt med utforskande och praktiska arbetssätt. I undervisningen ska eleverna genom leken ges möjlighet att bearbeta intryck, pröva sin identitet, utveckla kreativitet samt sin förmåga att samarbeta och kommunicera.” (Skolverket, 2011)

 

“Eleverna ska ges förutsättningar att utveckla en allsidig rörelseförmåga genom att få delta i fysiska aktiviteter och vistelse i olika naturmiljöer. Undervisningen ska ge eleverna möjlighet att uppleva rörelseglädje och därigenom utveckla ett intresse för att vara fysiskt aktiva.” (Skolverket, 2011)

 

 

Konkretisering av målen:

 • Eleverna ska träna på att samarbeta och ska nya kamratrelationer

 • Eleverna ska kunna prata med varandra på ett bra och tydligt sätt.

 • Eleverna ska aktivt deltaga på våra aktiviteter /lekar

Målet är uppnått när:

 

 • Eleverna samarbetar bättre och har skaffat goda kamratrelationer.

 • Eleverna kommunicerar mer med varandra och hjälper varandra för att uppnå ett gott resultat.

 • Eleverna deltar i diverse aktiviteter/lekar.

 

 

Aktiviteter/ metoder (hur gör vi?)

 

 • 27/8

  • Namnlek (Byta namn)

   • I denna lek ska eleverna få testa på att byta namn så fort man hälsar på någon annan. Varje gång man hälsar så byter man namn med denna personen exempelvis “Samuel hälsar på Anna och heter därefter Anna och Anna heter då istället Samuel”. Detta fortsätter tills man får tillbaka sitt namn. I slutet så ska alla ha fått tillbaka sitt namn.

    • Eleverna kommer delas in i mindre grupper för att underlätta det särskilt med tanke på att det är så många nya namn nu i början av läsåret.

Syfte

Syftet med denna lek är att eleverna ska lära känna varandra bättre och därmed känna en större gemenskap i gruppen och en tryggare grupp.

 

 • 17/9

  • Ballongleken.

   • Denna lek går ut på att man ska stå i en ring och en person i mitten av ringen kastar upp en ballong samtidigt som man säger en av de andra barnens namn i ringen som ska sedan byta plats med den i mitten och då slå upp ballongen innan den träffar marken. Detta ska då fortsätta tills alla varit åtminstone en gång i mitten.

Syfte

 

Syftet med denna lek är att skapa en tryggare miljö i gruppen samt skapa en större gemenskap i gruppen.

 

 • 15/10
  • Namngnistan.
   • Denna lek går ut på att lära namnen bättre men även samarbete mellan eleverna.

   • Alla kommer röra sig fritt i lokalen/planen sen ska en av ledarna/pedagogerna säga stopp alla ska då stanna och blunda. En av ledarna kommer nu att röra en av eleverna på axeln och ropa namnet högt. Denna elev ska då vakna hitta en annan elev och röra på axeln och ropa namnet högt.

   • Leken är slut när alla är vakna. Utmaningen och samarbetet är att leken kan gå på tid vilket gör det lite svårare.

Syfte

Syftet med denna lek är att utveckla tryggheten i gruppen, att hjälpa eleverna att träna på namn samt samarbeta som ett lag.

 

 • 12/11
  • Bakning
   • Denna dag kommer det att erbjudas tillfälle för att baka.
   • Eleverna kommer att få använda flera olika mått samt hur man går tillväga i bakningen och vilka steg som krävs för ett lyckat resultat.
   • En personal kommer att finna till hands för att hjälpa eleverna med bakningen.

Syfte

Syftet med bakningen är att eleverna ska få möjligheten att få använda matematiken i olika vardagssituationer som exempelvis bakningen.

Även för att lära sig samarbeta för att nå ett lyckat resultat med bakningen.

Detta även för att eleverna ska få möjligheten att lära känna varandra bättre i gruppen och dela med sig av erfarenheten av bakningen samt att eleverna får möjligheten att visa sina kunskaper inom detta område. 

 

 • 19/11
  • Lek Vem är jag?
   • Denna lek går ut på att man får ett kort med en bild på ett djur samt text som visar vilket djur det är.
   • Man får dock inte se den när man får en tilldelad till sig utan denna sätts på ryggen.
   • Eleverna ska därefter gå runt till varandra och ställa frågor som endast kan svaras ja eller nej på exempelvis har jag 4 fötter?
   • Med hjälp av dessa frågorna så ska man försöka klura ut vilket djur man är.
   • Därefter ska man ställa sig bland de djur som tillhör samma grupp dvs bonddjur, skogsdjur, bor i djungeln, under vattnet etc..

Syfte

Syftet med denna lek är att eleverna ska samarbeta samt öka tryggheten i gruppen som helhet.

De ska även få utveckla sin förmåga kring logiskt tänkande samt träna på att ställa rätt sorts frågor som är relevanta för just en själv i detta fall.

De utvecklar även sin kunskap om olika djur och inom vilka olika kategorier djuren hamnar i och lär sig därmed skillnaden på olika djurarter och vart de kan befinnas sig på jorden.

 

 • 3/12
  • Lek: Akta Väggen
   • Denna lek går ut på att man ska med händerna bak ryggen samt blunda ta sig så nära "Väggen" som möjligt utan att gå in i den.
   • Väggen kan vara allt möjligt men vi kommer använda väggen nere i idrottshallen då denna är mjukare eller att använda en linje som referenspunkt då några av eleverna kan känna sig otrygga/rädda för att gå mot en vägg.
   • Eleverna kommer delas in i olika lag och därefter skickar man då en i varje lag åt gången mot "väggen". 
   • Den som kommer närmst vinner.

Syfte

Syftet med denna lek är att träna på att samarbeta som lag samt avståndsträning då man ska försöka avgöra hur nära man är.

Detta för att öka tryggheten i sig själv och med varandra.

Eleverna får prova på något nytt och förhoppningsvis utöka deras egna lekar som de kan använda på raster etc.

 

 • 9/12
  • Lek: Charader
   • Denna lek går ut på att man ska spela charader. Man ska försöka med hjälp av gester visa vad/vem man är och de andra i laget ska då försöka tolka detta och komma fram till rätt svar.
   • Det kan även vara att det man försöker föreställa skall även göra något eller har ett speciellt yrke.
   • Man har en viss tid på sig att försöka komma fram till rätt svar innan det går vidare till nästa person.

Syfte

Syftet med denna lek är att träna på att samarbeta som lag och hjälpa varandra att komma fram till rätt svar.

Detta är även för att träna och utveckla deras förmåga att tolka samt utföra olika estetiska uttryck i detta fall drama.

 

 • 14/1 - 2020
  • Aktivitet: Massage och Avslappning
   • Denna aktivitet kommer bestå av 2 stationer en där det kommer vara massage och en där det kommer vara lugn musik och där man ska bara ligga ner och slappna av.
   • På massagestationen kommer man att sitta bakom varandra två och två och massera varandra. Man kommer att få följa instruktioner som kommer att läsas av en pedagog ur en massageberättelse. Efter halva berättelsen kommer man att byta plats så att alla får möjligheten att bli masserade.
   • På avslappningsstationen kommer det att finnas lugn och avslappnande musik där eleverna kommer få välja en plats på golvet där de kan ligga ner och slappna av till musiken.

Syfte

Syftet med denna aktivitet är att eleverna ska lära sig att slappna av och ta hand om varandra samt sig själva. Detta ska även stärka tryggheten och tillhörigheten i gruppen. Detta även för att hitta balansen mellan rörelse och vila och förstå att ibland så är det skönt att bara koppla av och ta det lugnt.Detta ska även lära eleverna att lyssna på instruktioner som delges via en berättelse och aktivt lyssna efter nya instruktioner i berättelsen för att massera korrekt och för att avkopplingen ska bli så bra som möjligt för sin kompis.

 

 •  21/1 - 2020
  • Aktivitet: Visklek och Pulsen
   • Denna aktivitet kommer att bestå av två lekar viskleken och pulsen.
   • Viskleken går ut på att man ska sitta i en ring. En i ringen ska börja viska något till den bredvid sig denna ska då viska detta vidare och vidare fram tills det kommer tillbaka till den som startade det för att se om det har ändrats något eller det är detsamma.
   • Pulsen går ut på att man ska sitta i en ring so viskleken men att man istället ska skicka en puls via handen till den bredvid för att se hur lång tid det tar innan man får pulsen tillbaka i andra handen. Som utmaning i detta kan man göra att det ska endast ta en viss tid och försöka göra pulsen så snabb som möjligt.

Syfte

Syftet med dessa lekar särskilt viskleken är för att eleverna ska lära sig hur snabbt ett rykte som sprids snabbt kan bli något det inte var från början och kan snabbt bli mycket värre.

Detta för att lära eleverna faran med att sprida rykten och prata illa om andra bakom deras rygg då detta snabb kan spridas och bli något helt annat även något som verkar oskyldigt till att börja med.

Pulsen är ett sett att visa hur snabbt något kan spridas även bara något litet som en puls eller ett rykte som vi ska fokusera på.

Detta kommer även in på vårt vänskapstema som genomsyrar vår verksamhet i det mesta samt även för att öka tryggheten i barngruppen på fritidshemmet och i skolan. Öka medvetenheten om vad trygghet är och hur rykten kan lätt skada andra.

 

 

 • 28/1
  • Aktivitet: Klappa händerna
   • Denna lek går ut på att man ska med hjälp av varandra slå med sina händer efter varandra så att man skapar en rytm/flyt.
   • Man sitter i en ring och slår vartannat slag efter varandra.
   • Detta ska då i sin tur skapa en rytm.

Syfte

Syftet med denna lek är att utveckla elevernas samarbetsförmåga genom att de ska hjälpa varandra att skapa en rytm eller flyt med händerna.

Öka tryggheten i barngruppen och våga testa nya saker och inspireras till nya upptäckter.

Hur mäter vi det vi vill uppnå? (hur kan vi samla bevis?)

 

 • Genom observationer från pedagogerna under diverse aktiviteter.

 • Genom diskussioner med eleverna både i grupp och enskilt för att få en bättre helhetsbild.

 • Genom resultaten från de olika aktiviteterna.

 

 

(Endast för pedagoger) Utvärdering/analys

Kopplingar till läroplanen

 • respekterar andra människors egenvärde,
  Gr lgr11
 • tar avstånd från att människor utsätts för diskriminering, förtryck och kränkande behandling, samt medverkar till att hjälpa andra människor,
  Gr lgr11
 • kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
  Gr lgr11
 • visar respekt för och hänsyn mot skolans personal och andra elever som en del av det gemensamma ansvaret för arbetsmiljön i skolan.
  Gr lgr11
 • Syfte
 • pröva och utveckla idéer, lösa problem och omsätta idéerna i handling,
  Gr lgr11
 • skapa och upprätthålla goda relationer samt samarbeta utifrån ett demokratiskt och empatiskt förhållningssätt,
  Gr lgr11
 • kommunicera med språkliga uttrycksformer i olika sammanhang och för skilda syften,
  Gr lgr11
 • skapa och uttrycka sig genom olika estetiska uttrycksformer,
  Gr lgr11
 • Centralt innehåll
 • Skapande genom olika estetiska uttrycksformer, till exempel lek, bild, musik, dans och drama.
  Gr lgr11  -
 • Normer och regler i elevernas vardag, till exempel i lekar och spel, och varför regler kan behövas.
  Gr lgr11  -
 • Initiera, organisera och delta i lekar av olika slag.
  Gr lgr11  -
 • Idrotter och andra fysiska aktiviteter inomhus och utomhus under olika årstider och i olika väder.
  Gr lgr11  -
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: