Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik år 8 Geometri V. 42 - 48

Skapad 2019-10-15 15:06 i Freinetskolan Hugin Freinet
Grundskola 8 Matematik
I detta område kommer du att träna på att utföra beräkningar med omkrets, area och volym.

Innehåll

Syfte - Varför?

Undervisningen i matematik ska syfta till att eleven utvecklar kunskaper i matematik och matematikens användning i vardagen och inom olika ämnesområden. Eleven ska bli förtrogen med grundläggande matematiska begrepp och metoder och hur man kan använda dessa.

Centralt innehåll - Vad?

Efter att ha arbetat med området: Omkrets och area ska du kunna: 

 • beräkna omkrets och area av parallellogram, triangel, cirkel och cirkelsektor
 • beräkna volym och begränsningsytans area av en cylinder
 • beräkna volym av spetsiga kroppar och klot
 • omvandla enheter för sträcka, area och volym
 • använda kalkylblad och rita med kod

Undervisning

Undervisningen kommer att ske utifrån genomgångar, individuellt och i grupp, gruppdiskussioner, skriftliga och muntliga redovisningar och eget räknande. Diagnos efter avslutat kapitel och därefter ett prov.

Bokens kapitel är uppdelat i tre delar: Grön del - grundkursen, Blå del - grundläggande, Röd del - avancerad, Svart del - utmaning

Vecka 42

Längd och längdenheter samt beräkning av cirkelns omkrets (Grön del. sid. 56 - 59 eller Blå del sid. 76 - 77) 

Matte labb: Ta reda på pi 

Vecka 43
Area och area enheter samt beräkning av cirkelns area och cirkelsektor (Grön del. sid. 60 - 64 eller Blå del sid. 78 - 79)

Vecka 44
HÖSTLOV 

Vecka 45
Volym och volymenheter samt beräkningar av volym för olika kroppar. (Grön del. sid. 65 - 69 eller Blå del sid. 80 - 84)

Vecka 46

Mer om omkrets och volym
Röd kurs: Fördjupning (sid. 86 - 92)
Alternativ: Jobba med arbetsblad 

Diagnos sid: 74 - 75

Vecka 47

Mer om omkrets och volym
Röd kurs: Fördjupning (sid. 86 - 92)

Vecka 48 
Repetition och prov.

Länkar till information och filmer

Enheter och skala

Vinklar

Omkrets och area av fyrhörningar

Vinklar, omkrets och area av trianglar

Omkrets och area av cirklar

Volym och volymenheter

Rätblock och kuber

Bedömning

Dina förmågor kommer att bedömas utifrån att: Du förstår och hittar lösningar på problem, du skriftligt och muntligt redovisar dina tankar och slutsatser, du praktiskt genomför olika aktiviteter inom arbetsområdet.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Geometriska objekt och deras inbördes relationer. Geometriska egenskaper hos dessa objekt.
  Ma  7-9
 • Avbildning och konstruktion av geometriska objekt, såväl med som utan digitala verktyg. Skala vid förminskning och förstoring av två- och tredimensionella objekt.
  Ma  7-9
 • Likformighet och symmetri i planet.
  Ma  7-9
 • Metoder för beräkning av area, omkrets och volym hos geometriska objekt, samt enhetsbyten i samband med detta.
  Ma  7-9
 • Geometriska satser och formler och behovet av argumentation för deras giltighet.
  Ma  7-9
 • Strategier för problemlösning i vardagliga situationer och inom olika ämnesområden samt värdering av valda strategier och metoder.
  Ma  7-9
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer och olika ämnesområden.
  Ma  7-9
 • Enkla matematiska modeller och hur de kan användas i olika situationer.
  Ma  7-9

Matriser

Ma
Bedömningsmatris av omkrets, area och volym

Ej tillräcklig
På god väg
Grundläggande
Utvecklad
Avancerad
Omkrets och area
Se kommentar
Har viss insikt om omkrets och area. Kan utföra enkla beräkningar med kvadrater och rektanglar.
Du kan beräkna omkrets och area på kvadrater, rektanglar, trianglar och parallellogram på något sätt. Du har en strategi för att beräkna omkretsen på cirklar samt för hur du ska beräkna en sammansatt figur.
Du kan beräkna omkrets och area på kvadrater, rektanglar, trianglar, parallellogram och cirklar. Du kan beräkna arean för sammansatta figurer utan problem.
Du kan beräkna omkrets och area på kvadrater, rektanglar, trianglar, parallellogram och cirklar. Du kan beräkna arean för sammansatta figurer utan problem. Du har ofta flera olika strategier för att komma fram till lösningen. Du kan jämföra olika omkrets och olika areor med exakta värden.
Samband mellan area och omkrets
Se kommentar
Du har svårt att skilja på omkrets och area.
Du har svårt att dra några slutsatser alls när du gör uppgifter som handlar om samband mellan area och omkrets.
Du kan när du får lite hjälp dra någorlunda riktiga slutsatser när det gäller samband mellan omkrets och area när du har gjort uppgifter som handlar om det.
Du kan själv dra riktiga slutsatser när det gäller samband mellan omkrets och area när du har gjort uppgifter som handlar om det.
Volym
Se kommentar
Har viss insikt om volym. Kan utföra enkla beräkningar av volymen av rätblock.
Du kan beräkna volym på olika typer av geometriska kroppar på något sätt.
Du kan beräkna volym på samtliga geometriska kroppar. Du kan beräkna volymen för sammansatta kroppar utan problem.
Du kan beräkna volym på samtliga geometriska kroppar. Du kan beräkna volymen för sammansatta kroppar utan problem. Du har ofta flera olika strategier för att komma fram till lösningen. Du kan jämföra olika volymer och göra beräkningar med exakta värden.
Förståelse och metod
Se kommentar
Visar någon förståelse för problemet, väljer metod som delvis fungerar.
Förstår problemet och väljer metod som fungerar.
Förstår problemet och kan föra ett gott matematiskt resonemang kring sin valda metod samt inse innebörden av att kunna välja olika metoder. Skiljer på gissningar och antaganden. Visar på säkerhet i lösningarna av problemet.
Förstår problemet och kan föra ett djupare matematiskt korrekt resonemang om den valda metoden att lösa problemet. Kan värdera olika metoder kritiskt av lösningen på problemet. Visar på säkerhet i lösningarna av problemet.
Redovisning och matematiskt språk
Se kommentar
Redovisningen är ostrukturerad och svår att följa. Endast svar ges.
Redovisningen går delvis att följa även om det matematiska språket är förenklat och ibland felaktigt.
Redovisningen är mestadels klar och tydlig men kan vara knapphändig. Det matematiska språket är acceptabelt men med vissa brister.
Redovisningen är välstrukturerad, fullständig och tydlig. Det matematiska språket är korrekt och lämpligt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: