Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Medeltiden år 5

Skapad 2019-10-16 11:53 i Rydebäcksskolan Helsingborg
Grundskola 5 Historia Svenska
Tillbaka till medeltiden! Du får lära dig om handel, bildning av stater, kristendomens införande, personer, händelser samt levnadsvillkor för barn, kvinnor och män. Vilka spår kan du se av medeltiden idag? Vilka ämnesspecifika begrepp finns det?

Innehåll

Målet med undervisningen är att du

tränar dina förmågor att:

 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,

 • kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap,

 • reflektera över sin egen och andras användning av historia i olika sammanhang och utifrån olika perspektiv, och

 • använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas,skapas och används.

Så här ska vi arbeta

Vi kommer att bedöma på vilket sätt du: 

 • känner till på vilket sätt Sverige och övriga Norden kom i kontakt med övriga världen genom t. ex handel, kulturutbyte.

 • känner till vilka följder kristendomens införande fick för olika grupper av människor.

 • känner till den svenska statens framväxt och organisation.

 • kan ge exempel på hur vi idag kan se spår av medeltiden i våra dagar och hur det påverkar oss idag.

 • kan använda dig av viktiga historiska begrepp som används för att beskriva medeltidens förlopp, företeelser och händelser.

SE ÄVEN KOPPLINGAR och MATRIS

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
  Hi
 • reflektera över sin egen och andras användning av historia i olika sammanhang och utifrån olika perspektiv, och
  Hi
 • använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.
  Hi
 • Centralt innehåll
 • De nordiska staternas bildande.
  Hi  4-6
 • Kristendomens införande i Norden. Religionens betydelse för kulturer och stater i Sverige och de övriga nordiska länderna samt konsekvenser av dessa förändringar för olika människor och grupper.
  Hi  4-6
 • Vad arkeologiska fynd, till exempel myntskatter och fynd av föremål från andra kulturer kan berätta om kulturmöten och om likheter och skillnader i levnadsvillkor för barn, kvinnor och män.
  Hi  4-6
 • Nordens och Östersjöområdets deltagande i ett globalt utbyte, till exempel av handelsvaror, språk och kultur.
  Hi  4-6
 • Den svenska statens framväxt och organisation.
  Hi  4-6
 • Vad historiska källor, till exempel brev och andra dokument, kan berätta om likheter och skillnader i levnadsvillkor för barn, kvinnor och män jämfört med i dag.
  Hi  4-6
 • Hur historiska personer och händelser, till exempel drottning Kristina, Karl XII och häxprocesserna, har framställts på olika sätt genom olika tolkningar och under skilda tider.
  Hi  4-6
 • Vad begreppen förändring, likheter och skillnader, kronologi, orsak och konsekvens, källor och tolkning betyder och hur de används i historiska sammanhang.
  Hi  4-6
 • Tidsbegreppen vikingatiden, medeltiden, stormaktstiden och frihetstiden samt olika syn på deras betydelser.
  Hi  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och ge­stalter under olika tidsperioder.
  Hi  E 6
 • Eleven visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar.
  Hi  E 6
 • Eleven kan tolka och visa på spår av historien i vår tid och föra enkla resonemang om varför det finns likheter och skillnader i olika framställningar av historiska händelser, personer och tidsperioder.
  Hi  E 6
 • I studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter såväl som vid användning av källor och i resonemang om hur historia används kan eleven använda historiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Hi  E 6

Matriser

Hi Sv
Medeltiden åk 5

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Historia
Förmågan att använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer.
Du har knappa kunskaper om historiska skeende och gestalter under medeltiden. Du kan med hjälp föra resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och se samband mellan olika tidsperioder.
Du har grundläggande kunskaper om historiska skeende under medeltiden. Du kan föra enkla resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och se samband mellan olika tidsperioder.
Du har mer än grundläggande kunskaper om historiska skeende under medeltiden.Du kan föra utvecklade resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och se samband mellan olika tidsperioder.
Förmågan att kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap.
Du kan med hjälp tolka och visa på spår av historien i vår tid och föra några resonemang kring dessa.
Du kan tolka och visa på spår av historien i vår tid och föra enkla resonemang kring dessa.
Du kan tolka och visa på spår av historien i vår tid och föra utvecklade resonemang kring dessa.
Förmågan att använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.
Du kan med hjälp använda historiska begrepp.
Du kan använda historiska begrepp på ett fungerande sätt.
Du kan använda historiska begrepp på ett väl fungerande sett.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: