👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Information och kommunikation

Skapad 2019-10-16 12:19 i Rodengymnasiet Norrtälje
Gymnasieskola Information och kommunikation
Ämnet information och kommunikation behandlar såväl verbal som ickeverbal kommunikation i yrkessammanhang samt hur sociala medier används. Det handlar om hur man utformar dokument och effektivt behandlar information och texter.

Uppgifter

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • Kunskaper om hur människor kommunicerar, både verbalt och ickeverbalt.
  Inf
 • Förmåga att planera, organisera och utföra informations- och kommunikationsuppgifter med hjälp av olika programvaror.
  Inf
 • Förmåga att använda modern teknik, material, redskap och arbetsmetoder.
  Inf
 • Förmåga att söka, värdera och kritiskt granska information.
  Inf
 • Förmåga att muntligt och skriftligt presentera information.
  Inf
 • Kunskaper om lagar och andra bestämmelser inom området.
  Inf
 • Förmåga att arbeta på ett ergonomiskt, säkert och miljöanpassat sätt.
  Inf
 • Förmåga att utvärdera sitt arbete och resultat.
  Inf
 • Förmåga att samverka med andra och kommunicera både internt och externt.
  Inf
 • Centralt innehåll
 • Verbal och icke verbal kommunikation i yrkessammanhang med koppling till olika teorier om kommunikation.
  Inf  -
 • Sociala medier och hur de används för att sprida och dela information samt skapa innehåll som andra kan delta i.
  Inf  -
 • Mötesteknik och sammanträdesdokument, till exempel kallelser, dagordningar och protokoll.
  Inf  -
 • Utformning av dokumentmallar enligt gällande standard.
  Inf  -
 • Standardprogram för kommunikation, text- och bildbehandling, registerhantering, kalkylering, layout, informationssökning och sociala medier.
  Inf  -
 • Metoder och tekniker för att utveckla och underlätta informationssökning, till exempel hur man tar till sig innehåll i dokument, instruktioner och andra texter samt hur man organiserar information.
  Inf  -
 • Muntliga och skriftliga presentationer, till exempel en bransch-, produkt-, eller företagspresentation.
  Inf  -
 • Lagar och andra bestämmelser som gäller information och kommunikation, till exempel personuppgiftslagen, lagen om upphovsrätt och etiska regler inom området.
  Inf  -
 • Ergonomi och arbetsmiljö, till exempel hur man skriver effektivt, arbetsplatsens utformning samt fysiska och psykosociala arbetsmiljöfrågor.
  Inf  -

Matriser

Inf
Information & Kommunikation

Rubrik 1

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Kommunikation/sociala medier
Eleven beskriver översiktligt hur människor kommunicerar verbalt och ickeverbalt i yrkessammanhang. Dessutom beskriver eleven översiktligt sociala medier och hur de används för att sprida och dela information.
Eleven beskriver utförligt hur människor kommunicerar verbalt och ickeverbalt i yrkessammanhang. Dessutom beskriver eleven utförligt sociala medier och hur de används för att sprida och dela information.
Eleven beskriver utförligt och nyanserat hur människor kommunicerar verbalt och ickeverbalt i yrkessammanhang. Dessutom beskriver eleven utförligt och nyanserat sociala medier och hur de används för att sprida och dela information.
Programvaror/sökning
Eleven planerar, organiserar och utför i samråd med handledare informations- och kommunikationsuppgifter med hjälp av relevanta programvaror. Resultatet är tillfredsställande. I arbetet använder eleven med viss säkerhet modern teknik, material, redskap och arbetsmetoder. Under arbetets gång löser eleven i samråd med handledare problem som uppkommer. Eleven söker information med viss säkerhet samt värderar och granskar informationen kritiskt med enkla omdömen. Dessutom gör eleven enkla muntliga och skriftliga presentationer av sina uppgifter.
Eleven planerar, organiserar och utför efter samråd med handledare informations- och kommunikationsuppgifter med hjälp av relevanta programvaror. Resultatet är tillfredsställande. I arbetet använder eleven med viss säkerhet modern teknik, material, redskap och arbetsmetoder. Under arbetets gång löser eleven efter samråd med handledare problem som uppkommer. Eleven söker information med viss säkerhet samt värderar och granskar informationen kritiskt med nyanserade omdömen. Dessutom gör eleven enkla muntliga och skriftliga presentationer av sina uppgifter.
Eleven planerar, organiserar och utför efter samråd med handledare informations- och kommunikationsuppgifter med hjälp av relevanta programvaror. Resultatet är gott. I arbetet använder eleven med säkerhet modern teknik, material, redskap och arbetsmetoder. Under arbetets gång löser eleven efter samråd med handledare problem som uppkommer. Eleven söker information med säkerhet samt värderar och granskar informationen kritiskt med nyanserade omdömen. Dessutom gör eleven enkla muntliga och skriftliga presentationer av sina uppgifter.
Lagar och miljö
Eleven utför arbetet utifrån givna instruktioner samt lagar och andra bestämmelser. Vidare arbetar eleven ergonomiskt, säkert och miljöanpassat.
Eleven utför arbetet utifrån givna instruktioner samt lagar och andra bestämmelser. Vidare arbetar eleven ergonomiskt, säkert och miljöanpassat.
Eleven utför arbetet utifrån givna instruktioner samt lagar och andra bestämmelser. Vidare arbetar eleven ergonomiskt, säkert och miljöanpassat.
Utvärdering/samverkan
När arbetsuppgiften är utförd utvärderar eleven sitt arbete och resultat med enkla omdömen. Eleven samverkar med andra och kommunicerar med viss säkerhet både internt och externt.
När arbetsuppgiften är utförd utvärderar eleven sitt arbete och resultat med nyanserade omdömen. Eleven samverkar med andra och kommunicerar med viss säkerhet både internt och externt och med korrekt fackspråk.
När arbetsuppgiften är utförd utvärderar eleven sitt arbete och resultat med nyanserade omdömen samt ger förslag på hur arbetet kan förbättras. Eleven samverkar med andra och kommunicerar med säkerhet både internt och externt och med korrekt fackspråk.
Självskattning
När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med säkerhet den egna förmågan och situationens krav.