Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Pedagogiska planering om Normer och värden

Skapad 2019-10-18 09:48 i Myran Dibber Sverige AB
Reflektion- och analysmaterial
Förskola
Normer och värden är en viktig del i läroplans grundläggande.förskolan ger barn goda möjligheter till att egna sig normer och värden genom konkreta upplevelser .pedagogerna visar ofta stor omsorg om barnen, uppmuntra goda handlingar och synliggör normer och värden genom sitt eget förhållningssätt .

Innehåll

dibbers planering för undervisning Normer och värden

 

Enligt läroplans mål för förskolan är att

-Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla öppenhet, respekt, solidaritet och ansvarstagande

-Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra

-Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla respekt och förståelse för alla människors lika värde och de mänskliga rättigheterna, och

-Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla ett växande ansvar och intresse för hållbar utveckling och att aktivt delta i samhället.

 • Syfte /mål med undervisning 
 • syfte med undervisning är att  barnen ska känna sig trygga och vi stimulerar barnen till lärande., i en roligt ,inspirerande och lekfull miljö.Vi vill att skapa en grupp  där alla känner sig värdefulla , respekterar och alla är lika värda oavsett om  vilka kön, och hud färg   har .

Metoder - genomförande 

Gul avdelning består av 15 barn och tre pedagoger och vi har ansvar för alla barn.Undervisning  ska genomföras för alla barn  på gul avdelning . Alla vi pedagoger som jobbar på gul avdelning har ansvar  för  genomföra ,dokumentera ,reflektera  och analysera undervisning.  I början av varje läsåret eftersom får vi många nya barn så vi lägger  mycket   fokus på att dela upp barnen till olika mindre grupper för att skapa trygghet. Vi försöker att vara nära till barn och lära känna till deras behöv och intresse. Vi är alltid goda förebilder och visar  respekt för alla. Vi använder olika metoder, teorier och jobbar mycket  praktisk.Vi brukar ha gemensamma samlingar för att starka samhörigheten i gruppen .Vi diskuterar aktuella  frågeställningar som handlar om hur vi bemöter varandra och är en bra kamrat  Vi har arbetat  genomgripande med  tema "Du är min kompis"  och  tar vi fakta av tio små kompis böcker som visar tydlig hur en bra kompis ska vara så barnen har skapat en kompis sol .Vi uppmärksammar barnen på att vi alla är egna personer med  olika personligheter, vi kan ha olika åsikter och att det är ok att våga göra egna val. vi visar barnen hur man visar respekt för varandra samt vår miljö. Vi har ett tillåtande klimat där barnen ges möjlighet att själva  lösa sina egna konflikter och ges stöd vid behov. Vi visar barnen hur vårt material tas om hand, hur vi leker ”mjukt” och hur vi tillsammans sorterar/städar leksaker och redskap. Vi ger barnen kunskap och förståelse för hur vi värnar om vår natur och miljö .

Dokumentation 

 Vi pedagoger använder oss av våra dokumentation för att synliggör varje barns utveckling  och lärande .Vi samtalar barn för att visa deras lärande  samt även  använder vi  dokumentation vid utvecklingssamtal och barnens lärologg .

 Utvardering- Uppföljining 

  slutet av vårterminen kommer vi att diskutera och reflektera över lärande processer tillsammans med barnen ,för att göra de delaktiga i sitt arbete .Vi kommer även att utvärdera den lärande processen i arbetslaget ,för att föra arbetet framåt.

_____________________________________________________________________ 
2. Reflektion
Reflektion är att lägga alla tankarna på ”bordet”
AaaaaaReflektionsfrågor att utgå ifrån – välj ut de som är relevanta för detta tillfälle;
  • Hur går det? Hur gick det?
  • Varför tror du att det blir/blev så?
  • Vad fångar barnens intresse?
  • Vilka lärstrategier använder barnen?
  • Vilka reflektioner gör barnen?
  • Vilka tecken ser vi på att barnen lär sig det avsedda?
  • Var det något som begränsade barnens val, intresse och lärande? (pga kön, könsindentitet, funktionsvariation, etnisk tillhörighet, ålder, trosuppfattning eller sexuell läggning?
  • Hur påverkar ert förhållningssätt undervisningen?

_________________________________________________________________________________________

3. Analys

Analys är att se mönster och dra slutsatser utifrån reflektionen ”det som ligger på bordet”

Analysfrågor att ställa er;

 • Vilka generella mönster kan vi se utifrån ”det som ligger på bordet” - reflektionen?

 • Vad har vi uppnått i förhållande till uppsatta mål?

 • Vad behöver utvecklas för att öka måluppfyllelsen?

______________________________________________________________________________________

4. Nästa steg

Svaren på dessa frågor blir en del av underlaget för fortsatt undervisningsplanering utifrån er analys

  • Vad blir ett meningsfullt nästa steg för barnen utifrån nuläget?
  • Vilka fler uttryckssätt kan vi erbjuda barnen?
  • Hur kan vi utmana ytterligare med material och lärmiljö?
  • Hur säkerställer vi att alla barn får inflytande över och utrymme i utbildningen?
  • Vad/vilken kunskap behöver pedagogen söka för att komma vidare?
  • Hur kan vi få vårdnadshavarna delaktiga i förskolans utbildning?
  • Hur kan vi förändra våra undervisningsmiljöer? 

 

Uppgifter

Kopplingar till läroplanen

 • öppenhet, respekt, solidaritet och ansvarstagande,
  Lpfö 18
 • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
  Lpfö 18
 • respekt och förståelse för alla människors lika värde och de mänskliga rättigheterna, och
  Lpfö 18
 • ett växande ansvar och intresse för hållbar utveckling och att aktivt delta i samhället.
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: