👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Terminsplanering ht 19

Skapad 2019-10-19 16:46 i Hamburgsundskolan Tanum
Grundskola 6 Matematik
Vi skall jobba med olika område under hösten. Vi kommer att börja med att repetera tal och räkning. Vi kommer sedan att introducera algebra under några veckor för att sedan jobba med multiplikation och division för att sedan avsluta terminen med samband och förändring. Vi jobbar samtidigt med problemlösning. Vi använder gamma som arbetsbok.

Innehåll

Kursplanens syfte

.

Konkretisering av syfte

När vi arbetat färdigt med området skall du:

 • veta hur vårt talsystem och några andra talsystem är uppbyggda.
 • kunna visa på samband mellan tal i bråkform och decimalform.
 • kunna uttrycka andelar i bråkform och decimalform.
 • kunna visa sambandet mellan bråkform och decimalform.
 • kunna visa sambandet mellan andelen, delen och det hela.
 • kunna göra beräkningar med de fyra räknesätten med skriftliga metoder och miniräknare. 
 • kunna förklara och motivera utifrån dina kunskaper och begreppen i kapitlen.
 • kunna metoder för multiplikation med stora och små tal.
 • kunna metoder för division med 10, 100, 1000.
 • kunna metoder för multiplikation och division av tal i decimalform.
 • kunna bedöma rimlighet i resultaten vid multiplikation och division.
 • kunna välja lämplig beräkningsmetod i olika vardagliga situationer.
 • kunna uttrycka andelar i procentform.
 • kunna sambanden mellan tal i procentform, bråkform och decimalform.
 • kunna ta reda på resultatet vid procentuella förändringar.
 • kunna beräkna sannolikheter och ange dem med olika uttrycksformer.
 • kunna grunderna i kombinatorik.
 • kunna avläsa och rita koordinatsystem.
 • kunna om proportionella samband i vardagliga situationer.

Arbetssätt/Undervisning

Du kommer att arbeta med matteboken Gamma .
Vi kommer ha gemensamma genomgångar och då är det viktigt att du är med och diskuterar olika tankesätt och metoder att lösa uppgifterna.
Vi kommer att arbeta med EPA, enskilt, par samt alla tillsammans.
Vi gör praktiska övningar kopplade till målen tex med spel.
Efter varje kapitel gör du en diagnos. Diagnosen visar om du behöver träna mera eller om du skall fördjupa dina kunskaper. Du kommer även att få provräkningar.
Vi använder oss även av olika matteappar.

Bedömning / Dokumentation

I matrisen ser du vilka förmågor du nått godtagbara kunskaper i.
Bedömningen sker under lektionerna samt hur ditt resultat är på diagnoserna och provräkningarna.
Bedömningen dokumenteras i Unikum.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Positionssystemet för tal i decimalform.
  Ma  4-6
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  4-6
 • Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Grundläggande geometriska objekt däribland polygoner, cirklar, klot, koner, cylindrar, pyramider och rätblock samt deras inbördes relationer. Grundläggande geometriska egenskaper hos dessa objekt.
  Ma  4-6
 • Konstruktion av geometriska objekt, såväl med som utan digitala verktyg. Skala och dess användning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Symmetri i vardagen, i konsten och i naturen samt hur symmetri kan konstrueras.
  Ma  4-6
 • Metoder för hur omkrets och area hos olika tvådimensionella geometriska figurer kan bestämmas och uppskattas.
  Ma  4-6
 • Jämförelse, uppskattning och mätning av längd, area, volym, massa, tid och vinkel med vanliga måttenheter. Mätningar med användning av nutida och äldre metoder.
  Ma  4-6
 • Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6

Matriser

Ma
Tal och räkning, multiplikation och division, samband och förändring.

Jag kan detta till viss del.
Jag har godtagbara kunskaper om detta.
Jag har mer än godtagbara kunskaper om detta.
Talsystem
Jag vet hur vårt talsystem och några andra talsystem är uppbyggda.
Bråkform och decimalform
Jag kan se samband mellan tal i bråkform och decimalform.
Bråkform och decimalform
Jag kan uttrycka andelar i bråkform och decimalform.
Bråkform och decimalform
Jag kan se sambandet mellan andelen, delen och det hela.
Fyra räknesätten
Jag kan göra beräkningar med de fyra räknesätten med skriftliga metoder och miniräknare.
Tal och räkning
Jag kan förklara begreppen i kapitlet.
Multiplikation
Jag kan metoder för multiplikation med stora och små tal.
Division
Jag kan metoder för division med 10, 100 och 1000.
Multiplikation och division
Jag kan metoder för multiplikation och division av tal i decimalform.
Multiplikation och division
Jag kan bedöma rimlighet i resultaten vid multiplikation och division.
Multiplikation och division
Jag kan välja lämplig beräkningsmetod i olika vardagliga situationer.
Multiplikation och division
Jag kan förklara begreppen i kapitlet.
Samband och förändring
Jag kan uttrycka andelar i procentform.
Samband och förändring
Jag kan redogöra för sambanden mellan tal i procentform, bråkform och decimalform.
Samband och förändring
Jag kan ta reda på resultatet vid procentuella förändringar.
Samband och förändring
Jag kan beräkna sannolikheter och ange dem med olika uttrycksformer.
Samband och förändring
Jag kan grunder i kombinatorik.
Samband och förändring
Jag kan avläsa och rita koordinatsystem.
Samband och förändring
Jag kan förstå proportionella samband i vardagliga situationer.
Samband och förändring
Jag kan förklara begreppen i kapitlet.